Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę7 listopada br. minęły 23 lat od powołania do życia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jako samodzielnej spółki. Aktualnie KDPW to prężna Grupa kapitałowa, oferująca działającym na polskim rynku podmiotom z różnych dziedzin gospodarki komplementarny i zgodny ze światowymi standardami oraz wymogami regulacyjnymi pakiet usług post-transakcyjnych.

Grupa KDPW zapewnia najwyższej jakości usługi związane z deponowaniem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rozliczaniem i rozrachunkiem transakcji, corporate actions, gromadzeniem danych, a także zadaniami agencji numerującej.

W zakresie oferowanych usług posiada także wymagane autoryzacje europejskie, które potwierdzają zgodność jej usług z międzynarodowymi regulacjami i otwierają drogę do świadczenia usług w całej Unii Europejskiej. Fakt ten znacząco podnosi wiarygodność polskiego rynku finansowego na arenie międzynarodowej i jest swoistą gwarancją jakości usług post-transakcyjnych oferowanych w Polsce.

Grupę tworzą dwie spółki: KDPW – pełniąca rolę centralnego depozytu papierów wartościowych (CSD) oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP. W ramach KDPW funkcjonuje także Repozytorium Transakcji – KDPW_TR.

Od kilku lat Grupa KDPW realizuje strategię budowania pełnego wachlarza usług post-transakcyjnych w Polsce. Wszystkie realizowane przez Grupę kapitałową KDPW projekty mają na celu wzmocnienie pozycji polskiego rynku finansowego w Europie oraz wspieranie potencjału lokalnych firm inwestycyjnych, banków i innych podmiotów.

Do głównych zadań KDPW, jako centralnego depozytu, należą: rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych na kontach depozytowych, rozrachunek transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz poza nim, realizacja usług dla emitentów (m.in. pośrednictwo w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilacja, zamiana, konwersja, podział akcji). KDPW oferuje także usługę Repozytorium Transakcji (KDPW_TR) i jest jedyną instytucją na rynku polskim oraz jedną z niewielu w Europie oferujących tak szeroki wachlarz usług nadawania numerów i kodów dla podmiotów oraz instrumentów z rynku finansowego, takich jak kody ISIN, CFI, FISN, czy numery LEI.

Istotną rolą KDPW jest zarządzanie Systemem Rekompensat, stworzonym dla ochrony aktywów i środków pieniężnych inwestorów na wypadek upadku biura maklerskiego. W gestii Krajowego Depozytu jest także zarządzanie Funduszem Gwarancyjnym tworzonym ze składek Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. KDPW pełni także funkcję Agenta w systemie pożyczek papierów wartościowych, prowadzi rozrachunek i zarządzanie zabezpieczeniami dla transakcji repo.


Kapitalizacja akcji.PNG
Kapitalizacja obligacji.PNG
2017_Emitenci.PNG
 
Ostatnia aktualizacja: 07-11-2017 Do góry