Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Strona główna

Wprowadzenie
TARGET2-Securities powstał z inicjatywy banków centralnych strefy euro. Właścicielem i operatorem T2S jest Eurosystem. Misją T2S jest usprawnienie i obniżenie kosztów rozrachunku transgranicznego, którego przedmiotem są transakcje dot. papierów wartościowych rozliczane zgodnie z zasadą DVP. System oferuje rozrachunek w euro oraz innych walutach krajowych wg zharmonizowanych na poziomie europejskim zasad, przy zachowaniu neutralności tj. bez faworyzowania konkretnych rozwiązań krajowych.

Tabela. 23 Depozyty papierów wartościowych na platformie T2S według planu migracji
I fala
22 czerwca 2015 r.
II fala
29 marca 2016 r.
III fala
12 września 2016 r.
IV fala
6 lutego 2017 r.
V fala
18 września 2017 r.
BOGS (Grecja) Interbolsa (Portugalia) Euroclear Belgium (Belgia) CDCP SR (Słowacja) Eesti Väärtpaberikeskus (Estonia)
Depozitarul Central (Rumunia) NBB-SSS (Belgia) Euroclear France (Francja) Clearstream Banking Frankfurt (Niemcy) LCVPD (Litwa)
Malta Stock Exchange (Malta)   Euroclear Nederland (Holandia) KDD (Słowenia) LCD (Łotwa)
SIX SIS (Szwajcaria)   VP Lux (Luksemburg) KELER (Węgry) Euroclear Finland (Finlandia)
Monte Titoli (Włochy) - 31.08.2015   VP Securities (Dania) LuxCSD (Luksemburg) Iberclear (Hiszpania)
      OeKB (Austria)  
Link do strony internetowej T2S

Z uwagi na skalę projektu T2S oraz współistniejące inicjatywy integracji i harmonizacji funkcjonowania rynków finansowych w UE należy spodziewać się zasadniczych zmian na rynku usług rozrachunkowych w Europie, a w szczególności w Strefie Euro i ich wpływu na funkcjonowanie depozytów, banków depozytariuszy i domów maklerskich.
W lutym 2010 r. KDPW, po konsultacji z NBP, podpisał Unilateral Undertaking i zobowiązał się wobec Europejskiego Banku Centralnego do przygotowania oceny wpływu platformy T2S na systemy i procesy w KDPW oraz opisu przewidywanego procesu adaptacji, który umożliwiłby uczestnikom KDPW wejście na platformę T2S.
W marcu 2010 r. Krajowy Depozyt we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim powołali Krajową Grupę Użytkowników (National Users Group) NUG_PL systemu TARGET2-Securities. Przewodnictwo w pracach Grupy objęło KDPW. Do udziału w pracach Grupy zostali zaproszeni przedstawiciele domów maklerskich, banków depozytariuszy, banków deponentów oraz instytucje zrzeszające te podmioty: Izba Domów Maklerskich, Rada Banków Depozytariuszy i Związek Banków Polskich.
W spotkaniach T2S NUG_PL w charakterze obserwatorów uczestniczyli również przedstawiciele: Giełdy Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Finansów.
W czerwcu 2012 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podjął, w imieniu grupy T2S NUG_PL, decyzję o odsunięciu w czasie uczestnictwa w projekcie TARGET2-Securities (T2S), na podstawie wypracowanej przez środowisko analizy zasadności przyłączenia polskiego rynku do systemu T2S. W ramach realizacji nowej Strategii GK KDPW na lata 2017-2021, KDPW we współpracy z NBP i uczestnikami rynku dokona weryfikacji swojego stanowiska odnośnie zasadności biznesowej wejścia KDPW na paneuropejską platformę rozrachunkową TARGET2-Securities (T2S) z dwoma walutami EUR i PLN. Weryfikacja stanowiska KDPW została zapowiedziana na spotkaniu Grupy T2S NUG_PL reaktywowanej w listopadzie 2016 r.
 


Od dn. 19 października 2020 r. prace NUG_PL - T2S kontynuowane są przez
AMI-SeCo-NSG_PL.


Wydarzenia

19.06.2018

19 czerwca 2018 r. w siedzibie KDPW odbyło się drugie spotkanie Grupy Roboczej T2S NUG_PL. Głównym tematem było podsumowanie opinii uczestników rynku wyrażonych w ankiecie nt. wejścia KDPW na platformę T2S z rozrachunkiem w PLN i EUR oraz ocena korzyści i kosztów KDPW związanych z wejściem na platformę T2S. Uzgodniono, że kolejna weryfikacja decyzji wejścia KDPW na platformę T2S nastąpi po upływie dwóch lat od wprowadzenia korony duńskiej na platformę T2S, biorąc pod uwagę doświadczenia rynku duńskiego.


22.05.2018

21.11.2016
Materiały ze spotkania NUG_PL
 

29.06.2012

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zdecydował o przesunięciu terminu podpisania Umowy Ramowej w sprawie przystąpienia Polski do uczestnictwa w projekcie TARGET2-Securities (T2S). Decyzja Krajowego Depozytu została poparta m.in. przez przedstawicieli grupy roboczej T2S NUG_PL, reprezentującej uczestników KDPW, którzy od 2010 r. pracowali nad oceną możliwości przyłączenia polskiego rynku do systemu T2S.


15.06.2012

Przedstawiciele T2S NUG_PL, reprezentujący uczestników KDPW, po zapoznaniu się z analizą „Studium Wykonalności” (tzw. Feasibity Assessment), wykonanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, opowiedzieli się za przesunięciem podpisania Umowy Ramowej w sprawie przystąpienia KDPW do uczestnictwa w projekcie TARGET2-Securities na późniejszy termin. Ostateczna decyzja w tej sprawie podjęta zostanie przez Zarząd KDPW do końca czerwca br., po przedyskutowaniu kluczowych kwestii w ramach organów korporacyjnych KDPW.


04.06.2012
W dniu 13 czerwca br. o godz. 13.00 w siedzibie KDPW odbędzie się kolejne spotkanie Grupy Roboczej NUG_PL systemu T2S.
Agenda spotkania NUG_PL

29.09.2011
W związku z ostatnio ogłoszonymi przez Jean-Michel Godeffroy zmianami terminu akceptacji Umowy Ramowej przez Governing Council Eurosystemu oraz  zmianą daty  wdrożenia Projektu T2S z  2014 r.  na 2015 r., uprzejmie informujemy o  przesunięciu terminu spotkania grupy T2S NUG_PL z 11 października na 15 listopada br. (w godz. 13:00-15:00).
Agenda spotkania NUG_PL24.11.2010
W dniu 24 listopada br. o godz. 13.00 w siedzibie KDPW odbędzie się 4. spotkanie Krajowej Grupy Użytkowników NUG_PL systemu T2S.


11.05.2010
Spotkanie NUG_PL

4.03.2010
W dniu 4 marca zawiązana zostala Krajowa Grupa Użytkowników NUG_PL.

Ostatnia aktualizacja:22-10-2020 Do góry