Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Zawarcie umowy o uczestnictwo

Podmiot zamierzający prowadzić rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, ubiegający się o uczestnictwo bezpośrednie w KDPW, składa do Krajowego Depozytu udostępniony na stronie KDPW wniosek (wzór U1), który winien zawierać:
 • określenie rodzaju uczestnictwa – w tym przypadku bezpośrednie,
 • rodzaj działalności oraz typ/typy uczestnictwa właściwe dla tej działalności, o które ubiega się wnioskodawca, zgodnie z klasyfikacją określoną w § 11 ust. 1-4 Regulaminu KDPW (dalej: Regulamin). Uwaga: Jeżeli wnioskodawca ubiega się o typ uczestnictwa reprezentant (agent do spraw rozrachunku) należy wskazać uczestnika albo podmiot nie będący uczestnikiem, dla którego wnioskodawca zamierza wykonywać działalność w tym zakresie,
 • oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zapoznał się z zamieszczonymi na stronie internetowej Krajowego Depozytu zasadami przesyłania i odbierania oświadczeń i informacji sporządzonych w formie elektronicznej, stosowanymi w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi, oraz że jest świadomy warunków, które jako uczestnik bezpośredni powinien spełniać zgodnie z § 24 ust. 3 Regulaminu.

Uwaga: Oświadczenie, o którym mowa w tirecie 3 nie jest wymagane w przypadku podmiotu ubiegającego się o uczestnictwo w zakresie związanym z posiadaniem rachunku zbiorczego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego w Krajowym Depozycie i zamierzającego działać w systemie depozytowym za pośrednictwem operatora kont. W takim przypadku wniosek powinien zawierać oświadczenie w sprawie ustanowienia wskazanego uczestnika bezpośredniego operatorem kont dla tego podmiotu. Ponadto, gdy podmiot ubiega się o przyznanie mu typu uczestnictwa depozytariusz zagraniczny, wniosek powinien zawierać oświadczenie w zakresie znajomości wskazanych w Regulaminie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i świadomości wynikających z tych przepisów obowiązków dla osób fizycznych.

Do wniosku należy dołączyć – zgodnie z § 20 Regulaminu, następujące dokumenty:
 1. odpis statutu albo umowy spółki oraz aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru,
 2. odpis zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub innej działalności w zakresie obrotu lub rejestrowania papierów wartościowych, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa. W przypadku zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dodatkowo należy załączyć oświadczenie o zajściu przesłanek umożliwiających podjęcie przez nią działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art. 117 ust. 3 zdanie drugie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: Ustawa), albo dokument pochodzący z Komisji Nadzoru Finansowego lub z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, potwierdzający otrzymanie od właściwego zagranicznego organu nadzoru informacji o zamiarze rozpoczęcie działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazujący datę otrzymania tej informacji,
 3. kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy oraz odpisy pełnomocnictw w przypadku, gdy z dokumentów rejestrowych nie wynika prawo do reprezentowania wnioskodawcy przez osoby składające podpis na karcie wzorów podpisów (wzór U5),
 4. kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do składania wobec Krajowego Depozytu i odbierania, w imieniu wnioskodawcy, oświadczeń nie będących oświadczeniami woli (wzór U6),
 5. kartę informacyjną, zawierającą wskazanie adresu do doręczeń oraz wykaz osób zatrudnionych przy obsłudze obrotu papierami wartościowymi, z podaniem ich stanowisk numerów telefonów i telefaxów oraz adresów e-mail (wzór U15),
 6. oświadczenie o poddaniu się jurysdykcji Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie (wzór U7),
 7. oświadczenie wskazujące numer albo numery rachunków bankowych prowadzonych w banku rozliczeniowym (wzory : U10, U11, U12U12.1U13U13.1),
 8. dokument zawierający opis przyjętych przez wnioskodawcę zasad i sposobu prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, w tym dokonywania zapisów na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych – szczegółowe wytyczne dotyczące zawartości dokumentu sporządzanego przez wnioskodawcę prowadzącego rachunki papierów wartościowych zostały określone w § 21 Szczegółowych Zasad Działania KDPW (dalej: SzZD),
 9. dokument zawierający przyjętą przez wnioskodawcę procedurę utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa wykonywania czynności związanych z ewidencją papierów wartościowych – szczegółowe wytyczne dotyczące zawartości dokumentu sporządzonego przez wnioskodawcę prowadzącego rachunki papierów wartościowych zostały określone w § 42 SzZD,
 10. wykaz osób, które mają być zatrudnione przez wnioskodawcę do prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, zawierający opis ich kwalifikacji oraz dotychczasowego doświadczenia w tym zakresie lub zawierający inne informacje potwierdzające, że osoby te posiadają znajomość zasad prowadzenia tej ewidencji oraz stosowania ich w praktyce.

Zgodnie z § 18 Regulaminu, umowa o uczestnictwo zawarta jest z upływem dwóch tygodni od złożenia Krajowemu Depozytowi wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników, jeżeli podmiot ubiegający się o jej zawarcie spełnia warunki uczestnictwa określone w przepisach prawa i Regulaminu, a wniosek i załączone do niego dokumenty spełniają warunki formalne określone w przepisach Regulaminu.
Dodatkowo, zwracamy uwagę na fakt, iż:
 • wniosek oraz załączone do niego dokumenty wymagają dostarczenia w formie oryginału lub ich uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu – zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu oraz dodatkowo – w przypadku dokumentów z pkt 1 i 2 sporządzonych za granicą wymagają zalegalizowania zgodnie z § 3 SzZD,
 • zgodnie z § 2 ust. 2 SzZD, dokumenty załączane do wniosku określone w pkt 1 i 2, a także pełnomocnictwa składane przez uczestników albo przez podmioty ubiegające się o zawarcie umowy o uczestnictwo, sporządzone w języku obcym, powinny zostać złożone w tłumaczeniu na język polski, sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. Pozostałe dokumenty, a także sam wniosek winny być złożone w języku polskim,
 • uczestnik prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze zobowiązany jest zatrudniać do prowadzenia ewidencji papierów wartościowych osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie lub kwalifikacje w tym zakresie – wymóg wynikający z § 33 Regulaminu - których minimalną liczbę określa Uchwała nr 245/14 Zarządu KDPW S.A. z dnia 28 lutego 2014 r.,
 • uczestnik bezpośredni zobowiązany jest przynajmniej raz w roku kalendarzowym brać udział w testach Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania organizowanych przez Krajowy Depozyt, zgodnie z § 33a Regulaminu.

Podmiot, który uzyskał status uczestnika bezpośredniego, zobowiązany jest do zawarcia z Krajowym Depozytem porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, określającego zasady wymiany oświadczeń i informacji udostępnianych i dostarczanych "do" lub "z" Krajowego Depozytu w formie elektronicznej. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały zamieszczone w zakładce Uczestnicy/Wymogi technologiczne ("Zasady przesyłania i odbierania oświadczeń i informacji sporządzonych w formie elektronicznej, obowiązujące w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami, a także "Wykaz formatów i struktur dokumentów elektronicznych obowiązujących w stosunkach pomiędzy KDPW S.A. a Uczestnikami").

Rozpoczęcie obsługi kont ewidencyjnych musi zostać poprzedzone otwarciem kont podmiotowych, co wykonywane jest na podstawie dostarczonych do KDPW stosownych komunikatów (§ 24 ust. 1 SzZD), a w przypadku instrumentów pochodnych również nadaniem atrybutu NKK, co wykonywane jest także na podstawie odpowiedniego komunikatu dostarczonego przez uczestnika do KDPW.
Ostatnia aktualizacja:23-05-2014 Do góry