Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Wzory dokumentów

 

UE1Oświadczenie o akceptacji stosowania faktur elektronicznych,
U1Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo bezpośrednie,
U2Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo bezpośrednie (deponent),
U3Wniosek o rozszerzenie uczestnictwa w KDPW,
U3AWniosek o rozszerzenie uczestnictwa w KDPW (sponsor emisji),
U4Wniosek o zamknięcie kont w KDPW,
U5Karta wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika wobec KDPW S.A.,
U6Karta wzorów podpisów osób upoważnionych do składania wobec Krajowego Depozytu i odbierania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń nie będących oświadczeniami woli,
U7Oświadczenie o poddaniu się jurysdykcji sądu polubownego przy KDPW S.A.,
U8Pełnomocnictwo do obciążania kont depozytowych uczestnika w związku z zaciąganymi przez niego pożyczkami papierów wartościowych,
U9Pełnomocnictwo do przenoszenia papierów wartościowych pomiędzy kontami uczestnika w KDPW,
U10Informacja uczestnika o numerze rachunku w NBP,
U10.1Oświadczenie uczestnika, korzystającego z rachunku płatnika
U12Informacja uczestnika o numerze rachunku w banku rozliczeniowym właściwym dla wykonywania płatności w walutach obcych innych niż EUR (w ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.),
U12.1Oświadczenie uczestnika, korzystającego z rachunku płatnika w banku rozliczeniowym właściwym dla wykonywania płatności w walutach obcych (w ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.),
U13Informacja uczestnika o numerze rachunku w banku rozliczeniowym właściwym dla wykonywania płatności w EUR,
U13.1Oświadczenie uczestnika, korzystającego z rachunku płatnika w banku rozliczeniowym właściwym dla wykonywania płatności w EUR,
U14Zestawienie transakcji sprzedaży zawartych bez zlecenia lub niezgodnie z treścią zlecenia klienta,
U15Karta informacyjna uczestnika KDPW,
U15.1Karta informacyjna uczestnika KDPW posiadającego rachunek papierów wartościowych prowadzony w Krajowym Depozycie,
U16Informacja o liczbie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków zbiorczych prowadzonych przez uczestnika KDPW,
U17Wniosek o ustanowienie limitu obciążeń,
U17.1Wniosek o ustanowienie limitu obciążeń przez reprezentanta,
U18Oświadczenie o otwarciu kont ewidencyjnych,
U19Deklaracja przystąpienia do systemu pożyczek negocjowanych w charakterze pożyczkodawcy,
U20Deklaracja przystąpienia do systemu pożyczek negocjowanych w charakterze pożyczkobiorcy,
U21Deklaracja przystąpienia do systemu pożyczek negocjowanych w charakterze pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy,
U25Wskazanie identyfikatora konta domyślnego,
U26Wskazanie dodanie dozwolonych identyfikatorów kont,
U27Deklaracja dystrybucji komunikatów z obszaru rozrachunku,
U28Deklaracja przystąpienia do systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych jako pożyczkobiorca,
U29Deklaracja przystąpienia do systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych jako pożyczkodawca,
U30Wskazanie identyfikatora domyślnego konta rozrachunkowego,
U32Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie Depozytariusz-CSD lub Depozytariusz Zagraniczny,
UE32Spis nabywców,
U33.1Informacja o średniej wartości aktywów,
U33.2Zestawienie tabelaryczne wpłat wnoszonych do systemu rekompensat - roczne,
U33.3Zestawienie tabelaryczne wpłat wnoszonych do systemu rekompensat - II półroczne,
U34Wniosek o potwierdzenie sald papierów wartościowych
U35.1Oświadczenie o statusie FATCA / FATCA-status declaration
U35.1_infoInformacja dodatkowa do oświadczenia o statusie FATCA/ additional information to FATCA-status declaration
U35.2Oświadczenie o rezydencji podatkowej - EUROFATCA/ Tax residence declaration - EUROFATCA
U36Informacja dotycząca realizacji przymusowego wykupu akcji spółki
U37Pełnomocnictwo dla operatora rachunku zbiorczego
U38Oświadczenie uczestnika bezpośredniego KDPW o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji operatora konta
U39Zgoda na uczestniczenie w rozrachunkach przeprowadzanych bez konieczności potwierdzenia ich warunków przez uczestnika
U40Oświadczenie o numerze konta podmiotowego na potrzeby stosowania ppkt 3.3. Tabeli Opłat KDPW
U100Upoważnienie podatnika dla posiadacza rachunku zbiorczego do przekazania informacji określających wysokość wydatków poniesionych przez Podatnika na nabycie papierów wartościowych
U101Oświadczenie Podatkowe – Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny – wszystkie papiery wartościowe (CIT)
U102Oświadczenie Podatkowe – Zagraniczny Fundusz Emerytalny – wszystkie papiery wartościowe (CIT)
U103Oświadczenie Podatkowe – Kwalifikowany właściciel - papiery dłużne (CIT)
U104Oświadczenie Podatkowe - Bank - papiery dłużne (DTT: AT, BE, FI, NL, IE, QA, DE, NO, GB)
U105Oświadczenie Podatkowe – papiery dłużne (DTT)
U106Oświadczenie Podatkowe – Kwalifikowany właściciel - papiery udziałowe (CIT)
U107Oświadczenie Podatkowe – papiery udziałowe (DTT)
Ostatnia aktualizacja:03-07-2018 Do góry