Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin RT zmiany

Zmiany, które weszły w życie 1 kwietnia 2020 r.*
wprowadzone uchwałą nr 10/827/20 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji.

Zmiany w szczególności dotyczą odejścia od certyfikatów elektronicznych w komunikacji U2A, w związku z włączeniem systemu Repozytorium transakcji do jednolitego systemu dostępowego do systemów informatycznych Krajowego Depozytu. W związku z wdrażaną zmianą zasad komunikacji z uczestnikami Repozytorium transakcji, skreślone zostały w Regulaminie zapisy odnoszące się do certyfikatów elektronicznych, tj. § 2 ust. 1 pkt 6, § 10 ust. 2 – 4, § 11, rozdział 6, § 24 ust. 4 pkt 4.1 w TO.
Zapisy te zastąpione zostaną zapisami Regulaminu dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Regulamin dostępowy), który zostanie przyjęty przez Zarząd KDPW na podstawie obecnie dodawanego § 10a ust. 1 Regulaminu, i który określi szczegółowe zasady dostępu oraz autoryzacji do aplikacji Krajowego Depozytu przeznaczonych do elektronicznego komunikowania się z Repozytorium transakcji. Docelowo, zakresem obowiązywania Regulaminu dostępowego objęte zostaną, obok Repozytorium transakcji, inne usługi KDPW, które w obszarze komunikacji z uczestnikami korzystać będą z jednolitego systemu dostępowego.
Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad komunikacji z Repozytorium transakcji, w szczególności zasady udzielania dostępu osobom upoważnionym przez uczestnika, w tym również zasady migracji dotychczasowych uprawnień przyznanych tym osobom na podstawie wystawionych i ważnych imiennych certyfikatów elektronicznych, zostaną Państwu przekazane odrębnym pismem.
Wprowadzone zostały również zmiany w Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik do Regulaminu. Zmiany te dotyczą: a) wprowadzenia nowych stawek opłat,
b) wprowadzenia do punktów 1.2.1 oraz 1.2.2 definicji kontraktów OTC, z jednoczesnym wykreśleniem definicji kontraktów ETD
c) wprowadzenia nowych zapisów dotyczących naliczania maksymalnej sumy opłat (tzw. CAP) oraz nowych stawek za raportowanie transakcji lub pozycji po przekroczeniu określonych w Tabeli progów.
Pozostałe zmiany Regulaminu dotyczą:
a) zmiany w § 2 ust. 1 pkt 13 definicji dnia roboczego,
b) zmiany w § 4 ust. 3 pkt 2 polegającej na odejściu od wymogu dostarczania notarialnie poświadczonych podpisów pełnomocników podmiotu wnioskującego o uczestnictwo w Repozytorium,
c) zmiany w § 17 ust. 5 polegającej na określeniu terminu, w jakim KDPW jest zobowiązany udostępnić dane zarchiwizowane - z 5 na 3 dni,
d) wykreślenia z § 33 ust. 1 zapisu o opłatach pobieranych od użytkowników posiadających status uczestnika KUR (Komercyjny Użytkownik Repozytorium),
e) dodania do § 33 ust. 2 zapisu mówiącego o tym, że wszystkie opłaty w Tabeli Opłat są przedstawione w wartościach netto.

*z wyjątkiem § 10a ust.1, który wszedł w życie 14 dni od dnia publikacji zmian, tj. od dnia 12.03.2020 r.
 Regulamin Repozytorium Transakcji obowiązujący od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.
 
Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r.
wprowadzone uchwałą nr 12/780/19 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji.
Zmiany polegają na obniżeniu opłaty za uczestnictwo w typie generalny uczestnik raportujący (GUR) z 40 tys. zł do:
  • 15 tys. zł pod warunkiem, że GUR przekazywać będzie raporty w imieniu nie więcej niż 3 kontrahentów oraz że raporty te dotyczyć będą nie więcej niż 10 tys. transakcji i pozycji lub
  • 30 tys. zł pod warunkiem, że GUR przekazywać będzie raporty w imieniu nie więcej niż 6 kontrahentów oraz że raporty te dotyczyć będą nie więcej niż 20 tys. transakcji i pozycji.

Skorzystanie z niższych opłat możliwe będzie pod warunkiem złożenia odpowiedniego oświadczenia.
Regulamin Repozytorium Transakcji obowiązujący od 30 października 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Czasowa obniżka opłat

Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 kwietnia 2019 r do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie:

opłat rocznych dla podmiotów zamierzających uzyskać status uczestnika repozytorium w okresie obowiązywania obniżonych opłat (wszystkie typy uczestnictwa)

Zmiany, które weszły w życie 30 października 2017 r.
 
wprowadzone Uchwałą nr 44/681/17 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji.
Zmiany wynikają w szczególności z konieczności odzwierciedlenia nowych standardów technicznych EMIR, wprowadzanych w weekend 28-29 października 2017 r. Pozostałe zmiany wiążą się z rozszerzeniem oferty Repozytorium Transakcji w zakresie typów uczestnictwa, o jakie może ubiegać się podmiot raportujący - o typ indywidualny uczestnik raportujący (IUR), skierowany do podmiotów zgłaszających raporty wyłącznie w imieniu własnym. Zmiana w Tabeli Opłat polega na dodaniu nowego typu uczestnika raportującego IUR oraz określeniu konkurencyjnych stawek pobieranych od uczestników raportujących w tym typie.
Regulamin Repozytorium Transakcji obowiązujący od 1 sierpnia 2016 r. do 29 października 2017 r.
Ostatnia aktualizacja:01-04-2020 Do góry