Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin KDPW - archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie z dniem 30 września 2019 r.
 • dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 15/783/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r. Zmiany powyższe dotyczą następujących obszarów funkcjonalnych:
  1/ oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie z standardami ISO 15022/20022,
  2/ standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych, w których występuje wypłata świadczeń, w oparciu o normę ISO 20022.
 • dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 9/777/19 z dnia 4 marca 2019 r. oraz nr 36/804/19 z dnia 22 lipca 2019 r.
  Zmiany są związane z uruchomieniem przez Krajowy Depozyt nowej usługi kierowanej do emitentów będących spółkami publicznymi, polegającej na umożliwieniu obsługi głosowania na walnym zgromadzeniu z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 01.07.2019 r. do 29.09.2019 r.


Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2019 r.*
dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 8/776/19 z dnia 4 marca 2019 r., zmienioną następnie uchwałą
nr 16/784/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r. oraz uchwałą nr 19/787/19 z dnia 16 maja 2019 r.
Zmiany związane są z wchodzącymi z dniem 1 lipca 2019 r. przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Przewidują one w szczególności utworzenie dwóch nowych typów uczestnictwa w systemie depozytowym – agenta emisji oraz agenta płatniczego, a także wprowadzenie uproszczonego trybu rejestrowania papierów wartościowych w depozycie za pośrednictwem agenta emisji. Zmiany te określają także obowiązki informacyjne emitentów obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, związane z nałożonym na Krajowy Depozyt zadaniem gromadzenia i upubliczniania informacji dotyczących terminowości wykonywania świadczeń wynikających z tych papierów wartościowych oraz zakresu zadłużenia ich emitentów.
* z wyjątkiem zmiany polegającej na dodaniu w Regulaminie nowego § 26, która wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2019 r.
REGULAMIN KDPW - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wchodzące z dniem 1 lipca 2019 r., wersja robocza w trybie rejestracji zmian

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 13.03.2019 r. do 30.06.2019 r.Zmiany, które weszły w życie z dniem 13 marca 2019 r.:
dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 63/763/18 z dnia 13 grudnia 2018 r.
Zmiany dotyczą definicji typu uczestnictwa „reprezentant”. Mają one umożliwić wykonywanie działalności w tym typie uczestnictwa nie tylko w odniesieniu do transakcji zawieranych przez podmioty niebędące uczestnikami bezpośrednimi (jak to ma miejsce obecnie), ale także w odniesieniu do transakcji zawieranych przez innych uczestników bezpośrednich.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 1.01.2018 r. do 12.03.2019 r.


Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 stycznia 2018 r do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie:

opłaty za rozrachunek operacji zmiany statusu aktywów w zakresie dotyczącym operacji przeniesienia papierów wartościowych na specjalne konto ewidencyjne służące rejestrowaniu papierów wartościowych przeznaczonych przez uczestnika na potrzeby udzielania automatycznych pożyczek papierów wartościowych, a także operacji przeniesienia papierów wartościowych z takiego konta na inne konto ewidencyjne prowadzone dla danego uczestnika.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 57/694/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Czasowe obniżenie na okres od 1 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie:

opłaty za udostępnienie emitentowi informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w danym walnym zgromadzeniu tj. opłaty z ppkt 6.5. w części „Opłaty pobierane od emitentów” Tabeli Opłat, emitentom, którzy wyrażą zgodę na stosowanie względem nich faktur elektronicznych. Opłata, która wynosi obecnie 2500 (dwa tysiące pięćset) złotych została obniżona do 2000 (dwa tysiące) złotych.
Obniżona opłata będzie dotyczyć wszystkich emitentów, którzy złożyli lub złożą Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie im przez Krajowy Depozyt faktur, faktur korygujących i ich duplikatów w postaci elektronicznej, zgodnie ze wzorem.

Obniżone opłaty znajdą zastosowanie wyłącznie do opłat objętych fakturami, które w związku z oświadczeniem uczestnika, o którym mowa, mogą mu zostać przesłane w postaci elektronicznej.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 18/718/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

 Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.:
1. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 28/665/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.
Zmiany uchylają ulgi i zwolnienia od opłat znajdujące zastosowanie wobec Skarbu Państwa oraz Narodowego Banku Polskiego, a także wobec uczestników niepobierających opłat z tytułu przechowywania papierów wartościowych należących do Skarbu Państwa na prowadzonych przez nich rachunkach papierów wartościowych. Jednocześnie wprowadzane są zmiany w Tabeli Opłat, które w szczególności związane są z objęciem nią obligacji skarbowych oraz papierów wartościowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski.
2. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 41/678/17 z dnia 26 września 2017 r.
zmiany dotyczą opłat pobieranych przez Krajowy Depozyt od uczestników bezpośrednich oraz emitentów. W szczególności polegają one na:
 • podwyższeniu stawki opłaty za prowadzenie każdego następnego konta podmiotowego w ramach tego samego rodzaju działalności,
 • zmianie wysokości stawek opłat rozrachunkowych, 
 • zniesieniu opłaty za przesłanie komunikatu jednostkowego,
 • zniesieniu niektórych opłat za dodatkowe usługi, pobieranych od uczestników bezpośrednich,
 • zniesieniu opłaty rocznej pobieranej za uczestnictwo emitenta, - zmianie wysokości opłat pobieranych z tytułu rejestracji papierów wartościowych, 
 • zmianie wysokości opłat pobieranych z tytułu obsługi wykupu lub wypłaty świadczeń z papierów wartościowych, - zmianie wysokości opłat pobieranych z tytułu obsługi niektórych operacji na rzecz emitentów, 
 • wprowadzeniu nowej opłaty za wystawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie wykupu obligacji lub wycofanie obligacji z depozytu.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 28 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.


Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. włącznie:
 1. stawki opłaty za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym i objętej funduszem rozliczeniowym, funduszem rozliczeniowym KDPW, funduszem zabezpieczającym ASO albo funduszem zabezpieczającym ASO KDPW, dokonywany na podstawie zlecenia rozrachunku określającego odrębnie zobowiązania i należności pieniężne i niepieniężne wynikające z poszczególnych transakcji (ppkt 4.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), do 0,8 zł, oraz
 2. wysokości opłaty specjalnej za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozrachunku posttransakcyjnego dokonywanego w związku z taką transakcją, z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub rachunku pieniężnym uczestnika (ppkt 7.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) w taki sposób, aby wysokość tej opłaty naliczana za jeden dzień występowania braku pokrycia nie mogła przekraczać 5.000 zł.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 38/607/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniona uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 23/632/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.


Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. włącznie:
 1. opłaty za rozrachunek operacji zmiany statusu aktywów (ppkt 4.5.1. w części: „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat), w zakresie dotyczącym operacji przeniesienia papierów wartościowych na specjalne konto ewidencyjne służące rejestrowaniu papierów wartościowych przeznaczonych przez uczestnika na potrzeby udzielania automatycznych pożyczek papierów wartościowych, a także operacji przeniesienia papierów wartościowych z takiego konta na inne konto ewidencyjne prowadzone dla danego uczestnika.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 20/629/16 z dnia 26 września 2016 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 28 czerwca 2017 r.
przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 22/631/16 z dnia 7 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą Nr 3/640/17 z dnia 14 lutego 2017 r.
Wprowadzane zmiany określają zasady obsługi przez Krajowy Depozyt blokady papierów wartościowych dokonanej na koncie ewidencyjnym uczestnika prowadzonym w Krajowym Depozycie, w związku z ustanowieniem przez niego na rzecz innego uczestnika bezpośredniego zabezpieczenia finansowego na zablokowanych papierach wartościowych.
Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 24 kwietnia 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 24 kwietnia 2017 r.

dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 21/630/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. zmienioną uchwałami nr 1/638/17 z dnia 8 lutego 2017 r. oraz nr 4/641/17 z dnia 6 marca 2017 r.
zakres zmian
Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 20 grudnia 2016 r. do 23 kwietnia 2017 r.

Zmiany Regulaminu KDPW S.A., które weszły w życie z dniem 20 grudnia 2016 r.

dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. 16/585/15 z dnia 9 kwietnia 2015 r.
Wprowadzone zmiany są związane z zaprzestaniem rejestrowania instrumentów pochodnych w systemie depozytowym oraz zaprzestaniem prowadzenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszelkich rozrachunków, których przedmiotem są instrumenty pochodne.  

Zmiany Regulaminu KDPW S.A., które weszły w życie z dniem 3 października 2016 r.

dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. 12/621/16 z dnia 9 maja 2016 r.

Zmiany polegają na wprowadzeniu nowej opłaty obciążającej emitentów krajowych wypłacających świadczenia w walutach obcych, która będzie naliczana w przypadku, gdy Krajowy Depozyt będzie pobierał podatek dochodowy od tych świadczeń w wykonaniu obowiązków płatnika tego podatku. Nowa opłata będzie równoważyć wyższe koszty obsługi wypłaty takich świadczeń, wynikające przede wszystkim z konieczności przewalutowania kwoty pobranego podatku na złote. W związku z wprowadzeniem tej opłaty zakres papierów wartościowych wyłączonych z możliwości zapisywania na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, zostanie ograniczony do papierów skarbowych i papierów emitowanych przez NBP, z których świadczenia są lub mogą być wypłacane w walucie obcej.

 
Zmiany Regulaminu KDPW S.A., które weszły w życie z dniem 1 października 2016 r.
dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. 11/620/16 z dnia 9 maja 2016 r.
Wprowadzane zmiany:  
 1. zastępują używane dotychczas w Regulaminie KDPW sformułowanie: „forma elektroniczna” sformułowaniem „postać elektroniczna”, co ma związek ze zmianami przepisów Kodeksu cywilnego dotyczącymi formy czynności prawnych, wprowadzonymi ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311),
 2. wprowadzają do Regulaminu KDPW zapisy wskazujące, że w razie ubiegania się o uczestnictwo związane posiadaniem prowadzonego w Krajowym Depozycie rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego, podmiot ubiegający się o takie uczestnictwo powinien złożyć dokumenty lub oświadczenia pozwalające na realizację przez Krajowy Depozyt obowiązków wynikających z przepisów ustawy o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, a także obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 3. uzupełniają regulacje dotyczące tzw. uproszczonego trybu rejestrowania papierów wartościowych w depozycie, o zapisy dotyczące sposobu postępowania emitenta w przypadku, gdy zamierza on rejestrować w tym trybie papiery wartościowe przez okres wykraczający poza termin ważności złożonego w Krajowym Depozycie dokumentu informacyjnego dotyczącego tych papierów wartościowych,
 4. zmieniają zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą w automatycznej pożyczce papierów wartościowych, na wypadek przekazania pożyczkodawcy przedmiotu zabezpieczenia w związku z niedokonaniem przez pożyczkobiorcę zwrotu pożyczonych papierów wartościowych we właściwym terminie,
 5. określają minimalną wartość rynkową papierów wartościowych rejestrowanych poprzez połączenie do OeKB CSD GmbH, które nie są notowane w systemach obrotu instrumentami finansowymi prowadzonych przez Wiener Börse AG, dla potrzeb naliczania opłat za prowadzenie depozytu takich papierów wartościowych.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.:

 1. zmiany w Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A.Nr 34/603/15 z dnia 13 października 2015 r.
  W szczególności obniżeniu uległy:
  • stawka opłaty za rozrachunek transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym objętej funduszem rozliczeniowym, funduszem rozliczeniowym KDPW, funduszem zabezpieczającym ASO albo funduszem zabezpieczającym ASO KDPW, których rozrachunek dokonywany jest na podstawie zlecenia rozrachunku wskazującego skompensowane lub zagregowane wyniki zobowiązań i należności (z 8 zł do 7 zł),
  • stawka opłaty za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego związanego z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym, jeżeli zlecenie rozrachunku zostało dostarczone po rozpoczęciu pierwszej sesji rozrachunkowej odbywającej się w dniu, w którym rozrachunek ten powinien nastąpić (z 25 zł do 12 zł),
  • stawka opłaty za rozrachunek związany ze zmianą statusu aktywów (z 6 zł do 1 zł),
  • stawka opłaty specjalnej za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozrachunku post-transakcyjnego dokonywanego w związku z taką transakcją, z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub na rachunku pieniężnym uczestnika (poprzez określenie maksymalnej wysokości tej opłaty na poziomie 10 000 zł za każdy dzień występowania braku pokrycia),
  • stawka opłaty rocznej za uczestnictwo emitenta (z 6 000 zł do 4 000 zł).
 2. zmiany w zakresie opłat rocznych  dla emitentów papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 26/563/14 z dnia 4 listopada 2014 r., zmienioną uchwalą
  Nr 2/571/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. Zmiany te w szczęgólności wprwadzają ujednoliconą stawkę opłaty rocznej za uczestnictwo emitenla, pobieraną bez względu na rodzaj papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie, oraz obejmują tą opłatą emitentów, których papiery wartościowe rejestrowane są na zasadach określonych w § 40 ust.6 Regulaminu KDPW, tj. emitentów papierów wartościowych, dla których KDPW S.A. nie pełni funkcji depozytu macierzystego.
 3. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A.Nr 21/590/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. Zmiany te dotyczą w szczególności zasad świadczenia usługi tri-party repo. Zgodnie z nowym brzmieniem Regulaminu, papierami wartościowymi podlegającymi rozrachunkowi podczas transakcji zamknięcia repo będą musiały być takie same papiery, które podlegały rozrachunkowi podczas transakcji otwarcia repo oraz podczas bieżących rozrachunków w trakcie trwania umowy repo. Tym samym została wyeliminowana możliwości zwrotu innych papierów wartościowych wchodzących w skład koszyka papierów wartościowych, ustalonego przez strony rozrachunku do zabezpieczeń danej transakcji repo. Pozostałe zmiany mają na celu uszczegółowienie regulacji dotyczących skutków usunięcia określonych papierów wartościowych z listy papierów wartościowych, które mogą być wskazane w zleceniach rozrachunku uruchamiających usługę tri-party repo lub ze składu koszyka papierów wartościowych, który może zostać wskazany w takich zleceniach oraz doprecyzowanie niektórych przepisów Regulaminu.
Ostatnia aktualizacja:28-09-2019 Do góry