Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Regulacje związane z działalnością w zakresie obrotu instrumentami finansowymi:
REGULAMIN KDPW
stan prawny począwszy
od 1 stycznia 2018 r.

REGULAMIN KDPW* (dokument PDF, 0.54 MB)

* W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (uchylenie w art.43 ust. 13 - zwolnienie z podatku VAT wyodrębnionych czynności, niezbędnych i właściwych dla wykonywania usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, a także usług w zakresie obsługi płatności), wprowadzonej ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz.2024), do dotychczasowej wysokości netto opłat zawartych w punktach Tabeli Opłat KDPW S.A.: od uczestników 5.1., 5.1.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.6.1., 8.6.1.1., 8.6.1.2., 8.6.2.1., 8.6.2.2., 8.6.3., 8.6.3.1., 8.6.5., 8.6.7., 8.9.3. oraz od emitentów 6.5., 6.5.1., 7.1., 7.2., zostanie doliczony podatek według stawki podstawowej (23%).

Czasowe obniżki

Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 stycznia 2018 r do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie:

opłaty za rozrachunek operacji zmiany statusu aktywów w zakresie dotyczącym operacji przeniesienia papierów wartościowych na specjalne konto ewidencyjne służące rejestrowaniu papierów wartościowych przeznaczonych przez uczestnika na potrzeby udzielania automatycznych pożyczek papierów wartościowych, a także operacji przeniesienia papierów wartościowych z takiego konta na inne konto ewidencyjne prowadzone dla danego uczestnika.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 57/694/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Czasowe obniżenie na okres od 1 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie:

opłaty za udostępnienie emitentowi informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w danym walnym zgromadzeniu tj. opłaty z ppkt 6.5. w części „Opłaty pobierane od emitentów” Tabeli Opłat, emitentom, którzy wyrażą zgodę na stosowanie względem nich faktur elektronicznych. Opłata, która wynosi obecnie 2500 (dwa tysiące pięćset) złotych została obniżona do 2000 (dwa tysiące) złotych.
Obniżona opłata będzie dotyczyć wszystkich emitentów, którzy złożyli lub złożą Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie im przez Krajowy Depozyt faktur, faktur korygujących i ich duplikatów w postaci elektronicznej, zgodnie ze wzorem.

Obniżone opłaty znajdą zastosowanie wyłącznie do opłat objętych fakturami, które w związku z oświadczeniem uczestnika, o którym mowa, mogą mu zostać przesłane w postaci elektronicznej.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 18/718/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Uchwały zmieniające:


Uchwały wykonawcze

Uchwała 623/2016 w sprawie papierów wartościowych, które nie mogą być zapisywane na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w KDPW
Uchwała 1000/2011 z póżn. zm. w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez KDPW oraz w sprawie banków rozliczeniowych
Uchwała 401/2017 w sprawie określenia liczby osób posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie lub kwalifikacje w zakresie prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, zatrudnianych przez uczestnika prowadzącego tę ewidencję

Archiwum zmian
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW
stan prawny począwszy
od 19 kwietnia 2018 r. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW


Zmiany, które wejdą w życie z dniem 6 czerwca 2018 r.:

Uchwała Zarządu KDPW nr 317/2018 w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu nowego par. 9a określającego charakter przetwarzania przez KDPW S.A. danych osobowych przekazywanych przez uczestników bezpośrednich, dotyczących ich klientów (zmiana ta ma na celu wskazanie sytuacji, w których Krajowy Depozyt przetwarza dane osobowe klientów uczestników bezpośrednich w charakterze podmiotu przetwarzającego w rozumieniu rozporządzenia RODO) oraz zmianie w § 123a ust.3 polegającej na zastąpieniu wskazanego tam terminu D+1, który jest nieadekwatny w odniesieniu do nieskarbowych papierów dłużnych nominowanych w euro i wyemitowanych przed rokiem 2015, terminem W-2.

 


Uchwały wykonawcze:

Uchwała nr 791/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
- Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 2.01, 30.03, 3.05, 31.05, 15.08, 1.11, 24.12 i 31.12 2018 r.

 

Archiwum zmian
PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW
stan prawny począwszy
od 20 listopada 2017 r. 

PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW


Archiwum zmian
REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI
stan prawny począwszy
od 30 października 2017 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI


Archiwum zmian
REGULAMIN ARM
stan prawny począwszy
od 8 grudnia 2017 r.

REGULAMIN ARM


REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
stan prawny począwszy
od 8 maja 2017 r.

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 4 września 2015 r.
 

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.

 
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
stan prawny począwszy
od 1 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT

Uchwały wykonawcze:

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2018

Regulacje związane z funkcjonowaniem funduszy emerytalnych:
REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
stan prawny począwszy
od 26 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

Regulacje korporacyjne:
STATUT KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 6 marca 2018 r.

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI
stan prawny począwszy
od 3 stycznia 2018 r.

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI (dokument PDF, 0.13 MB)


Zmiany, które wejdą w życie z dniem 6 czerwca 2018 r.:
Uchwała Zarządu KDPW S.A. nr 316/2018 w sprawie zmiany Regulaminu SWI
zakres zmian: w Załączniku Nr 3 i 5 do Regulaminu SWI, w związku z wejściem w życie zmian wynikających z rozporządzenia RODO, zmianie ulega klauzula dot. danych osobowych

Archiwum zmian
Ostatnia aktualizacja:23-05-2018 Do góry