Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

 

REGULAMIN KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od dnia 1 marca 2015 r.

REGULAMIN KDPW S.A. (dokument PDF, 0.54 MB)


Uchwała Nr 1/570/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 stycznia 2015 r.
Czasowe obniżenie opłat specjalnych:
„1/ Dokonuje się obniżenia opłaty specjalnej naliczanej za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozrachunku posttransakcyjnego dokonywanego w związku z taką transakcją, z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub rachunku pieniężnym uczestnika (ppkt 7.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) w taki sposób, że stawkę tej opłaty obniża się do 0,2% oraz wprowadza się maksymalną wysokość tej opłaty za jeden dzień występowania braku pokrycia w wysokości 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł.
2/ Obniżenie wysokości opłaty, o którym mowa w ust.1, następuje na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. włącznie, nie dłuższy jednak niż do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie uchwały Nr 26/563/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 listopada 2014 r., włącznie.”

Uchwały zmieniające:

Uchwała Nr 26/563/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 listopada 2014 r.


Uchwała Nr 2/571/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 26/563/1
zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
Wprowadzane zmiany w szczególności:
1/ wyodrębniają typ uczestnictwa: deponent-biuro maklerskie, dotychczas umiejscowiony w ramach rodzaju działalności - maklerska, umiejscawiając go w nowym, specjalnie dedykowanym dla niego rodzaju działalności,
2/ rozszerzają przyznane Zarządowi KDPW S.A. upoważnienie do określania w drodze uchwały papierów wartościowych, które z określonych przyczyn, przede wszystkim związanych z istniejącymi obowiązkami podatkowymi, nie mogą być zapisywane na rachunkach zbiorczych prowadzonych w KDPW S.A., tak, by upoważnienie to objęło również prowadzone w KDPW S.A. rachunki papierów wartościowych,
3/ umożliwiają stosowanie systemowego usuwania przeterminowanych instrukcji w odniesieniu do zleceń rozrachunku dotyczących rozrachunków transgranicznych,
4/ likwidują dotychczasowy system pożyczek papierów wartościowych na zlecenie,
5/ zmieniają zasady ustalania terminu płatności opłat pobieranych od uczestników,
6/ wprowadzają nowe brzmienie Tabeli Opłat.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA
Stan prawny począwszy od dnia 2 marca 2015 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA


Uchwała nr 976 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 6.01., 4.06., 11.11., 3.04., 24.12., i 31.12.2015 r. (dokument PDF, 0.05 MB)

Uchwały zmieniające:

Uchwała Nr 162/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 marca 2015 r.
Zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wejdą w życie z dniem 30 marca 2015 r. Wprowadzane zmiany związane są z wdrożeniem projektów dotyczących obsługi zdarzeń korporacyjnych w zakresie operacji scalenia akcji oraz rejestracji i wycofywania papierów wartościowych.

Uchwała Nr 163/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 marca 2015 r.
Zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. Wprowadzane zmiany w szczególności związane są z:
- wykreśleniem działu 4a w Tytule trzecim Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz wykreśleniem z załączników nr 2 i 3 zapisów dotyczących pożyczek papierów wartościowych na zlecenie, w związku z decyzją o zaprzestaniu dalszego prowadzenia systemu tych pożyczek (jednocześnie utrzymywana jest obsługa rozrachunku pożyczek papierów wartościowych powiązana z zapłatą określonej kwoty pieniężnej, ale poza systemami takich pożyczek prowadzonymi przez KDPW S.A. – nowy § 52a),
- wykreśleniem §§ 155-158 dotyczących składania w KDPW S.A. depozytu zabezpieczającego wykonanie warrantów (od dawna niestosowane w praktyce),
- wprowadzeniem oznaczenia rodzaju działalności deponent-biuro maklerskie.

Uchwała Nr 187/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprostowania Uchwały nr 162/15 Zarządu Krajowego Depozytu z dnia 16 marca 2015 r.
Zmiana w sprawie sprostowania oczywistej omyłki polegającej na przestawieniu stron księgowań w ppkt 5.1.3.3 Procedur Ewidencyjnych KDPW.

 

PROCEDURY EWIDENCYJNE
Stan prawny począwszy od dnia 26 listopada 2014 r.

PROCEDURY EWIDENCYJNE

Uchwały zmieniające:

Uchwała Nr 162/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 marca 2015 r.
Zmiany Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wejdą w życie z dniem 30 marca 2015 r. Wprowadzane zmiany związane są z wdrożeniem projektów dotyczących obsługi zdarzeń korporacyjnych w zakresie operacji scalenia akcji oraz rejestracji i wycofywania papierów wartościowych.

Uchwała Nr 163/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 marca 2015 r.
Zmiany Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. Wprowadzane zmiany w szczególności związane są z wykreśleniem z Procedur Ewidencyjnych KDPW zapisów dotyczących pożyczek papierów wartościowych na zlecenie, w związku z decyzją o zaprzestaniu dalszego prowadzenia systemu tych pożyczek.

Uchwała Nr 187/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprostowania Uchwały nr 162/15 Zarządu Krajowego Depozytu z dnia 16 marca 2015 r.
Zmiana w sprawie sprostowania oczywistej omyłki polegającej na przestawieniu stron księgowań w ppkt 5.1.3.3 Procedur Ewidencyjnych KDPW.

 

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI
Stan prawny począwszy od dnia 31 października 2014 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI

 

REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
Stan prawny począwszy od 11 lutego 2014 r.
Brak uchwał zmieniających

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)

 

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
Stan prawny począwszy od 26 kwietnia 2014
Brak uchwał zmieniających

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

 

STATUT KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od 22 listopada 2013 r.
Brak uchwał zmieniających

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
Stan prawny począwszy od 1 stycznia 2013 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT (dokument PDF, 0.14 MB)

Uchwały zmieniające:

Uchwała Nr 1099/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2015  

Uchwała Nr 27/564/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 5/574/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 13 lutego 2015 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 27/564/14
Zmiany wprowadzane Uchwałą Nr 27/564/14 Rady Nadzorczej KDPW, zmienioną uchwałą Nr 5/574/15 Rady Nadzorczej KDPW wejdą w życie 1 kwietnia 2015 r. Zmiany te dotyczą w szczególności:
1/ zasad naliczania i poboru opłaty kwartalnej z tytułu zarządzania systemem rekompensat od uczestnika, którego uczestnictwo w systemie rekompensat ustało w danym kwartale kalendarzowym;
2/ wprowadzenia trzech poziomów maksymalnej wysokości opłaty kwartalnej, stosowanych w zależności aktualnej wysokości stopy referencyjnej stosowanej przez Narodowy Bank Polski w operacjach otwartego rynku;
3/ zmiany terminu płatności opłaty miesięcznej i ustalenia go na 21-szy dzień następnego miesiąca kalendarzowego.

 

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od dnia 1 marca 2015 r.
Brak uchwał zmieniających

Regulamin Sądu Polubownego przy KDPW S.A.

Ostatnia aktualizacja:26-03-2015 Do góry