Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Faktura elektroniczna

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP udostępniają swoim kontrahentom możliwość otrzymywania faktur wystawianych przez te instytucje w formie elektronicznej. Taka funkcjonalność przyczynia się do usprawnienia procesu ich doręczania oraz eliminuje korespondencję papierową, wpływając także pozytywnie na ochronę środowiska i ograniczenie wykorzystania papieru.

W przypadku decyzji o skorzystaniu z tej formy faktury prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza, podpisanie go przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego oświadczenie, opatrzenie stosownymi pieczęciami oraz przesłanie, w formie pisemnej, na adres KDPW S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

 

Usługa zostanie uruchomiona po otrzymaniu przez KDPW (KDPW_CCP) poprawnego pod względem formalnym i merytorycznym oświadczenia w przedmiocie akceptacji stosowania faktur elektronicznych.

 

Faktura elektroniczna będzie wysłana mailem z adresu: efaktura.KDPW@kdpw.pl w formacie pdf, uwierzytelnionym certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Wzór oświadczenia

Uwaga:
Emitenci, którzy złożyli lub złożą Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie im przez Krajowy Depozyt faktur, faktur korygujących i ich duplikatów w postaci elektronicznej, mogą skorzystać z czasowego obniżenia na okres od 1 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie opłaty za udostępnienie emitentowi informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w danym walnym zgromadzeniu tj. opłaty z ppkt 6.5. w części „Opłaty pobierane od emitentów” Tabeli Opłat. Opłata, która wynosi obecnie 2500 (dwa tysiące pięćset) złotych została obniżona do 2000 (dwa tysiące) złotych. Obniżone opłaty znajdą zastosowanie wyłącznie do opłat objętych fakturami, które w związku z oświadczeniem uczestnika, o którym mowa, mogą mu zostać przesłane w postaci elektronicznej.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 18/718/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

W przypadku potrzeby aktualizacji danych zawartych w oświadczeniu, w tym w szczególności zmiany adresu e-mail, na który ma być przekazywana e-faktura konieczne jest złożenie nowego oświadczenia.

Pytania w sprawach związanych z dystrybucją faktur elektronicznych prosimy kierować na adres email: efaktura.pytania@kdpw.pl
 
Ostatnia aktualizacja:27-04-2018 Do góry