Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Strategia

Wyciąg ze Strategii Grupy KDPW na lata 2014-2016 dotyczący KDPW oraz informacja nt. kluczowych celów strategicznych KDPW
Grupa KDPW obejmuje swoim zakresem zarówno typowe usługi infrastrukturalne, takie jak: rozliczenia, zarządzanie systemem zabezpieczania płynności rozliczeń, rozrachunek transakcji oraz prowadzenie depozytu papierów wartościowych, jak również stopniowo wprowadza usługi o charakterze komercyjnym świadczone na poziomie centralnym dla swoich uczestników. Należą do nich: raportowanie transakcji pochodnych przez Repozytorium Transakcji, nadawanie numerów LEI czy organizacja i obsługa systemu pożyczek papierów wartościowych gwarantowanych przez KDPW_CCP.
KDPW jako centralny depozyt papierów wartościowych realizuje misję i wizję całej Grupy oraz zindywidualizowane działania zwiększające wartość KDPW, budujące komplementarność usług dla całej Grupy oraz wykorzystujące synergie pomiędzy działalnością rozliczeniową i rozrachunkowo-depozytową. Strategia rozwoju na lata 2014-2016 została przyjęta przez Radę Nadzorczą KDPW w październiku 2013 r. Określa ona misję i wizję grupy kapitałowej, jak również cele i projekty strategiczne realizowane do roku 2016.

Misja
Misją Grupy Kapitałowej KDPW jest oferowanie usług rozliczeniowych i depozytowo-rozrachunkowych, obsługi zdarzeń korporacyjnych, usług z obszarów biznesowych pozostających w ścisłej relacji z podstawową działalnością Grupy, oraz tworzenie rozwiązań wspomagających działanie i rozwój polskiego rynku kapitałowego, w sposób efektywny i niezawodny.

Wizja
Wizją Grupy Kapitałowej KDPW jest tworzenie organizacji:
 • reagującej na wyzwania konkurencji,
 • budującej, w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne, zintegrowany portfel usług rozliczeniowych, rozrachunkowych, depozytowych oraz usług dodanych, tworzących kompleksową ofertę dla uczestników rynku finansowego,
 • działającej na rzecz stabilności systemu finansowego w Polsce, przy aktywnej współpracy z polskimi i zagranicznymi uczestnikami tego rynku,
 • stanowiącej instytucję depozytową i rozliczeniową pierwszego wyboru dla podmiotów polskich działających na rynku krajowym i zagranicznym oraz podmiotów zagranicznych aktywnych na rynku polskim.

Naczelne wartości
Naczelnymi wartościami, będącymi kluczowymi elementami kultury organizacyjnej Grupy Kapitałowej KDPW, są:
 • innowacyjność technologiczna i operacyjna ukierunkowana na podnoszenie jakości i zwiększanie oferty usług,
 • dynamiczne reagowanie na potrzeby rynkowe przy zapewnieniu bezpieczeństwa systemowego i efektywności kosztowej,
 • zgodność z międzynarodowymi standardami rozliczeń i rozrachunku,
 • wiarygodność i niezawodność działania zapewniająca minimalizację ryzyka, ciągłość działania, wysoką jakość i terminowość.

Cele strategiczne KDPW na lata 2014-2016
Głównym celem strategicznym dla KDPW na lata 2014-2016 jest zdywersyfikowanie działalności przy wykorzystaniu specyfiki i potencjału polskiego rynku finansowego i przygotowanie go do sprostania nasilonej konkurencji międzynarodowej, we współpracy z instytucjami i podmiotami polskiego rynku kapitałowego.
Realizacja celu będzie polegała na wykorzystaniu przez KDPW:
 • lokalności rynku polskiego, wynikającej z odrębności walutowej do czasu wejścia Polski do strefy euro,
 • wysokiej jakości infrastruktury technologicznej (tj. systemu transakcyjnego UTP na Giełdzie Papierów Wartościowych i systemu rozrachunkowego w KDPW), porównywalnej do technologii stosowanej na dojrzałych rynkach kapitałowych,
do stymulowania dalszego rozwoju polskiego rynku (w tym - wzrostu aktywności obecnych i nowych podmiotów) w zakresie działalności związanej z rozrachunkiem transakcji z rynku regulowanego. Korzystanie z zaawansowanych rozwiązań technologicznych ułatwi przygotowanie się do nasilenia konkurencji w dziedzinie rozrachunku w wyniku realizacji inicjatywy T2S oraz implementacji regulacji CSDR, otwierających swobodny dostęp do infrastruktury rynków kapitałowych w całej Unii Europejskiej.

Strategia KDPW będzie w pierwszej kolejności ukierunkowana na zapewnienie efektywnej obsługi inwestorów i uczestników działających na rynku polskim, zgodnie z ich rosnącymi potrzebami i oczekiwaniami. Z tego względu przewiduje się systematyczne obniżanie kosztów rozrachunku transakcji poprzez standaryzację i automatyzację obsługiwanych procesów. W drugiej kolejności KDPW będzie wprowadzała usługi w zakresie kompleksowej obsługi uczestników polskich wychodzących na rynki zagraniczne, przy wykorzystaniu współpracy z centralnymi instytucjami infrastruktury, tj. CCP i depozytami papierów wartościowych, w sytuacji powstania takiego zapotrzebowania.

Główny cel strategiczny będzie realizowany przez poniższe cele:
 1. Zwiększenie konkurencyjności KDPW poprzez wprowadzenie nowych usług o charakterze centralnym, tworzących kompleksową ofertę dla uczestników działających na rynku polskim.
 2. Podniesienie jakości i efektywności obecnie oferowanych usług oraz ich harmonizacja z regulacjami europejskimi i standardami międzynarodowymi jako baza do wdrażania nowych usług.
 3. Rozszerzenie współpracy operacyjnej KDPW z instytucjami infrastruktury europejskiej, zmierzające do usprawnienia dostępu inwestorów zagranicznych do rynku polskiego oraz obsługi polskich uczestników działających na rynkach zagranicznych.

Cele strategiczne będą realizowane między innymi poprzez działania w następujących obszarach biznesowych:
 • Rozwój Repozytorium Transakcji.
 • Nadawanie kodów identyfikacyjnych zgodnie z regulacjami europejskimi (w tym numerów indentyfikacyjnych klienta - LEI).
 • Rozwój obsługi Tri-Party Repo i systemu pożyczek papierów wartościowych.
 • Tworzenie centralnego źródła wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz sprzedaż danych.
 • Standaryzacja komunikacji z uczestnikami zgodnie z normami i praktykami międzynarodowymi.
 • Rozwój połączeń operacyjnych poprzez budowanie linków DvP i nowych linków FOP.
 • Współpraca z zagranicznymi depozytami w zakresie zabezpieczania transakcji polskich inwestorów zawieranych na rynkach zagranicznych.
  Ostatnia aktualizacja:24-09-2014 Do góry