Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Wzory dokumentów

 

UE1Oświadczenie o akceptacji stosowania faktur elektronicznych,
U1Wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznania statusu uczestnika bezpośredniego KDPW,
U1AWniosek o przyznanie uczestnictwa w typie agent emisji,
U1BWniosek o przyznanie uczestnictwa w typie agent płatniczy,
U2Wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznania statusu uczestnika bezpośredniego KDPW (deponent),
U3Wniosek o rozszerzenie uczestnictwa w KDPW,
U3AWniosek o rozszerzenie uczestnictwa w KDPW (deponent),
U4Wniosek o zamknięcie kont w KDPW,
U5Karta wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika wobec KDPW S.A.,
U6Karta wzorów podpisów osób upoważnionych do składania wobec Krajowego Depozytu i odbierania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń nie będących oświadczeniami woli,
U7Oświadczenie o poddaniu się jurysdykcji sądu polubownego przy KDPW S.A.,
U8Pełnomocnictwo do obciążania kont depozytowych uczestnika w związku z zaciąganymi przez niego pożyczkami papierów wartościowych,
U9Pełnomocnictwo do przenoszenia papierów wartościowych pomiędzy kontami uczestnika w KDPW,
U10Informacja uczestnika o numerze rachunku w NBP,
U10.1Oświadczenie uczestnika, korzystającego z rachunku płatnika
U12Informacja uczestnika o numerze rachunku w banku rozliczeniowym właściwym dla wykonywania płatności w walutach obcych innych niż EUR (w ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.),
U12.1Oświadczenie uczestnika, korzystającego z rachunku płatnika w banku rozliczeniowym właściwym dla wykonywania płatności w walutach obcych (w ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.),
U13Informacja uczestnika o numerze rachunku w banku rozliczeniowym właściwym dla wykonywania płatności w EUR,
U13.1Oświadczenie uczestnika, korzystającego z rachunku płatnika w banku rozliczeniowym właściwym dla wykonywania płatności w EUR,
U14Zestawienie transakcji sprzedaży zawartych bez zlecenia lub niezgodnie z treścią zlecenia klienta,
U15Karta informacyjna uczestnika KDPW,
U15.1Karta informacyjna uczestnika KDPW posiadającego rachunek papierów wartościowych prowadzony w Krajowym Depozycie,
U15.2Karta informacyjna uczestnika KDPW posiadającego rachunek papierów wartościowych prowadzony w Krajowym Depozycie – deponent,
U15.3Karta informacyjna uczestnika KDPW posiadającego rachunek zbiorczy prowadzony w Krajowym Depozycie – depozytariusz zagraniczny lub depozytariusz-csd,
U16Informacja o liczbie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków zbiorczych prowadzonych przez uczestnika KDPW,
U17Wniosek o ustanowienie limitu obciążeń,
U17.1Wniosek o ustanowienie limitu obciążeń przez reprezentanta,
U18Oświadczenie o otwarciu kont ewidencyjnych,
U19Deklaracja przystąpienia do systemu pożyczek negocjowanych w charakterze pożyczkodawcy,
U20Deklaracja przystąpienia do systemu pożyczek negocjowanych w charakterze pożyczkobiorcy,
U21Deklaracja przystąpienia do systemu pożyczek negocjowanych w charakterze pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy,
U25Wskazanie identyfikatora konta domyślnego,
U26Wskazanie dodanie dozwolonych identyfikatorów kont,
U27Deklaracja dystrybucji komunikatów z obszaru rozrachunku,
U28Deklaracja przystąpienia do systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych jako pożyczkobiorca,
U29Deklaracja przystąpienia do systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych jako pożyczkodawca,
U30Wskazanie identyfikatora domyślnego konta rozrachunkowego,
U32Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie Depozytariusz-CSD lub Depozytariusz Zagraniczny,
U32AWniosek o rozszerzenie uczestnictwa w KDPW w typie Depozytariusz-CSD lub Depozytariusz Zagraniczny,
UE32Spis nabywców,
U33.1Informacja o średniej wartości aktywów,
U33.2Zestawienie tabelaryczne wpłat wnoszonych do systemu rekompensat - roczne,
U33.3Zestawienie tabelaryczne wpłat wnoszonych do systemu rekompensat - II półroczne,
U34Wniosek o potwierdzenie sald papierów wartościowych
U35.1Oświadczenie o statusie FATCA / FATCA-status declaration
U35.1_infoInformacja dodatkowa do oświadczenia o statusie FATCA/ additional information to FATCA-status declaration
U35.2Oświadczenie o rezydencji podatkowej - EUROFATCA/ Tax residence declaration - EUROFATCA
U36Informacja dotycząca realizacji przymusowego wykupu akcji spółki
U37Pełnomocnictwo dla operatora rachunku zbiorczego
U38Oświadczenie uczestnika bezpośredniego KDPW o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji operatora konta
U39Zgoda na uczestniczenie w rozrachunkach przeprowadzanych bez konieczności potwierdzenia ich warunków przez uczestnika
U40Oświadczenie o numerze konta podmiotowego na potrzeby stosowania ppkt 3.3. Tabeli Opłat KDPW
U41Informacja dotycząca przekazywanych danych akcjonariuszy w związku z wyrejestowaniem akcji z depozytu papierów wartościowych
U42Korekta danych
U100Upoważnienie podatnika dla posiadacza rachunku zbiorczego do przekazania informacji określających wysokość wydatków poniesionych przez Podatnika na nabycie papierów wartościowych
Ostatnia aktualizacja:02-07-2021 Do góry