Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin SWI - archiwum

 Zmiany, które weszły w życie 28 sierpnia 2020 r.
Uchwała 750/2020 Zarządu KDPW S.A. z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Zakres zmian

Regulamin SWI obowiązujący od 3.02.2020 do 27.08.2020 (dokument PDF, 0.13 MB)


Zmiany, które weszły w życie 3 lutego 2020 r.

Uchwała 22/2020 Zarządu KDPW S.A. z dnia 14 stycznia 2020 r.
Celem wprowadzenia zmian było nadanie nowego brzmienia załącznikowi nr 3 określającemu treść formularza certyfikacyjnego. W/w zmiana polega na dodaniu pola C1 obejmującego oświadczenia dotyczące posiadania przez osobę wypełniającą formularz statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przepisów AML albo określonych powiązań z osobą posiadającą taki status. Część C1 powinny wypełnić jedynie osoby, które ubiegać się będą o wydanie certyfikatu elektronicznego w imieniu uczestników bezpośrednich w ramach ich działalności w systemie depozytowym związanej z posiadaniem w KDPW rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego (czyli w przypadku, gdy w formularzu zostanie wskazany kod instytucji, który identyfikuje uczestnika w systemie depozytowym w takim rodzaju działalności, w ramach którego uczestnik ten posiada w KDPW taki rachunek).

Regulamin SWI obowiązujący od 1.07.2019 do 2.02.2020 (dokument PDF, 0.13 MB)


Zmiany, które weszły w życie dnia 1 lipca 2019 r.:
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 321/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
Celem wprowadzenia zmian jest:
1) umożliwienie zabezpieczenia transmisji danych pomiędzy Uczestnikiem SWI a KDPW za pośrednictwem kanałów VPN, kanałów TLS, albo obu tych kanałów łącznie, a nie tak jak dotychczas wyłącznie za pomocą kanałów VPN. Rozszerzenie sposobów zabezpieczenia transmisji zwiększa elastyczność budowy połączeń sieciowych z Uczestnikami SWI. W budowanej obecnie sieci MPSL służącej do komunikacji z Uczestnikami, zostanie wykorzystane zabezpieczanie transmisji kanałami TLS;
2) umożliwienie łączenia się Uczestników SWI do KDPW z wykorzystaniem dowolnego oprogramowania klienckiego Cisco VPN a nie tak jak dotychczas wyłączenie „Cisco Systems VPN Client”. Producent rozwiązania zapewniającego realizację kanałów VPN - firma Cisco, w miejsce dotychczasowego oprogramowania klienckiego „Cisco Systems VPN Client” udostępnił inny rodzaj oprogramowania o nazwie „Cisco AnyConnect Secure Mobility Client”. Nazwy własne oprogramowania klienckiego zostały usunięte z Regulaminu SWI;
3) zaprzestanie udostępniania przez KDPW Uczestnikom SWI komponentów niezbędnych do tworzenia aplikacji. Oprogramowanie zakupione wcześniej przez KDPW od firmy Unizeto nie jest obecnie rozwijane przez tę firmę.

Regulamin SWI obowiązujący od 02.07.2018 do 30.06.2019 (dokument PDF, 0.13 MB)


Zmiany, które weszły w życie dnia 2 lipca 2018 r.:

wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 383/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.
Zakres zmian:
  • wprowadzenie nowego rodzaju certyfikatu (tzw. „certyfikatu internetowego”) z wykorzystaniem którego możliwa będzie wzajemna komunikacja pomiędzy Uczestnikami SWI a Krajowym Depozytem w zakresie relacji wynikających z uczestnictwa w systemie rekompensat oraz uczestnictwa w systemie ARM;
  • postanowienia o charakterze porządkującym treść Regulaminu SWI (dot. klauzul RODO oraz wzoru treści jednego z pełnomocnictw).

Regulamin SWI obowiązujący od 06.06.2018 do 01.07.2018 (dokument PDF, 0.13 MB)

Zmiany, które weszły w życie z dniem 6 czerwca 2018 r.:
Uchwała Zarządu KDPW S.A. nr 316/2018
zakres zmian: w Załączniku Nr 3 i 5 do Regulaminu SWI, w związku z wejściem w życie zmian wynikających z rozporządzenia RODO, zmianie uległa klauzula dot. danych osobowych.

Regulamin SWI obowiązujący od 03.01.2018 do 05.06.2018 (dokument PDF, 0.13 MB)

Zmiany, które weszły w życie z dniem 3 stycznia 2018 r.

Uchwała nr 861/17 Zarządu KDPW z dnia 18 grudnia 2017 r.
Wprowadzone zmiany związane są z wdrożeniem w dniu 3 stycznia 2018 r. usługi ARM i dotyczą udostepnienia dotychczasowym Uczestnikom SWI możliwości wykorzystywania certyfikatów wydanych na podstawie Regulaminu SWI do komunikacji z systemem ARM. Zmiany te objęły swym zakresem również inne nowe usługi KDPW, które byłyby uruchamiane w przyszłości.
Regulamin SWI obowiązujący od 14.11.2016 do 02.01.2018

Ostatnia aktualizacja:28-08-2020 Do góry