Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Informator dla zagranicznych emitentów papierów wartościowych

Wprowadzenie akcji na rynek zorganizowany przez zagranicznego emitenta.

Uchwała o przeprowadzeniu oferty publicznej w Polsce i wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku zorganizowanym w Polsce

W celu przeprowadzenia oferty publicznej i/lub wprowadzenia akcje do obrotu na rynku zorganizowanym, właściwy organ emitenta podejmuje stosowne uchwały. Ponadto, emitent nie będący spółką publiczną w Polsce, tj. emitent, którego akcje nie są zarejestrowane w KDPW, musi podjąć uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu emitenta do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację akcji.

Szczegóły Zawarcie umowy o rejestrację akcji w KDPW wymaga stosownego upoważnienia zawartego w uchwale organu stanowiącego emitenta, a w przypadku emitenta będącego spółką akcyjną - w uchwale walnego zgromadzenia. W przypadku spółek zagranicznych, za uprawniony do udzielenia takiego upoważnienia uważa się organ, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie siedziby emitenta jest uprawniony do udzielenia takiego upoważnienia. Stosowna uchwała upoważniająca winna:
- wskazywać jakich akcji dotyczy (seria, rodzaj, liczba),
- wskazywać rynek na który mają zostać wprowadzone akcje oraz podmiot prowadzący rynek,
- zawierać postanowienie, iż akcje w niej wskazane mają zostać zarejestrowane w KDPW. 

W przypadku gdy akcje, które mają być wprowadzane na rynek polski, są lub będą zarejestrowane w innym zagranicznym centralnym depozycie papierów wartościowych, KDPW będzie pełni funkcję tzw. depozytu wtórnego. Wówczas należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dalszej części prezentacji.

Jeżeli nie ma przymusu rejestracji tych akcji w depozycie właściwym dla siedziby emitenta oraz akcje nie mają być przedmiotem dualIistingu (tj. notowania na rynku macierzystym i w Polsce), wówczas akcje tej spółki mogą zostać zarejestrowane bezpośrednio w KDPW, który będzie pełnił wówczas funkcję tzw. depozytu macierzystego.

KDPW nawiązał bezpośrednie połączenia operacyjne z szeregiem zagranicznych izb depozytowo-rozliczeniowych, dzięki którym KDPW obsługuje obrót zagranicznymi papierami wartościowymi na rynku zorganizowanym w Polsce: 

 • Clearstream Banking SA Luxemburg (ICSD)
 • Euroclear Bank SA/NV (ICSD)
 • AS EESTI VAARTPABERIKESKUS (estoński CSD)
 • Centralny Depozitar AD (bułgarski CSD, za pośrednictwem Unicredit Bulbank AD)
 • Centralny Depositar Cennych Papierov SR a.s. (słowacki CSD)
 • KDD (słoweński CSD, link bezpośredni działający przez operatora konta),
 • Keler Rt. (węgierski CSD)
 • LCVPD (litewski CSD)
 • OeKB AG (austriacki CSD)
 • S.C. Dipozitarul SIBEX S.A. (rumuński CSD)
 • AS Latvijas Centralais depozitarijs (łotewski CSD)


KDPW obecnie rejestruje akcje emitentów z siedzibą m.in. w Austrii, Luxemburgu, USA, Kanadzie, Czechach, Niemczech, Estonii, Holandii, Szwecji, Włoszech oraz na Słowacji, Węgrzech i Cyprze.

Jeżeli istnieje przymus rejestracji akcji w centralnym depozycie kraju siedziby emitenta lub też akcje mają być przedmiotem dual-listingu, wówczas akcje będą rejestrowane w KDPW jako depozycie wtórnym. Emitent winien skontaktować się z KDPW aby ustalić, czy KDPW zawarł umowę dotyczącą połączenia operacyjnego z depozytem kraju siedziby emitenta. Jeżeli tak to możliwe będzie rozpoczęcie prac zmierzających do zarejestrowania akcji w KDPW.
 
Jeżeli KDPW nie zawarł jeszcze umowy o połączenie operacyjne z instytucją depozytową kraju emitenta, wówczas prosimy o kontakt.

Dalej