Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Polityka Informacyjna

POLITYKA INFORMACYJNA W KDPW S.A.I. Cel polityki informacyjnej
1. Celem wdrożenia Polityki Informacyjnej w KDPW S.A. jest określenie standardów efektywnego przekazywania informacji oraz mechanizmów prowadzenia komunikacji z udziałowcami i uczestnikami KDPW S.A., a także organizacjami reprezentującymi tych uczestników.
2. KDPW S.A. prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz narzędzi komunikacji zapewniających szybkość i bezpieczeństwo.
3. KDPW S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewniona została, zarówno najwyższa jakość merytoryczna informacji, ich przekazu, jak również sposobu prezentacji.

II. Adresaci polityki informacyjnej
Adresatami Polityki informacyjnej w KDPW S.A. są:
a) udziałowcy,
b) uczestnicy – podmioty będące uczestnikami lub członkami prowadzonego przez KDPW S.A. systemu depozytowego, giełdowej izby rozrachunkowej, systemu rekompensat lub repozytorium transakcji, a także powszechne towarzystwa emerytalne lub otwarte fundusze emerytalne,
c) organizacje reprezentujące uczestników.

III. Tryb i terminy przekazywania informacji oraz udzielania odpowiedzi udziałowcom
i uczestnikom
1. Informowanie uczestników o treści regulaminów wydawanych przez KDPW S.A. oraz ich zmianach, a także o treści innych, wydanych na podstawie regulaminów regulacji dotyczących praw i obowiązków uczestników następuje, co najmniej na 2 tygodnie przed ich wejściem w życie. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec skróceniu, o ile nie narusza to obowiązujących regulaminów wydawanych przez KDPW S.A. oraz przepisówprawa. Regulacje są publikowane na stronie internetowej KDPW S.A.
2. Przekazywanie informacji udziałowcom odbywa się zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych. Udziałowcy KDPW S.A. mają zapewniony taki sam zakres i warunki dostępu do informacji.
3. Udzielanie odpowiedzi przez KDPW S.A. na pytania uczestników dotyczących działalności KDPW S.A. odbywa się w rozsądnym terminie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ograniczających dostęp do określonego rodzaju informacji.

IV. Narzędzia komunikacji z udziałowcami i uczestnikami
1. KDPW S.A. prowadzi komunikację z udziałowcami i uczestnikami wykorzystując narzędzia dostosowane do potrzeb i oczekiwań określonych grup odbiorców informacji. Narzędzia te obejmują w szczególności:
a) pisma do uczestników,
b) komunikaty do uczestników,
c) spotkania z uczestnikami,
d) materiały informacyjne, w tym: prezentacje, broszury informacyjne i filmy,
e) publiczne wystąpienia i stanowiska Zarządu,
f) prezentacje i wystąpienia podczas krajowych i zagranicznych konferencji branżowych,
g) serwis internetowy, umożliwiający pozyskanie niezbędnych informacji o KDPW S.A. i jego działalności, Statutu oraz Raportów Rocznych,
h) udostępnione na stronie internetowej formularze kontaktowe i adresy mailowe pracowników przeznaczone dla poszczególnych grup zainteresowanych podmiotów.
2. Treść dokumentów i informacji zamieszczanych w serwisie internetowym KDPW S.A. jest przygotowywana oraz publikowana z należytą starannością, a w przypadku ich zmian, aktualizowana w najkrótszym możliwym czasie.
3. Angielskojęzyczna wersja danego dokumentu lub informacji zamieszczonej w serwisie internetowym, zostaje opublikowana w tym serwisie, w najkrótszym możliwym terminie od momentu opublikowania tego samego dokumentu lub tej samej informacji w języku polskim.

V. Ustanowienie polityki informacyjnej i jej publikacja
1. Politykę informacyjną w KDPW S.A. przyjmuje Zarząd KDPW S.A.
2. Polityka informacyjna w KDPW S.A. podlega okresowej weryfikacji pod kątem jej adekwatności i zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, innymi regulacjami mającymi zastosowanie do KDPW S.A. oraz wewnętrznymi aktami prawnymi.
3. Polityka informacyjna w KDPW S.A. podlega publikacji na stronie internetowej KDPW S.A.

 

Ostatnia aktualizacja:05-01-2015 Do góry