Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

 

REGULAMIN KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od dnia 1 października 2014 r.

REGULAMIN KDPW S.A. (dokument PDF, 0.54 MB)


Uchwała Nr 1/570/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 stycznia 2015 r.
Czasowe obniżenie opłat specjalnych:
„1/ Dokonuje się obniżenia opłaty specjalnej naliczanej za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozrachunku posttransakcyjnego dokonywanego w związku z taką transakcją, z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub rachunku pieniężnym uczestnika (ppkt 7.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) w taki sposób, że stawkę tej opłaty obniża się do 0,2% oraz wprowadza się maksymalną wysokość tej opłaty za jeden dzień występowania braku pokrycia w wysokości 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł.
2/ Obniżenie wysokości opłaty, o którym mowa w ust.1, następuje na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. włącznie, nie dłuższy jednak niż do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie uchwały Nr 26/563/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 listopada 2014 r., włącznie.”


Uchwała Nr 17/554/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 lipca 2014 r. Zmiany obowiązują od dnia 1 marca 2015 r.
Wprowadzane zmiany obejmują:
1/ §§ 20 i 23 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – dotyczą one wprowadzenia obowiązku składania przez uczestników i podmioty ubiegające się o zawarcie umowy o uczestnictwo, będących nierezydentami, oświadczeń w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu regulacji europejskich dotyczących podatku od wartości dodanej; ustalenie takiego miejsca jest potrzebne dla umożliwienia KDPW S.A. prawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie podatku VAT,
2/ § 61 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych - mają one charakter korekt redakcyjnych,
3/ ppkt 4.4.1. Tabeli opłat – zmiana jest związana z planowanym dokonaniem unifikacji kodów przypisanych operacjom realizowanym przez KDPW S.A. w ramach rozrachunków posttransakcyjnych przeprowadzanych w związku z transakcjami zawieranymi w obrocie zorganizowanym.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA
Stan prawny począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA (dokument PDF, 1.2 MB)

Uchwała nr 976 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 6.01., 4.06., 11.11., 3.04., 24.12., i 31.12.2015 r. (dokument PDF, 0.05 MB)

Uchwały zmieniające:

Uchwała Nr 104/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 marca 2015 r.
Uchwała dokonuje zmian w załącznikach, których celem jest unifikacja kodów przypisanych operacjom realizowanym w ramach rozrachunków posttransakcyjnych. Zmiana w § 65 Szczegółowych Zasad Działania KDPW ma na celu wykreślenie nieaktualnego już odesłania do § 52 ust. 1 Regulaminu KDPW.

 

PROCEDURY EWIDENCYJNE
Stan prawny począwszy od dnia 26 listopada 2014 r.

PROCEDURY EWIDENCYJNE (dokument PDF, 0.24 MB)

Uchwały zmieniające:

 

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI
Stan prawny począwszyod 23 stycznia 2014 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI (dokument PDF, 0.15 MB)

Uchwała RN Nr 25/562/14 z dnia 31.10.14 r. – zmieniająca Regulamin Repozytorium Transakcji. Zmiany obowiązują od dnia 1 grudnia 2014
Zmiana związana z wprowadzeniem zapisów dotyczących rekoncyliacji danych raportowanych do repozytorium transakcji – w szczególności dotyczy zobowiązania uczestnika raportującego do zachowania poufności oraz nie wykorzystywania otrzymanej z RT informacji o niezgodnościach danych w raporcie, w innych celach niż umożliwienie kontrahentowi prawidłowego wykonania obowiązku raportowania (nowy § 18a Regulaminu). Ponadto został uproszczony sposób wystawiania faktur płaconych w walutach obcych poprzez zmianę polegającą na tym, że przeliczenie waluty będzie odbywać się według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wystawienia faktury (§ 34 ust. 2 Regulaminu). Zmieniony również został zapis dotyczący sposobu naliczania opłat za uczestnictwo. W przypadku ustania uczestnictwa (Tabela opłat pkt 1.1 oraz 2.1) wprowadzona zmiana doprecyzowuje sposób rozliczenia opłaty za uczestnictwo, zaś zmiana w pkt 2.1. opłat dotyczy sposobu rozliczenia opłaty za uczestnictwo w przypadku zmiany typu uczestnictwa przez pośredniego uczestnika repozytorium (PUR) na typ uczestnika raportującego (Tabela opłat pkt 2.1.), jest to zmiana analogiczna do trybu już stosowanego w przypadku zmiany uczestnictwa przez uczestnika w typie GUR na ZUR i odwrotnie.

 

REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
Stan prawny począwszy od 11 lutego 2014 r.
Brak uchwał zmieniających

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)

 

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
Stan prawny począwszy od 26 kwietnia 2014
Brak uchwał zmieniających

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

 

STATUT KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od 22 listopada 2013 r.
Brak uchwał zmieniających

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
Stan prawny począwszy od 1 stycznia 2013 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT (dokument PDF, 0.14 MB)

Uchwały zmieniające:

Uchwała Nr 1012/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2014 (dokument PDF, 0.08 MB)

Uchwała Nr 1099/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2015  

 

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od dnia 26 maja 2014 r.
Brak uchwał zmieniających

Regulamin Sądu Polubownego przy KDPW S.A. (dokument PDF, 0.09 MB)

Ostatnia aktualizacja:16-02-2015 Do góry