Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

SFTR i nowe obowiązki raportowe

Rozporządzenie SFTR i nowe obowiązki raportowe
Rozporządzenie Parlamentu europejskiego SFTR (z ang. „Securities Financing Transaction Regulation; nr 2015/2365 z dn. 25 listopada 2015 r.) jest istotnym elementem działań UE na rzecz zwiększenia przejrzystości rynków transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, a tym samym sektora bankowego i szeroko pojętego systemu finansowego. Zapisy Rozporządzenia przewidują obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji o transakcjach SFT zawieranych przez wszystkich uczestników rynku, niezależnie od tego, czy są to podmioty finansowe czy niefinansowe. Rozporządzenie SFTR, umożliwiając europejskim organom nadzorczym dostęp do informacji dotyczących wykorzystywania transakcji SFT w finansowaniu papierów wartościowych, wpłynąć ma na usprawnienie narzędzi do monitorowania ryzyka, co z kolei powinno przyczynić się do większego bezpieczeństwa na rynkach finansowych.
Przykłady transakcji SFT:
 • udzielanie lub otrzymywanie pożyczek papierów wartościowych,
 • odkup lub transakcje reverse repo na papierach wartościowych i praw gwarantowanych
   (powszechnie znane, jako repo i revers repo),
 • buy-sell-back i sell-buy back papierów wartościowych, towarów i praw gwarantowanych,
 • transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.
Należy wyjaśnić, że definicja transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zawarta w rozporządzeniu SFTR nie obejmuje kontraktów pochodnych zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu EMIR (nr 648/2012). Obejmuje ona jednak transakcje powszechnie określane jako swapy płynnościowe i swapy zabezpieczeń, które nie są z kolei objęte zakresem definicji kontraktów pochodnych w EMIR.

Termin wejścia w życie nowych regulacji
Aktualny harmonogram wejścia w życie nowych regulacji: 
 • przekazanie propozycji ESMA dot. standardów technicznych (SFTR RTS/ITS) do Komisji Europejskiej – Q1/Q2 2017;
 • obowiązek raportowania – 12 miesięcy od publikacji RTS/ITS (prawdopodobnie Q2/Q3 2018) - stopniowo rozszerzany, w zależności od grupy kontrahentów).

W dniu 30 września 2016 roku ESMA opublikowała dokument konsultacyjny Consultation Paper on Draft RTS and ITS under SFTR and amendments to related EMIR RTS, dotyczący projektu standardów technicznych pod SFTR. Materiał uwzględnia niektóre z uwag zgłoszonych przez respondentów do pierwszego projektu RTS/ITS. Wszystkich uczestników rynku, w szczególności tych, którzy z racji prowadzonej działalności zostaną objęci obowiązkiem raportowania pod SFTR, zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym dokumentem i zgłoszenia do ESMA ewentualnych uwag/propozycji zmian do dnia 30 listopada 2016 roku.


Kogo dotyczyć będzie obowiązek zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji?
Obowiązkiem zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji objęte będą wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie UE, zarówno finansowe, jak i niefinansowe (bez względu na branżę, w której działają), m.in.:
 • firmy inwestycyjne,
 • instytucje kredytowe,
 • zakłady ubezpieczeń/zakłady reasekuracji,
 • UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe),
 • AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne),
 • fundusze emerytalne,
 • CCP i CSD.


Nowa usługa KDPW - repozytorium transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
W związku z tym, że w ramach SFTR kontrahenci zobligowani będą do zgłaszania informacji o zawartych przez siebie transakcjach do repozytoriów transakcji, KDPW rozpoczął przygotowania do świadczenia dla uczestników ryku nowej usługi, umożliwiającej im wywiązanie się z wyżej wymienionego obowiązku. Krajowy Depozyt, prowadząc od ponad dwóch lat Repozytorium Transakcji pod rozporządzeniem EMIR, posiada już niezbędne doświadczenie, wiedzę, zasoby oraz szereg rozwiązań technologicznych i proceduralnych w zakresie przyjmowania i przechowywania raportów o transakcjach. Dodatkowo, KDPW_TR, jako repozytorium autoryzowane przez ESMA w ramach EMIR, uprawnione jest do uproszczonej ścieżki autoryzacji pod SFTR.
Dzięki komplementarnym usługom oferowanym przez KDPW uczestnicy repozytorium transakcji (zarówno pod rozporządzaniem SFTR, jak i EMIR) będą mogli osiągnąć istotne korzyści wynikające z:
 • istniejących już interfejsów komunikacyjnych w KDPW_TR;
 • możliwości wywiązania się z obydwu obowiązków poprzez raportowanie do jednego podmiotu prowadzącego usługę RT (co wpłynie na oszczędność kosztów i nakładów pracy z uwagi na utrzymywanie jednego kanału komunikacji);
 • wiedzy i doświadczenia pracowników KDPW w prowadzeniu Repozytorium;
 • wsparcia merytorycznego w zakresie dostosowania raportowania pod standardami SFTR; 
 • zastosowania gotowych rozwiązań technicznych i technologicznych; 
 • wsparcia w zakresie transakcji SFT rozrachowywanych w Krajowym Depozycie.

Kontakt
Zachęcamy do kontaktu z KDPW_TR:
T: 022 537 95 52, 022 537 95 72, 022 537 91 30
SFTR@kdpw.pl
Ostatnia aktualizacja:13-10-2016 Do góry