Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

 

REGULAMIN KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od dnia 1 października 2014 r.

REGULAMIN KDPW S.A. (dokument PDF, 0.54 MB)

Uchwała Nr 39/537/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 grudnia 2013 r. (dokument PDF, 0.11 MB)
Czasowe obniżenie stawki opłaty rocznej za uczestnictwo emitenta będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym, innym niż publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty, do kwoty 2.000 zł.
Obniżka opłaty obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 24/561/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 października 2014 r.

Czasowe obniżenie wysokości opłat oraz zwolnienie z opłaty:
1/ obniżenie o 50% wysokości opłaty specjalnej naliczanej za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozrachunku posttransakcyjnego dokonywanego w związku z taką transakcją, z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub rachunku pieniężnym uczestnika, w okresie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 października 2014 r. włącznie,
2/ obniżenie do wysokości 1 zł stawki opłaty za każde ponowne skierowanie do rozrachunku transakcji, której rozrachunek nie mógł zostać dokonany w całości lub w części z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub na rachunku pieniężnym uczestnika, lub za każde ponowne skierowanie do realizacji operacji, która nie mogła zostać zrealizowana z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym, w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. włącznie,
3/ zwolnienie uczestników bezpośrednich z opłaty za ustalenie zakresu świadczeń obejmowanych rozrachunkiem transakcji w części, w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. włącznie.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA
Stan prawny począwszy od dnia 26 listopada 2014 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA (dokument PDF, 1.2 MB)

Uchwała Nr 959/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania ramowego harmonogramu dnia księgowego dla instrumentów pochodnych (dokument PDF, 0.04 MB)

Uchwała Nr 296/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dokument PDF, 0.05 MB)

Uchwała nr 975 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zmiany harmonogramu dnia księgowego w dniu 18 kwietnia, 24 i 31 grudnia 2014 r. (dokument PDF, 0.05 MB)

Uchwała nr 976 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 6.01., 4.06., 11.11., 3.04., 24.12., i 31.12.2015 r. (dokument PDF, 0.05 MB)

Uchwała Nr 1079/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany związanej z nowelizacją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i przenosi obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu dywidend oraz odsetek z papierów wartościowych, z emitentów na podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze ( w tym także na KDPW). (dokument PDF, 0.11 MB)

Uchwały zmieniające:

 

PROCEDURY EWIDENCYJNE
Stan prawny począwszy od dnia 26 listopada 2014 r.

PROCEDURY EWIDENCYJNE (dokument PDF, 0.24 MB)

Uchwały zmieniające:

 

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI
Stan prawny począwszyod 23 stycznia 2014 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI (dokument PDF, 0.15 MB)

Uchwała RN Nr 25/562/14 z dnia 31.10.14 r. – zmieniająca Regulamin Repozytorium Transakcji. Zmiany obowiązują od dnia 1 grudnia 2014
Zmiana związana z wprowadzeniem zapisów dotyczących rekoncyliacji danych raportowanych do repozytorium transakcji – w szczególności dotyczy zobowiązania uczestnika raportującego do zachowania poufności oraz nie wykorzystywania otrzymanej z RT informacji o niezgodnościach danych w raporcie, w innych celach niż umożliwienie kontrahentowi prawidłowego wykonania obowiązku raportowania (nowy § 18a Regulaminu). Ponadto został uproszczony sposób wystawiania faktur płaconych w walutach obcych poprzez zmianę polegającą na tym, że przeliczenie waluty będzie odbywać się według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wystawienia faktury (§ 34 ust. 2 Regulaminu). Zmieniony również został zapis dotyczący sposobu naliczania opłat za uczestnictwo. W przypadku ustania uczestnictwa (Tabela opłat pkt 1.1 oraz 2.1) wprowadzona zmiana doprecyzowuje sposób rozliczenia opłaty za uczestnictwo, zaś zmiana w pkt 2.1. opłat dotyczy sposobu rozliczenia opłaty za uczestnictwo w przypadku zmiany typu uczestnictwa przez pośredniego uczestnika repozytorium (PUR) na typ uczestnika raportującego (Tabela opłat pkt 2.1.), jest to zmiana analogiczna do trybu już stosowanego w przypadku zmiany uczestnictwa przez uczestnika w typie GUR na ZUR i odwrotnie.

 

REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
Stan prawny począwszy od 11 lutego 2014 r.
Brak uchwał zmieniających

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)

 

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
Stan prawny począwszy od 26 kwietnia 2014
Brak uchwał zmieniających

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

 

STATUT KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od 22 listopada 2013 r.
Brak uchwał zmieniających

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
Stan prawny począwszy od 1 stycznia 2013 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT (dokument PDF, 0.14 MB)

Uchwały zmieniające:

Uchwała Nr 1012/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2014 (dokument PDF, 0.08 MB)

 

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
Stan prawny począwszy od dnia 26 maja 2014 r.
Brak uchwał zmieniających

Regulamin Sądu Polubownego przy KDPW S.A. (dokument PDF, 0.09 MB)

Ostatnia aktualizacja:19-12-2014 Do góry