Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

 

REGULAMIN KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r.

REGULAMIN KDPW S.A. (dokument PDF, 0.54 MB)


Uchwała Nr 8/577/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 marca 2015 r.
Czasowe obniżenie opłat specjalnych:
na okres od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., stawki opłaty za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego związanego z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym, określonej w ppkt 4.4.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, do wysokości 12 zł.
Uchwała Nr 18/587/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 kwietnia 2015 r.
Czasowe obniżenie opłaty specjalnej:
na okres od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. włącznie, opłaty naliczanej za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozrachunku posttransakcyjnego dokonywanego w związku z taką transakcją, z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub rachunku pieniężnym uczestnika (ppkt 7.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), w taki sposób, aby wysokość tej opłaty naliczana za jeden dzień występowania braku pokrycia nie mogła przekraczać 20.000 zł.

Uchwały zmieniające:


Uchwały wykonawcze

Uchwała 205/2015 w sprawie papierów wartościowych, które nie mogą być zapisywane na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w KDPW
Uchwała 1000/2011 z póżn. zm. w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez KDPW oraz w sprawie banków rozliczeniowych

Zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 września 2015 r.:
1/ zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A.Nr 28/597/15 z dnia 10 lipca 2015 r.,
2/ Regulamin funduszu rozliczeniowego KDPW uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A.Nr 29/598/15 z dnia 10 lipca 2015 r. oraz
3/ Regulamin funduszu zabezpieczającego ASO KDPW.
Zmiany te związane są z rozpoczęciem prowadzenia przez KDPW S.A. rozliczeń transakcji zawieranych w euro w obrocie zorganizowanym, w zakresie instrumentów rynku kasowego. Określają one zasady prowadzenia rozliczeń transakcji w systemie depozytowym, sposób funkcjonowania systemu zabezpieczenia płynności tych rozliczeń, a także zasady ustalania uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym oraz obowiązki takich uczestników.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA
Stan prawny począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA


Uchwała nr 976 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 6.01., 4.06., 11.11., 3.04., 24.12., i 31.12.2015 r. (dokument PDF, 0.05 MB)

Uchwały zmieniające:


Zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 września 2015 r.:
Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Nr 559/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

 

PROCEDURY EWIDENCYJNE
Stan prawny począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r.

PROCEDURY EWIDENCYJNE

Uchwały zmieniające:

 

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI
Stan prawny począwszy od dnia 1 maja 2015 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI

 

 

 

REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
Stan prawny począwszy od 11 lutego 2014 r.
Brak uchwał zmieniających

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)

 

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
Stan prawny począwszy od 26 kwietnia 2014
Brak uchwał zmieniających

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

 

STATUT KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od 22 listopada 2013 r.
Brak uchwał zmieniających

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
Stan prawny począwszy od 1 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT

Uchwały zmieniające:

Uchwała Nr 1099/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2015  

 

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od dnia 1 marca 2015 r.
Brak uchwał zmieniających

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.

 

 

REGULAMIN GIEŁDOWEJ IZBY ROZRACHUNKOWEJ KDPW
Stan prawny począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.

REGULAMIN GIEŁDOWEJ IZBY ROZRACHUNKOWEJ KDPW (dokument PDF, 0.54 MB)

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY GIR KDPW
Stan prawny począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZABEZPIECZANIA, ROZLICZANIA I ROZRACHUNKU GIEŁDOWEJ IZBY ROZRACHUNKOWEJ KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. (dokument PDF, 0.54 MB)

Ostatnia aktualizacja:19-08-2015 Do góry