Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Regulamin KDPW - archiwum zmian

 Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.:
1. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 28/665/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.
Zmiany uchylają ulgi i zwolnienia od opłat znajdujące zastosowanie wobec Skarbu Państwa oraz Narodowego Banku Polskiego, a także wobec uczestników niepobierających opłat z tytułu przechowywania papierów wartościowych należących do Skarbu Państwa na prowadzonych przez nich rachunkach papierów wartościowych. Jednocześnie wprowadzane są zmiany w Tabeli Opłat, które w szczególności związane są z objęciem nią obligacji skarbowych oraz papierów wartościowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski.
2. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 41/678/17 z dnia 26 września 2017 r.
zmiany dotyczą opłat pobieranych przez Krajowy Depozyt od uczestników bezpośrednich oraz emitentów. W szczególności polegają one na:
 • podwyższeniu stawki opłaty za prowadzenie każdego następnego konta podmiotowego w ramach tego samego rodzaju działalności,
 • zmianie wysokości stawek opłat rozrachunkowych, 
 • zniesieniu opłaty za przesłanie komunikatu jednostkowego,
 • zniesieniu niektórych opłat za dodatkowe usługi, pobieranych od uczestników bezpośrednich,
 • zniesieniu opłaty rocznej pobieranej za uczestnictwo emitenta, - zmianie wysokości opłat pobieranych z tytułu rejestracji papierów wartościowych, 
 • zmianie wysokości opłat pobieranych z tytułu obsługi wykupu lub wypłaty świadczeń z papierów wartościowych, - zmianie wysokości opłat pobieranych z tytułu obsługi niektórych operacji na rzecz emitentów, 
 • wprowadzeniu nowej opłaty za wystawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie wykupu obligacji lub wycofanie obligacji z depozytu.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 28 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.


Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. włącznie:
 1. stawki opłaty za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym i objętej funduszem rozliczeniowym, funduszem rozliczeniowym KDPW, funduszem zabezpieczającym ASO albo funduszem zabezpieczającym ASO KDPW, dokonywany na podstawie zlecenia rozrachunku określającego odrębnie zobowiązania i należności pieniężne i niepieniężne wynikające z poszczególnych transakcji (ppkt 4.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), do 0,8 zł, oraz
 2. wysokości opłaty specjalnej za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozrachunku posttransakcyjnego dokonywanego w związku z taką transakcją, z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub rachunku pieniężnym uczestnika (ppkt 7.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) w taki sposób, aby wysokość tej opłaty naliczana za jeden dzień występowania braku pokrycia nie mogła przekraczać 5.000 zł.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 38/607/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniona uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 23/632/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.


Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. włącznie:
 1. opłaty za rozrachunek operacji zmiany statusu aktywów (ppkt 4.5.1. w części: „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat), w zakresie dotyczącym operacji przeniesienia papierów wartościowych na specjalne konto ewidencyjne służące rejestrowaniu papierów wartościowych przeznaczonych przez uczestnika na potrzeby udzielania automatycznych pożyczek papierów wartościowych, a także operacji przeniesienia papierów wartościowych z takiego konta na inne konto ewidencyjne prowadzone dla danego uczestnika.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 20/629/16 z dnia 26 września 2016 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 28 czerwca 2017 r.
przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 22/631/16 z dnia 7 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą Nr 3/640/17 z dnia 14 lutego 2017 r.
Wprowadzane zmiany określają zasady obsługi przez Krajowy Depozyt blokady papierów wartościowych dokonanej na koncie ewidencyjnym uczestnika prowadzonym w Krajowym Depozycie, w związku z ustanowieniem przez niego na rzecz innego uczestnika bezpośredniego zabezpieczenia finansowego na zablokowanych papierach wartościowych.
Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 24 kwietnia 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 24 kwietnia 2017 r.

dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 21/630/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. zmienioną uchwałami nr 1/638/17 z dnia 8 lutego 2017 r. oraz nr 4/641/17 z dnia 6 marca 2017 r.
zakres zmian
Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 20 grudnia 2016 r. do 23 kwietnia 2017 r.

Zmiany Regulaminu KDPW S.A., które weszły w życie z dniem 20 grudnia 2016 r.

dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. 16/585/15 z dnia 9 kwietnia 2015 r.
Wprowadzone zmiany są związane z zaprzestaniem rejestrowania instrumentów pochodnych w systemie depozytowym oraz zaprzestaniem prowadzenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszelkich rozrachunków, których przedmiotem są instrumenty pochodne.  

Zmiany Regulaminu KDPW S.A., które weszły w życie z dniem 3 października 2016 r.

dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. 12/621/16 z dnia 9 maja 2016 r.

Zmiany polegają na wprowadzeniu nowej opłaty obciążającej emitentów krajowych wypłacających świadczenia w walutach obcych, która będzie naliczana w przypadku, gdy Krajowy Depozyt będzie pobierał podatek dochodowy od tych świadczeń w wykonaniu obowiązków płatnika tego podatku. Nowa opłata będzie równoważyć wyższe koszty obsługi wypłaty takich świadczeń, wynikające przede wszystkim z konieczności przewalutowania kwoty pobranego podatku na złote. W związku z wprowadzeniem tej opłaty zakres papierów wartościowych wyłączonych z możliwości zapisywania na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, zostanie ograniczony do papierów skarbowych i papierów emitowanych przez NBP, z których świadczenia są lub mogą być wypłacane w walucie obcej.

 
Zmiany Regulaminu KDPW S.A., które weszły w życie z dniem 1 października 2016 r.
dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. 11/620/16 z dnia 9 maja 2016 r.
Wprowadzane zmiany:  
 1. zastępują używane dotychczas w Regulaminie KDPW sformułowanie: „forma elektroniczna” sformułowaniem „postać elektroniczna”, co ma związek ze zmianami przepisów Kodeksu cywilnego dotyczącymi formy czynności prawnych, wprowadzonymi ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311),
 2. wprowadzają do Regulaminu KDPW zapisy wskazujące, że w razie ubiegania się o uczestnictwo związane posiadaniem prowadzonego w Krajowym Depozycie rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego, podmiot ubiegający się o takie uczestnictwo powinien złożyć dokumenty lub oświadczenia pozwalające na realizację przez Krajowy Depozyt obowiązków wynikających z przepisów ustawy o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, a także obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 3. uzupełniają regulacje dotyczące tzw. uproszczonego trybu rejestrowania papierów wartościowych w depozycie, o zapisy dotyczące sposobu postępowania emitenta w przypadku, gdy zamierza on rejestrować w tym trybie papiery wartościowe przez okres wykraczający poza termin ważności złożonego w Krajowym Depozycie dokumentu informacyjnego dotyczącego tych papierów wartościowych,
 4. zmieniają zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą w automatycznej pożyczce papierów wartościowych, na wypadek przekazania pożyczkodawcy przedmiotu zabezpieczenia w związku z niedokonaniem przez pożyczkobiorcę zwrotu pożyczonych papierów wartościowych we właściwym terminie,
 5. określają minimalną wartość rynkową papierów wartościowych rejestrowanych poprzez połączenie do OeKB CSD GmbH, które nie są notowane w systemach obrotu instrumentami finansowymi prowadzonych przez Wiener Börse AG, dla potrzeb naliczania opłat za prowadzenie depozytu takich papierów wartościowych.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.:

 1. zmiany w Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A.Nr 34/603/15 z dnia 13 października 2015 r.
  W szczególności obniżeniu uległy:
  • stawka opłaty za rozrachunek transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym objętej funduszem rozliczeniowym, funduszem rozliczeniowym KDPW, funduszem zabezpieczającym ASO albo funduszem zabezpieczającym ASO KDPW, których rozrachunek dokonywany jest na podstawie zlecenia rozrachunku wskazującego skompensowane lub zagregowane wyniki zobowiązań i należności (z 8 zł do 7 zł),
  • stawka opłaty za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego związanego z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym, jeżeli zlecenie rozrachunku zostało dostarczone po rozpoczęciu pierwszej sesji rozrachunkowej odbywającej się w dniu, w którym rozrachunek ten powinien nastąpić (z 25 zł do 12 zł),
  • stawka opłaty za rozrachunek związany ze zmianą statusu aktywów (z 6 zł do 1 zł),
  • stawka opłaty specjalnej za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozrachunku post-transakcyjnego dokonywanego w związku z taką transakcją, z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub na rachunku pieniężnym uczestnika (poprzez określenie maksymalnej wysokości tej opłaty na poziomie 10 000 zł za każdy dzień występowania braku pokrycia),
  • stawka opłaty rocznej za uczestnictwo emitenta (z 6 000 zł do 4 000 zł).
 2. zmiany w zakresie opłat rocznych  dla emitentów papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 26/563/14 z dnia 4 listopada 2014 r., zmienioną uchwalą
  Nr 2/571/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. Zmiany te w szczęgólności wprwadzają ujednoliconą stawkę opłaty rocznej za uczestnictwo emitenla, pobieraną bez względu na rodzaj papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie, oraz obejmują tą opłatą emitentów, których papiery wartościowe rejestrowane są na zasadach określonych w § 40 ust.6 Regulaminu KDPW, tj. emitentów papierów wartościowych, dla których KDPW S.A. nie pełni funkcji depozytu macierzystego.
 3. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A.Nr 21/590/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. Zmiany te dotyczą w szczególności zasad świadczenia usługi tri-party repo. Zgodnie z nowym brzmieniem Regulaminu, papierami wartościowymi podlegającymi rozrachunkowi podczas transakcji zamknięcia repo będą musiały być takie same papiery, które podlegały rozrachunkowi podczas transakcji otwarcia repo oraz podczas bieżących rozrachunków w trakcie trwania umowy repo. Tym samym została wyeliminowana możliwości zwrotu innych papierów wartościowych wchodzących w skład koszyka papierów wartościowych, ustalonego przez strony rozrachunku do zabezpieczeń danej transakcji repo. Pozostałe zmiany mają na celu uszczegółowienie regulacji dotyczących skutków usunięcia określonych papierów wartościowych z listy papierów wartościowych, które mogą być wskazane w zleceniach rozrachunku uruchamiających usługę tri-party repo lub ze składu koszyka papierów wartościowych, który może zostać wskazany w takich zleceniach oraz doprecyzowanie niektórych przepisów Regulaminu.
Ostatnia aktualizacja:02-01-2018 Do góry