Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Regulacje związane z działalnością w zakresie obrotu instrumentami finansowymi:
REGULAMIN KDPW
stan prawny począwszy
od 28 czerwca 2017 r.

REGULAMIN KDPW* (dokument PDF, 0.54 MB)

* W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (uchylenie w art.43 ust. 13 - zwolnienie z podatku VAT wyodrębnionych czynności, niezbędnych i właściwych dla wykonywania usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, a także usług w zakresie obsługi płatności), wprowadzonej ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz.2024), do dotychczasowej wysokości netto opłat zawartych w punktach Tabeli Opłat KDPW S.A.: od uczestników 5.1., 5.1.1., 5.3., 8.1., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6.1., 8.6.1.1., 8.6.1.2., 8.6.2.1., 8.6.2.2., 8.6.3., 8.6.5., 8.6.7., 8.9.3. oraz od emitentów 6.5., 6.5.1., 7.1., 7.2., zostanie doliczony podatek według stawki podstawowej (23%).

Czasowe obniżki
Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. włącznie:
  1. stawki opłaty za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym i objętej funduszem rozliczeniowym, funduszem rozliczeniowym KDPW, funduszem zabezpieczającym ASO albo funduszem zabezpieczającym ASO KDPW, dokonywany na podstawie zlecenia rozrachunku określającego odrębnie zobowiązania i należności pieniężne i niepieniężne wynikające z poszczególnych transakcji (ppkt 4.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), do 0,8 zł, oraz
  2. wysokości opłaty specjalnej za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozrachunku posttransakcyjnego dokonywanego w związku z taką transakcją, z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub rachunku pieniężnym uczestnika (ppkt 7.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) w taki sposób, aby wysokość tej opłaty naliczana za jeden dzień występowania braku pokrycia nie mogła przekraczać 5.000 zł.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 38/607/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniona uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 23/632/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.


Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie:
  1. opłaty za rozrachunek operacji zmiany statusu aktywów (ppkt 4.5.1. w części: „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat), w zakresie dotyczącym operacji przeniesienia papierów wartościowych na specjalne konto ewidencyjne służące rejestrowaniu papierów wartościowych przeznaczonych przez uczestnika na potrzeby udzielania automatycznych pożyczek papierów wartościowych, a także operacji przeniesienia papierów wartościowych z takiego konta na inne konto ewidencyjne prowadzone dla danego uczestnika.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 20/629/16 z dnia 26 września 2016 r. zmieniona uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 57/694/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Uchwały zmieniające:


Uchwały wykonawcze

Uchwała 623/2016 w sprawie papierów wartościowych, które nie mogą być zapisywane na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w KDPW
Uchwała 1000/2011 z póżn. zm. w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez KDPW oraz w sprawie banków rozliczeniowych
Uchwała 401/2017 w sprawie określenia liczby osób posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie lub kwalifikacje w zakresie prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, zatrudnianych przez uczestnika prowadzącego tę ewidencję

Zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.:
1. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 28/665/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.
Wprowadzane zmiany uchylają ulgi i zwolnienia od opłat znajdujące zastosowanie wobec Skarbu Państwa oraz Narodowego Banku Polskiego, a także wobec uczestników niepobierających opłat z tytułu przechowywania papierów wartościowych należących do Skarbu Państwa na prowadzonych przez nich rachunkach papierów wartościowych. Jednocześnie wprowadzane są zmiany w Tabeli Opłat, które w szczególności związane są z objęciem nią obligacji skarbowych oraz papierów wartościowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski.

2. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 41/678/17 z dnia 26 września 2017 r.
Wprowadzane zmiany dotyczą opłat pobieranych przez Krajowy Depozyt od uczestników bezpośrednich oraz emitentów. W szczególności polegają one na:
  • podwyższeniu stawki opłaty za prowadzenie każdego następnego konta podmiotowego w ramach tego samego rodzaju działalności,
  • zmianie wysokości stawek opłat rozrachunkowych, 
  • zniesieniu opłaty za przesłanie komunikatu jednostkowego,
  • zniesieniu niektórych opłat za dodatkowe usługi, pobieranych od uczestników bezpośrednich,
  • zniesieniu opłaty rocznej pobieranej za uczestnictwo emitenta, - zmianie wysokości opłat pobieranych z tytułu rejestracji papierów wartościowych, 
  • zmianie wysokości opłat pobieranych z tytułu obsługi wykupu lub wypłaty świadczeń z papierów wartościowych, - zmianie wysokości opłat pobieranych z tytułu obsługi niektórych operacji na rzecz emitentów, 
  • wprowadzeniu nowej opłaty za wystawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie wykupu obligacji lub wycofanie obligacji z depozytu.

Archiwum zmian
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW
stan prawny począwszy
od 20 listopada 2017 r. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW


Uchwały wykonawcze:

Uchwała nr 670/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zmieniona uchwałą nr 844/16 - Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 6.01, 14.04, 3.05, 15.06, 15.08, 1.11, 29.12 2017 r.
Uchwała nr 791/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
- Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 2.01, 30.03, 3.05, 31.05, 15.08, 1.11, 24.12 i 31.12 2018 r.

 

Archiwum zmian
PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW
stan prawny począwszy
od 20 listopada 2017 r. 

PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW


Archiwum zmian
REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI
stan prawny począwszy
od 30 października 2017 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI


Archiwum zmian
REGULAMIN ARM
stan prawny począwszy
od 8 grudnia 2017 r.

REGULAMIN ARM


REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
stan prawny począwszy
od 8 maja 2017 r.

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 4 września 2015 r.
 

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.

 
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
stan prawny począwszy
od 1 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT

Uchwały wykonawcze:

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2017

Regulacje związane z funkcjonowaniem funduszy emerytalnych:
REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
stan prawny począwszy
od 26 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

Regulacje korporacyjne:
STATUT KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 10 lipca 2017 r.

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI
stan prawny począwszy
od 14 listopada 2016 r.

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI (dokument PDF, 0.13 MB)


Ostatnia aktualizacja:15-12-2017 Do góry