Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Wzory dokumentów

 
* Nowe wzory wniosków o rejestrację papierów wartościowych w KDPW, listów księgowych dotyczących rejestracji oraz wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie emitent
Od dnia 12 kwietnia 2022 r. KDPW wymaga od emitentów papierów wartościowych dodatkowych informacji oraz dokumentów związanych ze stosowaniem przepisów rozporządzeń Rady Europy nr 833/2014 oraz nr 765/2006 (ze zmianami) dotyczących środków ograniczających wprowadzonych w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy. W związku z powyższym od 12 kwietnia 2022 r. obowiązują nowe wzory wniosków o rejestrację papierów wartościowych w KDPW, listów księgowych dotyczących rejestracji oraz wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie emitent.
UE1 Oświadczenie o akceptacji stosowania faktur elektronicznych,
E1 Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo (emitent),*
E1A Informacja o zmianie danych dotyczących Emitenta,
E1B Wniosek o rozwiązanie umowy o uczestnictwo (emitent) oraz umowy o rejestrację,
E1C Wniosek o rozwiązanie umowy o uczestnictwo (emitent),
E1D Oświadczenie emitenta dotyczące ustanowienia/odwołania agenta,
E4 Wniosek o przeprowadzenie obsługi wykupu certyfikatów inwestycyjnych na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku
E4a Wniosek o przeprowadzenie obsługi wykupu certyfikatów inwestycyjnych na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku - upoważnienie
E4b Wniosek o przeprowadzenie obsługi wykupu certyfikatów inwestycyjnych na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku – pełnomocnictwo
E8 Wniosek o zarejestrowanie papierów wartościowych innych niż akcje (pod warunkiem dopuszczenia/wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzenia do ASO/rozpoczęcia notowania w ASO),*
E8A Wniosek o zarejestrowanie akcji (pod warunkiem dopuszczenia/wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzenia do ASO/rozpoczęcia notowania w ASO),*
E8B Wniosek o zarejestrowanie akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego (pod warunkiem dopuszczenia/wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzenia do ASO/rozpoczęcia notowania w ASO),*
E9 Wniosek o zarejestrowanie papierów wartościowych innych niż akcje (bezwarunkowe),*
E9A Wniosek o zarejestrowanie akcji (bezwarunkowe),*
E9B Wniosek o bezwarunkowe zarejestrowanie akcji w depozycie papierów wartościowych (akcje emitowane w ramach kapitału warunkowego),*
E10 List księgowy akcji,*
E10A Aneks do Listu księgowego akcji – zmiana oznaczenia zarejestrowanych serii akcji
E11 List księgowy dla praw do akcji (PDA),*
E12 List księgowy praw wynikających z zapisów na papiery wartościowe nowej emisji - dot. rejestracji PNE
E12A Aneks do Listu księgowego PNE – dookreślenie liczby rejestrowanych PNE
E13 List księgowy dłużnych papierów wartościowych – dot. rejestracji obligacji / listów zastawnych / bankowych papierów wartościowych,*
E13A Aneks do Listu księgowego/Dokument aktualizujący – dot. zmian w zakresie zarejestrowanych w systemie KDPW papierów dłużnych
E14 List księgowy certyfikatów inwestycyjnych,*
E14A Aneks do Listu księgowego certyfikatów inwestycyjnych
E15 List księgowy warrantów subskrypcyjnych,*
E15A List księgowy akcji - realizacja uprawnień w ramach kapitału warunkowego (warranty),*
E15B List księgowy akcji - realizacja uprawnień w ramach kapitału warunkowego (obligacje zamienne),*
E16 Wniosek o zarejestrowanie jednostkowych praw poboru (JPP),*
E17 List księgowy jednostkowych praw poboru (JPP) i praw wynikających ze złożonych zapisów na akcje (PNE)
E17A Aneks do listu księgowego jednostkowych praw poboru (JPP) i praw wynikających ze złożonych zapisów na akcje (PNE)
E18 Informacja o liczbie akcji przypadających do objęcia w wyniku zapisów dodatkowych
E19 Oświadczenie o dojściu emisji do skutku
E20 Oświadczenie o dokonaniu przez KRS wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
E21 Wniosek o dokonanie wymiany papierów wartościowych (podział),
E22 List księgowy podziału papierów wartościowych,
E23 Wniosek o dokonanie scalenia akcji (przeprowadzanego zgodnie z §§ 203-209 SzZD),
E24A List księgowy scalenia akcji (przeprowadzanego zgodnie z §§203-209 SzZD)
E24A1 Aneks do listu księgowy scalenia akcji (przeprowadzanego zgodnie z §§203-209 SzZD),
E24C List księgowy wymiany akcji (scalenie §§ 196-202 SzZD),
E24D List księgowy umorzenia akcji (składany przy umorzeniu przymusowym akcji zgodnie z §202 SzZD),
E26 List księgowy wydzielenia akcji i oznaczenia nowym kodem ISIN,
E38 Aneks do Listu księgowego (podwyższenie/obniżenie wartości nominalnej),
E39 Wniosek o dokonanie asymilacji,
E39A Wniosek o dokonanie asymilacji certyfikatów inwestycyjnych zarejestrowanych w depozycie za pośrednictwem agenta emisji,
E40 List księgowy asymilacji papierów wartościowych,
E42 Wniosek o dokonanie konwersji papierów wartościowych,
E43 List księgowy konwersji papierów wartościowych,
E44 Wniosek o wycofanie papierów wartościowych z depozytu w związku z ich umorzeniem,
E44a Wniosek o wycofanie warrantów subskrypcyjnych z depozytu papierów wartościowych w związku z upływem terminu ich wykonania,
E45 Aneks do listu księgowego (składany przy umorzeniu papierów wartościowych),
E45a Aneks do listu księgowego dot. wyrejestrowania warrantów subskrypcyjnych,
E49 List księgowy akcji (składany przy zamianie akcji w związku z łączeniem się albo podziałem spółek publicznych) w przypadku łączenia się spółek publicznych,
E50 Wniosek o rozwiązanie umowy o rejestrację akcji w KDPW oraz o wycofanie akcji z depozytu,
E51A Wniosek o wystawienie oświadczenia w związku z dokonanym wykupem obligacji,
E54A Wniosek o umorzenie certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją FIZ,
E55 Oświadczenie dot. formy akcji,
E56 List księgowy akcji - dla akcji zdeponowanych w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej (PL, EN),*
E57 Oświadczenie Notyfikacja prospektu (PL, EN),
E58 Wniosek o rejestrację papierów wartościowych zagranicznego emitenta_KDPW depozytem macierzystym (PL, EN),
E59 Wniosek o rejestrację papierów wartościowych zagranicznego emitenta_KDPW depozytem wtórnym (PL, EN),
E60 List księgowy obligacji/certyfikatów - dla papierów wartościowych zdeponowanych w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej (PL, EN),*
E61 Aneks do listu księgowego akcji (rejestracja akcji pod kod istniejący) - dla papierów wartościowych zdeponowanych w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej,*
E63 Oświadczenie dotyczące obowiązku sporządzenia prospektu albo innego dokumentu informacyjnego,
E64 Wniosek o potwierdzenie stanu salda papierów wartościowych zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
UE32 Spis nabywców,
E100 Wniosek o zarejestrowanie akcji w depozycie papierów wartościowych, **
E101 List księgowy akcji, **
E102 Aneks do listu księgowego akcji, **
E103 Wniosek o zarejestrowanie warrantów subskrypcyjnych w depozycie papierów wartościowych, **
E104 List księgowy warrantów subskrypcyjnych, **
E105 Aneks do listu księgowego warrantów subskrypcyjnych, **

** dotyczy rejestracji papierów wartościowych wyemitowanych przed dniem 1 marca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja:20-09-2022 Do góry