Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

REGULAMIN KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.

REGULAMIN KDPW S.A. (dokument PDF, 0.54 MB)

Uchwały zmieniające:

Uchwała Nr 26/524/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 12 września 2013 r. (dokument PDF, 0.13 MB)
Przedmiotowe zmiany określające zasady świadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. usługi tri-party repo, wejdą w życie z dniem 4 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. (dokument PDF, 0.15 MB)

Uchwała Nr 33/531/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/527/13 (dokument PDF, 0.13 MB)

Uchwała Nr 4/541/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/527/13 (z późn. zm.) (dokument PDF, 0.12 MB)

Uchwała Nr 13/550/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/527/13 (z późn. zm.) (dokument PDF, 0.1 MB)

Zmiany Regulaminu KDPW dokonane uchwałami Rady Nadzorczej KDPW Nr 29/527/13 z dnia 28 października 2013 r., Nr 33/531/13 z dnia 27 listopada 2013 r., Nr 4/541/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r. oraz Nr 13/550/14 z dnia 26 maja 2014 r. wejdą w życie z dniem 4 sierpnia 2014 r.
Przedmiotowe zmiany określają zasady dokonywania rozrachunku transakcji w częściach oraz prowadzenia rozrachunków na podstawie zleceń rozrachunku zawierających skompensowane lub zagregowane wyniki zobowiązań i należności niepieniężnych. Obejmują one także niektóre pozycje w Tabeli Opłat – przede wszystkim określają stawkę opłaty za rozrachunek wszystkich transakcji objętych zleceniem rozrachunku zawierającym skompensowane lub zagregowane wyniki zobowiązań pieniężnych lub niepieniężnych wynikających z tych transakcji, oraz wprowadzają nową opłatę - za ustalenie zakresu świadczeń obejmowanych rozrachunkiem transakcji w części.

Uchwała Nr 39/537/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 grudnia 2013 r. (dokument PDF, 0.11 MB)

Czasowe obniżenie stawki opłaty rocznej za uczestnictwo emitenta będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym, innym niż publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty, do kwoty 2.000 zł.
Obniżka opłaty obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 2/539/14 Rady Nadzorczej KDPW S.A. z dnia 26 marca 2014 r. dot. czasowej obniżki opłat z tytułu rozrachunku transakcji objętych programem „High Volume Provider” prowadzonym przez GPW (ppkt 4.1.1 Tabeli opłat). (dokument PDF, 0.04 MB)

Uchwała Nr 8/545/14 Rady Nadzorczej KDPW S.A. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/539/14 (dokument PDF, 0.03 MB)

Uchwała Nr 14/551/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 maja 2014 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 2/539/14 (z późn. zm.) (dokument PDF, 0.03 MB)

Czasowe obniżenie opłaty z tytułu rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym, objętego funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym ASO, w odniesieniu do transakcji objętych programem „High Volume Provider” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Czasowe obniżenie opłaty dokonane zostało uchwałami Rady Nadzorczej KDPW Nr 2/539/14 z dnia 26 marca 2014 r., Nr 8/545/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. oraz Nr 14/551/14 z dnia 26 maja 2014 r.
Obniżka opłaty obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r. Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika spełnienia warunków, o których mowa w uchwale Nr 2/539/14, w tym dostarczenia do KDPW S.A. deklaracji (poniżej).

Deklaracja o korzystaniu z obniżki opłat wprowadzonej uchwałą Nr 2/539/14, zmienionej uchwałą Nr 8/545/14 oraz uchwałą Nr 14/551/14 (dokument DOCX, 0.03 MB)

Uchwała Nr 15/552/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 maja 2014 r. (dokument PDF, 0.03 MB)
Obniżenie na okres jednego dnia – 1 sierpnia 2014 r., do poziomu 0,9 zł, stawki opłaty pobieranej z tytułu rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym, objętego funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym ASO.
Obniżka, ma umożliwić naliczenie tej opłaty za miesiąc sierpień 2014 r. według jednolitej stawki określonej w uchwale Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej KDPW S.A. (z późn. zm.), wprowadzającej zmiany do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych związane z uruchomieniem funkcjonalności rozrachunku transakcji w częściach.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA
Stan prawny począwszy od dnia 18 lutego 2014 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA (dokument PDF, 1.2 MB)

Uchwały zmieniające:

Uchwała Nr 959/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania ramowego harmonogramu dnia księgowego dla instrumentów pochodnych (dokument PDF, 0.04 MB)

Uchwała Nr 296/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dokument PDF, 0.05 MB)

Uchwała Nr 528/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dokument PDF, 0.18 MB)

Uchwała Nr 650/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dokument PDF, 0.19 MB)

Uchwała Nr 653/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościow (dokument PDF, 0.11 MB)

PROCEDURY EWIDENCYJNE
Stan prawny począwszy od dnia 18 lutego 2014 r.
Brak uchwał zmieniających

PROCEDURY EWIDENCYJNE (dokument PDF, 0.24 MB)

Uchwały zmieniające:

Uchwała Nr 528/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dokument PDF, 0.18 MB)

Uchwała Nr 650/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dokument PDF, 0.19 MB)

Uchwała Nr 653/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościow (dokument PDF, 0.11 MB)

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI
Stan prawny począwszyod 23 stycznia 2014 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI (dokument PDF, 0.15 MB)

REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
Stan prawny począwszy od 11 lutego 2014 r.
Brak uchwał zmieniających

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
Stan prawny począwszy od 26 kwietnia 2014
Brak uchwał zmieniających

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

STATUT KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od 22 listopada 2013 r.
Brak uchwał zmieniających

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
Stan prawny począwszy od 1 stycznia 2013 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT (dokument PDF, 0.14 MB)

Uchwały zmieniające:

Uchwała Nr 983/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2013 (dokument PDF, 0.09 MB)

Uchwała Nr 1012/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2014 (dokument PDF, 0.08 MB)

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od dnia 26 maja 2014 r.
Brak uchwał zmieniających

Regulamin Sądu Polubownego przy KDPW S.A. (dokument PDF, 0.09 MB)

Ostatnia aktualizacja:21-07-2014 Do góry