Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Grupy ECSDA

 
Stowarzyszenie ECSDA – European Central Securities Depositories Association powstało w 1997 roku w Madrycie jako forum wymiany poglądów i podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz harmonijnego rozwoju i efektywnego funkcjonowania centralnych depozytów. Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Iwona Sroka jest członkiem Rady Dyrektorów (Board of Directors). W ramach ECSDA powstało jak dotąd sześć grup roboczych, obecnie aktywnie działają tylko 3 grupy, w pracach których biorą udział przedstawiciele Krajowego Depozytu. Członkami organizacji jest 41 przedstawicieli europejskich depozytów z 37 krajów.

  • Public Policy (WG 2),
  • Settlement and related processes (WG3),
  • Harmonisation (WG 5).

 


Grupa Robocza ECSDA ds. polityki publicznej (WG2)

Grupa Robocza ECSDA ds. polityki publicznej analizuje i wypracowuje wspólne stanowisko depozytów europejskich w odniesieniu do inicjatyw i propozycji prawnych dotyczących rynku kapitałowego, mających wpływ na funkcjonowanie centralnych depozytów papierów wartościowych w Europie. Stanowiska i rekomendacje wypracowane przez Grupę, w oparciu o zidentyfikowane wspólne interesy europejskich depozytów, są przekazywane członkom ECSDA oraz – za pośrednictwem Rady Dyrektorów ECSDA – europejskim podmiotom rynkowym oraz instytucjom mającym wpływ na tworzenie regulacji europejskich, tj. Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu czy europejskim organom nadzorczym – ESMA i EBA. Grupa monitoruje również implementację regulacji europejskich w Państwach Członkowskich i wskazuje regulatorom ewentualne problemy w tym zakresie.

WG2 aktywnie monitoruje oraz pracuje nad następującymi inicjatywami:
  • ujednolicenie przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących centralnych depozytów papierów wartościowych, m.in. rozporządzenie w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w UE iw sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR), jak również przepisy innych regulacji (np. AIFMD, UCITS V, Shareholder Rights Directive) w zakresie, w jakim dotyczą działalności depozytów;
  • globalne standardy dotyczące działalności podmiotów infrastruktury rynku finansowego, tj. zasady CPMI-IOSCO;
  • projekt Capital Markets Union;
  • badanie możliwości wykorzystania technologii distributed ledger przez infrastrukturę rynku kapitałowego.

W 2014 i 2015 r. prace grupy koncentrowały się wokół rozporządzenia CSDR oraz standardów technicznych uzupełniających to rozporządzenie, w szczególności zapisów dotyczących zapewnienia jak największej efektywności rozrachunku, zakresu licencjonowania usług świadczonych przez depozyty, objęcia zapisami regulacji depozytów funkcjonujących poza UE oraz budowy połączeń operacyjnych między instytucjami depozytowymi. Prowadzono m.in. działania lobbingowe oraz zorganizowano dwa spotkania warsztatowe dla CSD i uczestników rynku, w celu przedyskutowania przewidywanego wpływu zapisów regulacji na depozyty w UE. Ponadto analizowano wpływ proponowanych zapisów dyrektywy AIFMD na depozyty papierów wartościowych i przedstawiano uwagi w tym zakresie. Przygotowano także stanowisko ECSDA w odpowiedzi na zapytanie europejskiego regulatora rynków kapitałowych ESMA dotyczące potencjalnego wpływu technologii blockchain na działanie infrastruktury rynkowej.
Oprócz działań związanych z regulacjami grupa WG2 promuje także harmonizację pomiędzy depozytami, stanowiąc platformę wzajemnego dzielenia się przez nie wiedzą i dobrymi praktykami. 

 

Grupa Robocza ECSDA WG3

Grupa WG3 zajmuje się kwestiami transgranicznych połączeń operacyjnych między depozytami papierów wartościowych. W ramach grupy przygotowywane są raporty dot. harmonizacji zasad rozrachunku w Europie na potrzeby Komisji Europejskiej, EBC, AFME (Association for Financial Markets in Europe, dawny ESF).
Obecnie Grupa WG3 współpracuje z grupą roboczą WG2, nad badaniem i przygotowaniem uwag do nowych regulacji UE, w szczególności nad standardami technicznymi do regulacji CSDR („Technical Standards under the CSDR Regulation”), które zostały opublikowane przez ESMA 18 grudnia 2014r.


Grupa Robocza ECSDA WG5

Grupa robocza WG5 odpowiedzialna jest w ramach ECSDA za harmonizację procedur dotyczących działalności centralnych depozytów. Grupa koncentruje się przede wszystkim na pracach standaryzacyjnych dotyczących obsługi zdarzeń korporacyjnych, określanych jako prace nad usunięciem tzw. bariery trzeciej Giovanniniego.
W ramach tych prac grupa opracowała raporty poświęcone tematyce obsługi zdarzeń korporacyjnych (‘corporate actions’), które zawierały propozycje standardów rynkowych w zakresie obsługi zdarzeń przez centralne depozyty papierów wartościowych.
Przygotowane przez grupę propozycje standardów stały się podstawą prac firmowanych przez Corporate Actions Joint Working Group (CAJWG), których efektem są europejskie standardy rynkowe obsługi zdarzeń corporate actions Markets Standards for Corporate Actions Processing, opublikowane przez CAJWG w 2009 r.
Obecnie grupa zaangażowana jest w monitorowanie implementacji standardów rynkowych oraz standardów komunikacyjnych przez centralne depozyty papierów wartościowych, harmonizację w zakresie danych referencyjnych oraz identyfikacji osób prawnych.

Ostatnia aktualizacja:27-10-2015 Do góry