Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Informator dla polskich emitentów papierów wartościowych

Uczestnictwo emitenta i rejestracja papierów wartościowych w KDPW

I. Zawarcie umowy o uczestnictwo w typie emitent 

Spółka występując po raz pierwszy do Krajowego Depozytu z wnioskiem o rejestrację papierów wartościowych powinna równolegle wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie Emitent (§ 22 Regulaminu KDPW).

W celu uzyskania przez spółkę statusu uczestnika KDPW w typie Emitent, spółka powinna złożyć do KDPW następujące dokumenty:
  1. wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie Emitent, wzór E1 
  2. oświadczenie w przedmiocie poddania się jurysdykcji sądu polubownego przy KDPW, wzór E2 
  3. odpis aktu założycielskiego, 
  4. aktualny odpis lub wyciąg z rejestru handlowego (KRS), 
  5. statut, 
  6. karta wzorów podpisów i pieczątek osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika, wzór E7

Zgodnie z § 4 Regulaminu KDPW, składane przez emitenta dokumenty powinny mieć formę oryginałów lub odpisów uwierzytelnionych we właściwy sposób. W praktyce oznacza to, iż: 
  • wszelkie wnioski, oświadczenia emitenta, karta wzorów podpisów powinny być dostarczone w oryginale i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji emitenta; 
  • listy księgowe/aneksy do listu księgowego powinny być dostarczone w oryginale i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji emitenta oraz dodatkowo Agenta emisji lub Sponsora emisji, 
  • podstawy prawne emisji rejestrowanych papierów wartościowych (uchwały WZ), odpis lub wypis z KRS-u, decyzje KNF powinny być dostarczone w oryginale lub odpisie urzędowo albo notarialnie poświadczonym za zgodność z oryginałem.

W przypadku, gdy emitent działa przez pełnomocnika, konieczne jest także dostarczenie do KDPW odpisu pełnomocnictwa wraz ze wzorem podpisu tego pełnomocnika. Wskazać jednocześnie należy, iż oświadczenie w przedmiocie zapisu na sąd polubowny przy KDPW zawsze powinno być podpisane przez Zarząd emitenta (zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z KRS).

Zgodnie z § 18 Regulaminu KDPW, umowa o uczestnictwo (uchwała Zarządu KDPW w tej sprawie) jest zawierana w terminie do 2 tygodni (10 dni roboczych) od złożenia do Krajowego Depozytu wniosku o jej zawarcie wraz z kompletem wymaganych dokumentów.


Start Dalej