Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Polski|
Sign In
Navigate Up

Document templates

All documents need to be submitted in the Polish language. The enclosed english version is for descriptive purposes only.

E11 
PL - Aneks do Listu księgowego akcji, składany w przypadku rejestracji akcji nowej emisji pod kodem akcji istniejących
EN - Annex to the Issue Letter of Shares, submitted for the registration of new issue shares under the code of existing shares
E56
PL - List księgowy akcji dla akcji zdeponowanych w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej wraz z kwestionariuszem dotyczącym wykonania praw z papierów zagranicznych
EN - The issue letter for shares for shares deposited in the foreign depository-settlement institution with the questionnaire on the execution of rights stemming from foreign securities
E57
PL - Oświadczenie notyfikacja prospektu
EN - Prospectus notification statement
E58
PL - Wniosek o rejestrację papierów wartościowych zagranicznego emitenta - KDPW depozytem macierzystym
EN - Application for registration - for registration of securities in the depository - KDPW as the home depository
E59
PL - Wniosek o rejestrację papierów wartościowych zagranicznego emitenta - KDPW depozytem wtórnym
EN - Application for registration - for registration of securities in the depository - KDPW as the secondary depository

E60
PL - List księgowy obligacji/certyfikatów - dla papierów wartościowych zdeponowanych w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej
EN - The issue letter for notes / certificates - for securities deposited in the foreign depository-settlement institution

Ostatnia aktualizacja:10-02-2016 Do góry