Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Regulacje związane z działalnością w zakresie obrotu instrumentami finansowymi:
REGULAMIN KDPW
stan prawny począwszy
od 24 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN KDPW (dokument PDF, 0.54 MB)


Czasowe obniżki
Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. włącznie:
  1. stawki opłaty za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym i objętej funduszem rozliczeniowym, funduszem rozliczeniowym KDPW, funduszem zabezpieczającym ASO albo funduszem zabezpieczającym ASO KDPW, dokonywany na podstawie zlecenia rozrachunku określającego odrębnie zobowiązania i należności pieniężne i niepieniężne wynikające z poszczególnych transakcji (ppkt 4.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), do 0,8 zł, oraz
  2. wysokości opłaty specjalnej za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozrachunku posttransakcyjnego dokonywanego w związku z taką transakcją, z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub rachunku pieniężnym uczestnika (ppkt 7.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) w taki sposób, aby wysokość tej opłaty naliczana za jeden dzień występowania braku pokrycia nie mogła przekraczać 5.000 zł.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 38/607/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniona uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 23/632/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.


Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. włącznie:
  1. opłaty za rozrachunek operacji zmiany statusu aktywów (ppkt 4.5.1. w części: „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat), w zakresie dotyczącym operacji przeniesienia papierów wartościowych na specjalne konto ewidencyjne służące rejestrowaniu papierów wartościowych przeznaczonych przez uczestnika na potrzeby udzielania automatycznych pożyczek papierów wartościowych, a także operacji przeniesienia papierów wartościowych z takiego konta na inne konto ewidencyjne prowadzone dla danego uczestnika.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 20/629/16 z dnia 26 września 2016 r.

Uchwały zmieniające:


Uchwały wykonawcze

Uchwała 623/2016 w sprawie papierów wartościowych, które nie mogą być zapisywane na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w KDPW
Uchwała 1000/2011 z póżn. zm. w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez KDPW oraz w sprawie banków rozliczeniowych

Zmiany, które wejdą w życie z dniem 28 czerwca 2017 r.
przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 22/631/16 z dnia 7 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą Nr 3/640/17 z dnia 14 lutego 2017 r.
Wprowadzane zmiany określają zasady obsługi przez Krajowy Depozyt blokady papierów wartościowych dokonanej na koncie ewidencyjnym uczestnika prowadzonym w Krajowym Depozycie, w związku z ustanowieniem przez niego na rzecz innego uczestnika bezpośredniego zabezpieczenia finansowego na zablokowanych papierach wartościowych.

Archiwum zmian
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW
stan prawny począwszy
od 24 kwietnia 2017 r. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW


Uchwała wykonawcza:

Uchwała nr 670/16 z późn. zm. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 6.01, 14.04, 3.05, 15.06, 15.08, 1.11, 29.12 2017 r.

Zmiany, które wejdą w życie z dniem 28 czerwca 2017 r.

przyjęte uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 380/17 z dnia 14 czerwca 2017 r.
Wprowadzane zmiany związane są z uruchomieniem w systemie depozytowym usługi blokowania papierów wartościowych na kontach prowadzonych w KDPW w związku z ustanowieniem na nich zabezpieczenia finansowego przez uczestnika bezpośredniego na rzecz innego uczestnika.

Archiwum zmian
PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW
stan prawny począwszy
od 24 kwietnia 2017 r. 

PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW


Zmiany, które wejdą w życie z dniem 28 czerwca 2017 r.
przyjęte uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 380/17 z dnia 14 czerwca 2017 r.
Wprowadzane zmiany związane są z uruchomieniem w systemie depozytowym usługi blokowania papierów wartościowych na kontach prowadzonych w KDPW w związku z ustanowieniem na nich zabezpieczenia finansowego przez uczestnika bezpośredniego na rzecz innego uczestnika.
Wprowadzane zmiany
REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI
stan prawny począwszy
od 1 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI


REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
stan prawny począwszy
od 8 maja 2017 r.

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 4 września 2015 r.
 

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.

 
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
stan prawny począwszy
od 1 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT

Uchwały wykonawcze:

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2017

Regulacje związane z funkcjonowaniem funduszy emerytalnych:
REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
stan prawny począwszy
od 26 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

Regulacje korporacyjne:
STATUT KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 18 września 2015 r.

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI
stan prawny począwszy
od 14 listopada 2016 r.

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI (dokument PDF, 0.13 MB)


Ostatnia aktualizacja:14-06-2017 Do góry