Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW- zmiany

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
Uchwała Zarządu KDPW nr 294/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniona uchwałą nr 315/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Zmiany powyższe są związane z wchodzącymi z dniem 1 lipca 2019 r. przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Przewidują one w szczególności utworzenie dwóch nowych typów uczestnictwa w systemie depozytowym – agenta emisji oraz agenta płatniczego, a także wprowadzenie uproszczonego trybu rejestrowania papierów wartościowych w depozycie za pośrednictwem agenta emisji. Zmiany te określają także obowiązki informacyjne emitentów obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, związane z nałożonym na Krajowy Depozyt zadaniem gromadzenia i upubliczniania informacji dotyczących terminowości wykonywania świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych oraz zakresu zadłużenia ich emitentów.
 Procedury Ewidencyjne KDPW w wersji obowiązującej od 19 listopada 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 19 listopada 2018 r.

Uchwała Zarządu KDPW nr 668/2018 z 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW.
Zmiany obejmują:
  1. likwidację ograniczenia związanego z rejestrowaniem bonów skarbowych w systemie depozytowym (jako wtórnym depozycie), tj. usunięcie zapisu wskazującego, że taka rejestracja może następować wyłącznie w związku z ustanawianiem na bonach skarbowych zabezpieczeń na rzecz KDPW_CCP lub w związku z ich wnoszeniem tytułem wpłat do funduszy zabezpieczających rozliczenia transakcji,
  2. zmiany związane z postulatem zgłoszonym w ramach prac grupy roboczej S&R NMPG PL, dotyczącym wprowadzenia możliwości zmiany deklarowanego systemu rozrachunku (pomiędzy systemem RTGS a systemem wielosesyjnym) w przekazywanych do systemu depozytowego zleceniach rozrachunku,
  3. zmiany związane z postulatem zgłoszonym w ramach prac grupy roboczej S&R NMPG PL, dotyczącym wprowadzenia nowego, uproszczonego mechanizmu wzajemnego warunkowania zleceń rozrachunku (transakcji złożonych) wprowadzanych do systemu depozytowego,
  4. zmiany zapisów dotyczących zasilenia rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego – w szczególności chodzi tu o zmianę rozszerzającą możliwość wystawiania zbiorczego zestawienia papierów wartościowych przez sponsora emisji, która wychodzi naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez uczestników,
  5. zmianę regulacji dotyczącej zasad określania wartości transakcji w zleceniach rozrachunku, których realizacja w systemie depozytowym ma polegać wyłącznie na przeniesieniu papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy prowadzony w Krajowym Depozycie albo na przeniesieniu papierów wartościowych z takiego rachunku – ma to na celu dostosowanie dotychczasowej regulacji do zmienionych przepisów wprowadzonych w Krajowym Depozycie zasad wewnętrznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  6. zmianę mającą na celu umożliwienie przeprowadzania rozrachunku operacji wskazanych w § 2 poz.1 załącznika nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW także na wieczornej sesji technicznej „W” - propozycja tej zmiany wynika z konieczności dokonywania odpowiednich zapisów w systemie depozytowym związanych z operacjami zmiany kodu ISIN na skutek zmiany depozytu macierzystego dla określonych papierów wartościowych. W takich przypadkach Krajowy Depozyt otrzymuje zwykle informacje o wykonaniu operacji w zagranicznym systemie depozytowym w trakcie dnia księgowego i powinien co do zasady dokonać odpowiedniego przerejestrowania stanów kont ewidencyjnych w tym samym dniu. Mając na uwadze to, że czynność taka ma charakter techniczny, odpowiednim momentem dokonania tego rodzaju operacji jest sesja techniczna, odbywająca się na zakończenie danego dnia księgowego.
Procedury Ewidencyjne KDPW w wersji obowiązującej od 20 listopada 2017 r. do 18 listopada 2018 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 20 listopada 2017 r.

Uchwała Zarządu KDPW nr 750/2017 z 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW.
dot. zmian w systemie depozytowym zaplanowanych do wdrożenia w ramach jesiennego okna wdrożeniowego, dotyczących:
- zmian w obsłudze zleceń transferowania papierów wartościowych (w tym bonów skarbowych), dla których Krajowy Depozyt pełni funkcję depozytu inwestora, do systemu depozytowego oraz poza system depozytowy, polegających na wprowadzeniu mechanizmu akceptacji zleceń wprowadzonych do tego systemu przez uczestników bezpośrednich (po potwierdzeniu przeprowadzenia stosownego rozrachunku w CSD wyższego stopnia), w miejsce stosowanego obecnie mechanizmu zestawiania zleceń,
- wprowadzenia możliwości stosowania rozrachunku w częściach w zakresie transakcji warunkowych repo oraz sell/buy-back (w zakresie transakcji bilateralnych oraz pochodzących z rynku Treasury BondSpot Poland).
Procedury Ewidencyjne KDPW w wersji obowiązującej od 28 czerwca 2017 r. do 19 listopada 2017 r.

Ostatnia aktualizacja:28-06-2019 Do góry