Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Grupy robocze ECSDA

 
Stowarzyszenie ECSDA – European Central Securities Depositories Association powstało  w 1997 roku w Madrycie jako forum wymiany poglądów i podejmowaniu wspólnych inicjatyw. Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Iwona Sroka jest członkiem Rady Dyrektorów (Board of Directors). W 2012 r. grupa robocza WG2 kontynuowała prace dot. SLD, CSD Legislation.

  • Public Policy (WG 2) kierowana przez Paula Symonsa (Euroclear)
  • Settlement and related processes (WG3), kierowana przez Roberta Fair (Euroclear)
  • Harmonisation (WG 5), kierowana przez Mathiasa Papenfussa (Clearstream)

 

 


Grupa Robocza ECSDA  ds. polityki publicznej (WG2)

Grupa Robocza ECSDA ds. polityki publicznej analizuje i reaguje na zmiany regulacyjne i prawne dotyczące centralnych depozytów papierów wartościowych (w tym depozytów międzynarodowych) w całej Europie. Doradza członkom ECSDA za pośrednictwem Rady Dyrektorów ECSDA w/s inicjatyw i propozycji prawnych dotyczących zmian na rynku kapitałowym.

W szczególności WG2 aktywnie monitoruje oraz pracuje nad następującymi inicjatywami:
  • przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące centralnych depozytów papierów wartościowych (w tym depozytów międzynarodowych), m.in. dyrektywa w sprawie finalności rozrachunku, przepisy UCITS,
  • opracowanie rekomendacji ESCB/CESR dla systemów rozrachunku papierów wartościowych (oraz rekomendacji CPSS/IOSCO na szczeblu międzynarodowym),
  • likwidacja barier prawnych wskazanych w raportach Giovanniniego z 2001 i 2003 r.,
  • realizacja zobowiązań określonych w kodeksie postępowania, w tym przygotowanie tabeli przeliczeniowej ułatwiającej porównanie cen pomiędzy centralnymi depozytami papierów wartościowych

 

Głównym zadaniem grupy jest wypracowywanie wspólnego stanowiska przedstawicieli stowarzyszenia w kwestiach związanych z publiczną polityką finansową i regulacyjną.  WG2 monitoruje i opiniuje inicjatywy dotyczące usług depozytowo-rozrachunkowych podejmowanych na forum Unii Europejskiej, najważniejsze z nich to  Target2Securities, prace nad projektem dyrektywy Securities Law Harmonization oraz Rekomendacje ESBC/CESR dla CSD.  Dodatkowo, przedstawiciele grupy pracują nad  inicjatywami  globalnymi  m.in. projektem konwencji UNIDROIT, raportami IOSCO, BIS, OECD, IMF. W 2011 r. prace grupy koncentrowały się w głównej mierze na przygotowaniu analiz dotyczących panowanych regulacji w tym : SLD, CSD Legislation oraz Short selling regulation oraz opracowania raportów  dot. CSD capital Levels, a także stanowiska wobec  raprtu EGMI (Expert Group on Market Infrastructures).

27 czerwca 2011 r. w Warszawie Krajowy Depozyt gościł przedstawicieli Rady Dyrektorów ECSDA. Celem spotkania była analiza aktualnych projektów legislacyjnych w tym zwrócenie uwagi na najbardziej kontrowersyjne obszary projektowanych regulacji wraz  z przedstawieniem oceny ich wpływu na infrastrukturę rynku kapitałowego w Europie. Warszawskie spotkanie służyło także wypracowaniu zasad dobrej współpracy przy dalszych konsultacjach dotyczących ww. regulacji. W 2012 r. grupa robocza WG2 kontynuuje prace dot. SLD, CSD Legislation.

 


Grupa Robocza ECSDA WG3

Grupa WG3 zajmuje się kwestiami związanymi z połączeniami operacyjnymi między depozytami. Prace grupy koncentrują się na problematyce transgranicznego rozrachunku i rozliczeń transakcji papierów wartościowych. Przedstawiciele Grupy WG3 brali aktywny udział w pracach nad tworzeniem Code of Conduct Access & Interoperability Guideline. W lutym 2002 r. grupa przygotowała raport cross-border settlement poświęcony modelom transgranicznego rozrachunku i rozliczeń transakcji w trybie DvP oraz FOP. Po rozpoczęciu prac w Europejskim Banku Centralnym nad systemem płatniczym TARGET2 w 2002 r., oraz przygotowaniu ogólnego opisu funkcjonalności w 2004 r., ECSDA zdecydowała, że raport WG3 z 2002 r. powinien odwoływać się również do nowych rozwiązań tego systemu. Jednocześnie uznano, że raport zawierał opisy modeli bardziej teoretycznych, które nie istniały w rzeczywistości na żadnym rynku europejskim. Grupa WG3 została ponownie powołana w sierpniu 2004 r. celem zaktualizowania raportu. Nowy raport Cross-border Clearing and Settlement through CSD links powstał w maju 2006 r.

Pod koniec 2004 r. grupa European Securities Forum (ESF), która zrzesza blisko 20 największych międzynarodowych banków działających na europejskich rynkach papierów wartościowych, zwróciła się do ECSDA z propozycją wspólnego opracowania standardów do zestawiania instrukcji rozliczeniowych w Europie. Nowe standardy przygotowane wspólnie przez WG3 i ESF zostały opisane w dokumencie Proposals to harmonise and standardise pre-settlement date matching processes throughout Europe. Prace nad implementacją standardów ESF-ECSDA dot. zestawiania instrukcji rozliczeniowych są prowadzone w KDPW przy konsultacjach z uczestnikami rynku i przewiduje się ich pełne wdrożenie w I kw. 2012 r.).

Grupa WG3 pracowała także nad harmonizacją zasad wzajemnego dostępu do innych systemów depozytowo-rozrachunkowych, oraz zasad współpracy operacyjnej ("interoperability"). Prace nabrały szczególnej wagi w wyniku postanowień zawartych  w dokumencie European Code of Conduct, kodeksu postępowania dla sektora usług rozrachunkowo-rozliczeniowych, który został podpisany w listopadzie 2006 r. 
W okresie 2010-2011 r. prace grupy koncentrowały się nad zagadnieniami dot. harmonizacji cyklów rozrachunkowych w UE dla instrumentów rynku kasowego.

W  2012 r. ECSDA WG3 z udziałem przedstawiciela Krajowego Depozytu, zakończyła prace nad weryfikacją raportu pod tytułem "2012 Statistical Exercise on Matching and Settlement Efficiency".

Grupa Robocza ECSDA WG5

Grupa robocza WG5 odpowiedzialna jest w ramach ECSDA za harmonizację procedur dotyczących działalności centralnych depozytów. Od 2007r. grupa koncentruje się przede wszystkim na pracach standaryzacyjnych dotyczących obsługi zdarzeń korporacyjnych, określanych jako prace nad usunięciem tzw. bariery trzeciej Giovanniniego.

W ramach tych prac grupa opracowała raporty poświęcone tematyce obsługi zdarzeń corporate actions, które zawierały zestawy standardów rynkowych w zakresie obsługi zdarzeń związanych z realizacją świadczeń emitenta wobec właścicieli papierów wartościowych, określanych jako dystrybucje obowiązkowe (mandatory distributions) oraz obsługi roszczeń o prawo do pożytków z papierów wartościowych (market claims).

Przygotowane przez grupę zestawy standardów stały się podstawą prac firmowanych przez Corporate Actions Joint Working Group (CAJWG), których efektem są europejskie standardy rynkowe obsługi zdarzeń corporate actions Markets Standards for Corporate Actions Processing, opublikowane przez CAJWG w 2009 r.

Od 2008 r. aktywność WG5 polega głównie na udziale przedstawicieli grupy w pracach CAJWG, a także w pracach Joint Working Group on General Meetings (JWGGM), odpowiedzialnej za przygotowanie standardów obsługi realizacji prawa głosu z akcji ("Market Standards on General Meetings"). Do zadań grupy należy też monitoring zjawisk rynkowych mogących wpływać na obecne standardy rynkowe w szczególności w zakresie przechowywania i obsługi aktywów.  W 2010 r. została przygotowana finalna wersja standardów rynkowych dotyczących obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy, opracowanych przez JWGGM, w pracach której uczestniczą przedstawiciele WG 5 ECSDA.
 

 

Ostatnia aktualizacja:29-01-2013 Do góry