Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Zawarcie umowy o uczestnictwo

Umowa o uczestnictwo bezpośrednie w KDPW może być zawarta w ramach różnego rodzaju działalności prowadzonej na rynku instrumentów finansowych przez podmiot ubiegający się o uczestnictwo:


Działalność maklerska:


Działalność powiernicza albo działalność maklerska obejmująca prowadzenie rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych, lecz nie obejmująca wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych na rachunek klientów:


Działalność prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rejestrowania na rzecz innych podmiotów papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym prowadzonym w Krajowym Depozycie:


Inna działalność:

 

Zgodnie z § 18 Regulaminu KDPW (dalej: Regulamin), umowa o uczestnictwo zawarta jest z upływem dwóch tygodni od złożenia Krajowemu Depozytowi wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników, jeżeli podmiot ubiegający się o jej zawarcie spełnia warunki uczestnictwa określone w przepisach prawa i Regulaminu, a wniosek i załączone do niego dokumenty spełniają warunki formalne określone w przepisach Regulaminu.

Wniosek oraz załączone do niego dokumenty wymagają dostarczenia w formie oryginału lub ich uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu – zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu. Dodatkowo, dokumenty urzędowe sporządzone za granicą powinny zostać legalizowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Jeżeli dokument urzędowy został sporządzony w państwie, które przystąpiło do konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze w dniu 5 października 1961 r., dokument taki powinien być opatrzony apostille wydanym przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi.

Dokumenty załączane do wniosku, w tym pełnomocnictwa sporządzone oryginalnie w języku obcym, powinny zostać złożone w tłumaczeniu na język polski, sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. Pozostałe dokumenty, a także sam wniosek winny być złożone w języku polskim.

 

Ostatnia aktualizacja:03-08-2015 Do góry