Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Formularz certyfikacyjny
   
Imię: *
Nazwisko: *
Kod emitenta * [+] Tu można sprawdzić kod emitenta
Nazwa emitenta: *
Adres e-mail: *
Komentarz:
 
Uprawnienia do systemów *
Obsługa Walnych Zgromadzeń:
Obsługa Wypłaty Świadczeń:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4. Z KDPW S.A. można skontaktować się poprzez adres e-mail: kdpw@kdpw.pl lub pisemnie, pod adresem wskazanym powyżej.

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania:

- prawnie uzasadniony interes realizowany przez KDPW S.A., polegający na potrzebie identyfikacji Pani/Pana jako osoby posługującej się certyfikatem elektronicznym umożliwiającym dostęp do aplikacji administrowanych przez KDPW S.A. i wykorzystywanych do świadczenia usług oraz identyfikacji Pani/Pana w celu ewentualnego dochodzenia praw przez KDPW S.A. lub obrony przed roszczeniami.

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe KDPW S.A. może przekazywać do podmiotów lub organów, które są upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od wygaśnięcia certyfikatu. Jeżeli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres przechowywania danych osobowych będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań – prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń lub prawa, których/ego dotyczy postępowanie.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od KDPW S.A. dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika ze stosunku prawnego pomiędzy KDPW S.A. a podmiotem, który ustanowił Panią/Pana pełnomocnikiem/dalszym pełnomocnikiem do występowania w jego imieniu w celu realizacji przez KDPW S.A. usług świadczonych na rzecz tego podmiotu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wydanie Pani/Panu certyfikatu elektronicznego.