Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Obowiązki raportowe

Uczestnik prowadzący rachunki papierów wartościowych zobowiązany jest do cyklicznego dostarczania do KDPW S.A.:

  • raportów dziennych w formie komunikatów – semt.rc1.001.01, o których mowa w § 20 ust. 5 i 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, 

 

  • informacji wskazujących transakcje sprzedaży (wzór U14), zawarte przez uczestników bez zlecenia klienta albo niezgodnie z treścią prawidłowo złożonego zlecenia klienta, których rozrachunek prowadzi do powstania przejściowej niezgodności pomiędzy stanami na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla uczestnika w KDPW, a stanami na odpowiadających tym kontom rachunkach papierów wartościowych – w terminie 5 dni od zakończenia miesiąca, za który zostały sporządzone, zgodnie z § 30a Regulaminu KDPW,

 

  • informacji miesięcznych dotyczących stanu własności i obrotu obligacjami Skarbu Państwa
    - o czym mowa w § 22 Szczegółowych Zasad Działania KDPW - na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, które należy dostarczyć do siódmego dnia roboczego każdego miesiąca w formacie komunikatu semt.tr1.001.02. W odpowiedzi na ten komunikat Krajowy Depozyt przesyła komunikat  semt.tr2.001.02 zawierający status komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa.

Kryteria wyboru operacji dla SPW

Kryteria wyboru operacji dla SPW - obowiązujące od 24.04.2017 r.
Komunikat Nr 1 Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępnienia struktury i formatu danych przekazywanych w ramach sprawozdań miesięcznych o stanie własności i obrocie obligacjami skarbowymi
Załącznik do Komunikatu określa strukturę i format danych przekazywanych w ramach sprawozdań i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za kwiecień 2017 r.


  • informacji o liczbie prowadzonych rachunków papierów wartościowych oraz rachunków zbiorczych w cyklu miesięcznym w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ta informacja dotyczy - sporządzanej na podstawie § 22a Szczegółowych Zasad Działania KDPW (wzór U16).

 

Ostatnia aktualizacja:14-04-2017 Do góry