Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręPrzekazywanie do KDPW informacji o papierach wartościowych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 roku i niezarejestrowanych w KDPW, za pośrednictwem aplikacji Zobowiązania Emitentów

Zgodnie z art. 44 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, emitenci obligacji, listów zastawnych, certyfikatów inwestycyjnych lub podmioty prowadzące ewidencję takich papierów wartościowych, zobowiązani są przekazać KDPW informacje dotyczące emisji obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 r. w terminie do dnia 31 marca 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217), w art. 44 Ustawy przywołanej w zdaniu poprzedzającym dodany został ust. 5a, który przewiduje, że przekazywanie informacji o papierach wartościowych ma następować w postaci elektronicznej, za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie internetowej KDPW.
KDPW ma obowiązek udostępniać do publicznej wiadomości informacje dotyczące wielkości zobowiązań z tytułu papierów wartościowych, a także informacje pozwalające ustalić zakres i terminowość wykonywania przez emitentów tych zobowiązań. KDPW realizuje ten obowiązek za pośrednictwem serwisu https://rze.info/

W celach obsługi procesu przekazywania tych danych, na stronie internetowej KDPW została udostępniona dedykowana aplikacja Zobowiązania Emitentów. Dostęp do tej aplikacji można uzyskać składając odpowiedni wniosek na stronie internetowej pod adresem https://online.kdpw.pl/. Aby z niej korzystać, emitent musi posiadać aktywny kod LEI. Więcej informacji o uzyskaniu kodu LEI można znaleźć na stronie https://lei.kdpw.pl.

Do korzystania z aplikacji Zobowiązania Emitentów nie jest wymagane posiadanie statusu uczestnika KDPW w typie emitent.
 
Użytkownicy wnioskujący o dostęp do aplikacji Zobowiązania Emitentów zobowiązani są podać kod LEI podmiotu, który reprezentują oraz wskazać wybraną rolę użytkownika. Wyodrębniono dwie role użytkowników aplikacji: 
  • Agent raportujący – podmiot prowadzący ewidencję papierów wartościowych, zobowiązany do raportowania emisji, dla których prowadzi ewidencję, w imieniu tych emitentów oraz zobowiązany do raportowania stanu realizacji świadczeń wynikających z tych emisji; 
  • Emitent – podmiot uprawniony do raportowania własnych emisji (oraz stanu realizacji świadczeń) wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r., znajdujących się poza jakąkolwiek ewidencją lub emisji zdematerializowanych w zagranicznych CSD.

Emitenci oraz podmioty prowadzące ewidencję w zakresie instrumentów wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. (i niezarejestrowanych w KDPW) będą mogli realizować swój obowiązek od 2 stycznia 2020 r. Podmioty te są zobowiązane przekazać szczegóły emisji oraz stan realizacji świadczeń na dzień 31 grudnia 2019 r. w odniesieniu do wszystkich nieumorzonych instrumentów na dzień 31 grudnia 2019 r. Ponadto od początku roku 2020 są zobowiązani do raportowania wszelkich zmian w warunkach emisji i stanie realizacji świadczeń do 15 dnia kolejnego miesiąca w stosunku do miesiąca, w którym doszło do zmiany.

Identyfikacja emitentów odbywa się na podstawie kodu LEI zarówno, gdy emitenci przekazują raporty samodzielne, jak również, gdy obowiązek realizuje podmiot prowadzący ewidencję.
Agenci raportujący i emitenci, z wykorzystaniem aplikacji Zobowiązania Emitentów, składają raporty za pośrednictwem formularzy lub za pośrednictwem dedykowanego komunikatu XML – seis.rep.001.01. Funkcjonalność upload-u uprzednio przygotowanego pliku XML zostanie udostępniona wkrótce.

Jednocześnie informujemy, że w aplikacji Wypłata Świadczeń – Zarządzanie emisjami istnieje możliwość uzupełnienia / zmiany przekazanych danych w zakresie kalendarium zdarzeń.
Ostatnia aktualizacja: 06-03-2020 Do góry