Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Regulacje związane z działalnością w zakresie obrotu instrumentami finansowymi:
REGULAMIN KDPW
stan prawny począwszy
od 1 stycznia 2016 r.

REGULAMIN KDPW (dokument PDF, 0.54 MB)


Czasowe obniżki
Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. włącznie:
  1. stawki opłaty za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym i objętej funduszem rozliczeniowym, funduszem rozliczeniowym KDPW, funduszem zabezpieczającym ASO albo funduszem zabezpieczającym ASO KDPW, dokonywany na podstawie zlecenia rozrachunku określającego odrębnie zobowiązania i należności pieniężne i niepieniężne wynikające z poszczególnych transakcji (ppkt 4.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), do 0,8 zł, oraz
  2. wysokości opłaty specjalnej za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozrachunku posttransakcyjnego dokonywanego w związku z taką transakcją, z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub rachunku pieniężnym uczestnika (ppkt 7.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) w taki sposób, aby wysokość tej opłaty naliczana za jeden dzień występowania braku pokrycia nie mogła przekraczać 5.000 zł.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 38/607/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.

Uchwały zmieniające:


Uchwały wykonawcze

Uchwała 205/2015 w sprawie papierów wartościowych, które nie mogą być zapisywane na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w KDPW
Uchwała 1000/2011 z póżn. zm. w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez KDPW oraz w sprawie banków rozliczeniowych

Archiwum zmian
Zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.:
REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO KDPW
stan prawny począwszy
od 1 września 2015 r.

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO KDPW

Uchwały zmieniające:

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW
stan prawny począwszy
od 1 września 2015 r.

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW

Uchwały zmieniające:

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW
stan prawny począwszy
od 1 stycznia 2016 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW


Uchwały wykonawcze:

Uchwała nr 785/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 6.01, 25.03, 3.05, 26.05, 15.08, 1.11, 11.11 i 30.12.2016 r.; wyłączenia 25.03.2016 r.

Uchwały zmieniające:


Archiwum zmian
Zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
wprowadzone uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Nr 873/15 z dnia 18 grudnia 2015 r.
Wprowadzane zmiany dotyczą głównie zasad świadczenia usługi tri-party repo. Dodatkowo dotyczą:
PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW
stan prawny począwszy
od dnia 1 kwietnia 2015 r.

PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW

Uchwały zmieniające:

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI
stan prawny począwszy
od 2 listopada 2015 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI

REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
stan prawny począwszy
od 21 maja 2016 r.

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 4 września 2015 r.
 

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.

 
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
stan prawny począwszy
od 1 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT

Uchwały wykonawcze:

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2016

Regulacje związane z funkcjonowaniem funduszy emerytalnych:
REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
stan prawny począwszy
od 26 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

Regulacje korporacyjne:
STATUT KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 18 września 2015 r.

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI
stan prawny począwszy
od 11 marca 2016 r.

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI (dokument PDF, 0.13 MB)

Ostatnia aktualizacja:20-05-2016 Do góry