Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin NUG_PL

Regulamin Krajowej Grupy Użytkowników T2S – NUG_PL


§ 1

 

 
1. W związku z decyzją Rady Prezesów EBC z dnia 26 kwietnia 2007 r. tworzy się na polskim rynku kapitałowym Krajową Grupę Użytkowników T2S.
2. Nazwa Grupy brzmi NUG_PL.

 

§ 2

 

1. W skład grupy wchodzą przedstawiciele: Narodowego Banku Polskiego (NBP), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.), domów maklerskich, Izby Domów Maklerskich (IDM), banków, Rady Banków Depozytariuszy (RBD) oraz Związku Banków Polskich (ZBP).
2. W spotkaniach NUG_PL w charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć przedstawiciele: Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW S.A.), Ministerstwa Finansów (MF) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), a także inne osoby za zgodą Przewodniczącego.

 

§ 3

 

1. Funkcję Przewodniczącego NUG_PL pełni przedstawiciel KDPW S.A. w Advisory Group (AG).
2. Funkcję Wiceprzewodniczących pełnią trzy osoby wskazane przez członków NUG_PL reprezentujące:
a. domy maklerskie
b. banki depozytariuszy oraz
c. NBP.
3. Funkcję Sekretarza NUG_PL pełni Członek NUG_PL wskazany przez NBP.

 

§ 4

 

1. Spotkania NUG_PL odbywają się każdorazowo w terminie poprzedzającym termin spotkania AG lub w razie potrzeby częściej.
2. Miejscem spotkań NUG_PL jest siedziba KDPW S.A.

 

§ 5

 

NUG_PL podejmuje uchwały lub postanowienia zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 6

 

Komunikacja w ramach NUG_PL odbywa się drogą elektroniczną.

 

 
§ 7

 

 
1. Wszelkie dokumenty będące efektem prac NUG_PL, przeznaczone dla Europejskiego Banku Centralnego (EBC) lub innych adresatów zagranicznych, są sporządzane w języku angielskim. Obowiązek przetłumaczenia dokumentu na język angielski spoczywa na jego autorze.
2. Sekretarz NUG_PL sporządza sprawozdanie z przebiegu spotkania w języku angielskim. Po uzgodnieniu treści raportu z pozostałymi członkami NUG_PL, sprawozdanie przekazywane jest do EBC w celu zamieszczenia go na stronie EBC w zakładce T2S.

 

 
§ 8

 

 
Po posiedzeniu NUG_PL wydawany jest komunikat, którego projekt przygotowuje Sekretarz NUG_PL. Projekt komunikatu jest przyjmowany przez NUG_PL na zakończenie posiedzenia.

Ostatnia aktualizacja:28-12-2011 Do góry