Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Szczegółowe Zasady Działania i Procedury Ewidencyjne KDPW - zmiany

 Zmiany, które wejdą w życie z dniem 29 czerwca 2020 r. Zmiany powyższe mają na celu:
1/ uwzględnienie zmian w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wprowadzonych nowelizacją tej ustawy z dnia 16 października 2019 r. i związanych z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE,
2/ uwzględnienie zmian Regulaminu KDPW, które zostały wprowadzone w związku z obligatoryjną dematerializacją akcji na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,
3/ uwzględnienie wprowadzonej w 2019 r. zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, na mocy której obowiązki płatnika tego podatku związane z wypłatą przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów takiego funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, zostały przeniesione z emitenta na podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, na których zapisane są te certyfikaty, jeżeli podmioty te pośredniczą w takiej wypłacie,
4/ doprecyzowanie i uszczegółowienie niektórych postanowień dotyczących obsługi wypłaty świadczeń z papierów wartościowych oraz obsługi walnych zgromadzeń w spółkach publicznych,
5/ uchylenie zapisów przewidujących wykorzystywanie numerów telefonów dla celów uwierzytelniania dostępu do aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Krajowego Depozytu służącej do elektronicznego komunikowania się z Krajowym Depozytem.
  • Uchwała Zarządu KDPW nr 494/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Zmiany powyższe są związane z zaplanowanym na 29 czerwca 2020 r. wdrożeniem przez Krajowy Depozyt obsługi obligatoryjnego, częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem ISIN, dokonywanego niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu, a także obligatoryjnego, całościowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem ISIN, niezwiązanego z likwidacją funduszu inwestycyjnego i dokonywanego niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu. Zmiany przewidują także rezygnację z zawieszania z powodu braku pokrycia rozrachunków transakcji warunkowych albo bezwarunkowych sprzedaży / zakupu papierów wartościowych, zawieranych przez NBP z bankami w ramach operacji otwartego rynku. W razie niemożności dokonania rozrachunku takiej transakcji we właściwym terminie, zlecenia rozrachunku dotyczące takiej transakcji będą wyrejestrowywane z systemu depozytowego, a po tym terminie Krajowy Depozyt nie będzie ponawiał próby przeprowadzenia jej rozrachunku, chyba że strony rozrachunku dostarczą nowe zlecenia rozrachunku dotyczące takiej transakcji. Ponadto niewielkim zmianom poddano postanowienia dotyczące obsługi certyfikatów strukturyzowanych (w szczególności uregulowano zasady postępowania w razie zgłoszenia przez osobę uprawnioną rezygnacji z otrzymania świadczenia z tytułu ich umorzenia), a także regulacje dotyczące operacji przeniesienia papierów wartościowych nieprowadzącego do przeniesienia ich własności.
Ostatnia aktualizacja:15-06-2020 Do góry