Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Obniżki opłat

Czasowe obniżki:

Zwolnienie z opłaty pobieranej z tytułu zarejestrowania na kontach pomocniczych jednostkowych praw poboru (ppkt 3.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) dla uczestników, którzy umożliwiają stosowanie względem nich faktur elektronicznych. Zwolnienie z opłaty wprowadzane jest na okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie i obejmuje wyłącznie rejestracje dokonane w tym okresie.
 Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 40/857/20 z dnia 21 maja 2020 r.

Zwolnienie dla uczestników, którzy umożliwiają stosowanie względem nich faktur elektronicznych, z opłaty pobieranej z tytułu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych (ppkt 1.1.1.
w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych). Zwolnienie z opłaty wprowadzane jest na okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie i obejmuje wyłącznie rejestracje dokonane w tym okresie.
 Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 41/858/20 z dnia 21 maja 2020 r.


Czasowe obniżenie na okres do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie:

1. opłaty z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, dokonanej w następstwie złożenia wniosku, o którym mowa w  § 65 ust.3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ppkt 1.3. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat), pobieranej od uczestnika umożliwiającego stosowanie względem niego faktur elektronicznych, obniża się poprzez stosowanie następujących zasad jej naliczania:
1/ minimalna wysokość opłaty ulega obniżeniu z 2000 złotych do 1000 złotych,
oraz
2/ w przypadku, gdy nieopłacone w pełni certyfikaty inwestycyjne imienne tej samej emisji, emitowane przez dany fundusz inwestycyjny zamknięty niebędący publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, są rejestrowane w tym samym miesiącu kalendarzowym na podstawie więcej niż jednego wniosku, o którym mowa w § 65 ust.3 Regulaminu KDPW, suma opłat pobieranych z tytułu tych rejestracji nie może przekroczyć 25000 złotych, a minimalna wysokość opłaty ustalona z uwzględnieniem pkt 1, odnosi się do tej sumy, a nie do poszczególnych opłat, które się na nią składają.
Zasadę, o której mowa w ust.1 pkt 2, stosuje się pod warunkiem zawieszającym, że emitent rejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych złoży KDPW w formie pisemnej oświadczenie potwierdzające zaistnienie przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 2, oraz zawierające informacje pozwalające na identyfikację wniosków, na podstawie których w danym miesiącu kalendarzowym dokonano ich rejestracji, a złożenie tego oświadczenia nastąpi nie później, niż w następnym miesiącu kalendarzowym.
2. minimalnej wysokości opłaty z tytułu obsługi wypłaty pożytków z obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych, albo z tytułu wykupu obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych, który nie jest obsługiwany w sposób określony w § § 73 ust.1 Regulaminu KDPW (ppkt 2.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat), pobieranej od uczestnika w typie uczestnictwa agent płatniczy umożliwiającego stosowanie względem niego faktur elektronicznych, obniża się z 500 do 200 złotych.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 17/834/20 z dnia 4 marca 2020 r.


Czasowe obniżenie do dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie, obejmujące operacje dokonane w tym okresie i dot. opłat objętych fakturami, które mogą zostać przesłane w postaci elektronicznej:

1. opłaty z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, dokonanej w następstwie złożenia wniosku, o którym mowa w  § 65 ust.3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ppkt 1.3. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat), pobieranej od uczestnika umożliwiającego stosowanie względem niego faktur elektronicznych, obniża się poprzez stosowanie następujących zasad jej naliczania:
1/ minimalna wysokość opłaty ulega obniżeniu z 2000 złotych do 1000 złotych,
oraz
2/ w przypadku, gdy nieopłacone w pełni certyfikaty inwestycyjne imienne tej samej emisji, emitowane przez dany fundusz inwestycyjny zamknięty niebędący publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, są rejestrowane w tym samym miesiącu kalendarzowym na podstawie więcej niż jednego wniosku, o którym mowa w § 65 ust.3 Regulaminu KDPW, suma opłat pobieranych z tytułu tych rejestracji nie może przekroczyć 25000 złotych, a minimalna wysokość opłaty ustalona z uwzględnieniem pkt 1, odnosi się do tej sumy, a nie do poszczególnych opłat, które się na nią składają.
Zasadę, o której mowa w ust.1 pkt 2, stosuje się pod warunkiem zawieszającym, że emitent rejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych złoży KDPW w formie pisemnej oświadczenie potwierdzające zaistnienie przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 2, oraz zawierające informacje pozwalające na identyfikację wniosków, na podstawie których w danym miesiącu kalendarzowym dokonano ich rejestracji, a złożenie tego oświadczenia nastąpi nie później, niż w następnym miesiącu kalendarzowym.
2. minimalnej wysokości opłaty z tytułu obsługi wypłaty pożytków z obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych, albo z tytułu wykupu obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych, który nie jest obsługiwany w sposób określony w § § 73 ust.1 Regulaminu KDPW (ppkt 2.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat), pobieranej od uczestnika w typie uczestnictwa agent płatniczy umożliwiającego stosowanie względem niego faktur elektronicznych, obniża się z 500 do 200 złotych.
 Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 42/859/20 z dnia 21 maja 2020 r.

Czasowe obniżenie opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych określonej w ppkt 1.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”
Tabeli Opłat, w taki sposób, że wysokość tej opłaty naliczanej za dany miesiąc kalendarzowy z tytułu rejestracji papierów wartościowych oznaczonych tym samym kodem, nie może przekraczać 100.000,00 (sto tysięcy) złotych.
Obniżenie wysokości opłaty, o którym mowa dokonywane jest na czas oznaczony od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie i obejmuje rejestracje papierów wartościowych dokonane w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 26/837/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Czasowe zwolnienie do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie z opłat określonych w ppkt 2.5., 2.5.1. oraz 2.5.2.
w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w odniesieniu do obsługi wykupów certyfikatów inwestycyjnych.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 20/837/20 z dnia 4 marca 2020 r.

Czasowe zwolnienie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie z opłat określonych w ppkt 2.5., 2.5.1. oraz 2.5.2.
w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w odniesieniu do obsługi wykupów certyfikatów inwestycyjnych dla uczestników, którzy umożliwiają stosowanie względem nich faktur elektronicznych.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 39/856/20 z dnia 21 maja 2020 r.

Czasowe obniżenie na okres do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie:

1/ opłaty za przeprowadzenie rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym:
a/ stawkę podstawową tej opłaty określoną ppkt 4.1.
w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat, obniża się z 4 złotych do 3 złotych,
b/ stawkę tej opłaty określoną w ppkt 4.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat, obniża się z 1 złotego do 0,75 złotego,
c/
stawkę tej opłaty określoną w ppkt 4.1.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat, obniża się z 4 złotych do 3 złotych;
2/ stawki podstawowej opłaty za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego związanego z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym, określonej w ppkt 4.2. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat,
z 3 złotych do 2,25 złotych;
3/
stawki opłaty za przeprowadzenie innego rozrachunku obejmującego świadczenie pieniężne i niepieniężne, określonej w ppkt 4.3. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat
z 4 złotych do 3 złotych;
4/
stawki podstawowej opłaty za przeprowadzenie rozrachunku obejmującego wyłącznie papiery wartościowe, określonej w ppkt 4.4. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat z 3 złotych do 2,25 złotych.


Czasowe obniżenie na okres do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie.
:
 1/ stawki opłaty pobieranej z tytułu rejestracji certyfikatów strukturyzowanych (ppkt 1.1.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) z 1000 złotych do 500 złotych,
2/ stawki opłaty pobieranej z tytułu obsługi wypłaty pożytków z certyfikatów strukturyzowanych albo z tytułu wykupu lub umorzenia certyfikatów strukturyzowanych, jeżeli nie jest on obsługiwany w sposób określony w § 73 ust.1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ppkt 2.3.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), z 500 złotych do 200 złotych.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 18/835/20 z dnia 4 marca 2020 r.

Czasowe obniżenie na okres  od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie, opłat objętych fakturami, które mogą zostać przesłane w postaci elektronicznej:
1/ stawki opłaty pobieranej z tytułu rejestracji certyfikatów strukturyzowanych (ppkt 1.1.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) z 1000 złotych do 500 złotych,
2/ stawki opłaty pobieranej z tytułu obsługi wypłaty pożytków z certyfikatów strukturyzowanych albo z tytułu wykupu lub umorzenia certyfikatów strukturyzowanych, jeżeli nie jest on obsługiwany w sposób określony w § 73 ust.1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ppkt 2.3.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), z 500 złotych do 200 złotych.
 Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 44/861/20 z dnia 21 maja 2020 r.

Czasowe obniżenie na okres do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie.:
opłaty z tytułu obsługi pozostałych operacji na papierach wartościowych (ppkt 5.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), pobieranej za przeprowadzenie operacji asymilacji certyfikatów inwestycyjnych, obniża się z 4000 (cztery tysiące) zł do 1000 (jeden tysiąc) zł.

Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie, opłat objętych fakturami, które mogą zostać przesłane w postaci elektronicznej:

z tytułu obsługi pozostałych operacji na papierach wartościowych (ppkt 5.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), pobieranych za przeprowadzenie operacji asymilacji certyfikatów inwestycyjnych, z 4000 (cztery tysiące) zł do 1000 (jeden tysiąc) zł.
 Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 43/860/20 z dnia 21 maja 2020 r.

Archiwum

Ostatnia aktualizacja:22-05-2020 Do góry