Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręCzasowe obniżki opłat w KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przedłuża obowiązujące wcześniej czasowe obniżki i zwolnienia z opłat oraz wprowadza nowe. Celem zmian w Tabeli Opłat jest stymulowanie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, w tym zwłaszcza poprzez zachęcanie emitentów do pozyskiwania kapitału w drodze nowych emisji akcji oraz dłużnych papierów wartościowych, a także utrzymanie zachęt dla emitentów certyfikatów strukturyzowanych do poszerzenia oferty produktowej tych instrumentów kierowanej na rynek polski.

Wszystkie zwolnienia i obniżki obejmują wyłącznie tych uczestników KDPW, którzy złożyli oświadczenia wyrażające zgodę na przesyłanie im przez Krajowy Depozyt faktur w postaci elektronicznej. Ma to na celu zarówno ochronę środowiska poprzez redukcję zużywanego papieru, jak również ograniczenie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Szczegóły dotyczące zmian w Tabeli Opłat:
1. Czasowe zwolnienia z opłaty pobieranej z tytułu zarejestrowania na kontach pomocniczych jednostkowych praw poboru (ppkt 3.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”).
Nowe rozwiązanie, obowiązujące od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 r.

2. Czasowe zwolnienia z opłaty pobieranej z tytułu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych (ppkt 1.1.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”).
Nowe rozwiązanie obowiązujące od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 r.

3. Czasowe obniżenia wysokości opłaty z tytułu obsługi wypłaty pożytków z obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych, albo z tytułu wykupu obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych, który nie jest obsługiwany w sposób określony w § 73 ust.1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ppkt 2.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”) poprzez:
a) obniżenie stawki tej opłaty 0,04% do 0,02%,
b) obniżenie minimalnej wysokości tej opłaty z 500 złotych do 250 złotych,
c) obniżenie maksymalnej wysokość tej opłaty z 4.000 złotych do 2.000 złotych.
Nowe rozwiązanie obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.

4. Czasowe zwolnienie z opłaty dotyczących obsługi wykupów certyfikatów inwestycyjnych (ppkt 2.5., 2.5.1. oraz 2.5.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”).
Przedłużenie wcześniejszego zwolnienia (obowiązującego do 30 czerwca 2020 r.) do 31 grudnia 2020 r.

5. Czasowe obniżenia wysokości opłaty z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, dokonanej za pośrednictwem agenta emisji (ppkt 1.3. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”) poprzez stosowanie następujących zasad jej naliczania:
a) obniżenie minimalnej wysokości tej opłaty z 2000 złotych do 1000 złotych;
b) w przypadku, gdy nieopłacone w pełni certyfikaty inwestycyjne imienne tej samej emisji, emitowane przez dany fundusz inwestycyjny zamknięty niebędący publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, będą rejestrowane w tym samym miesiącu kalendarzowym na podstawie więcej niż jednego wniosku składanego za pośrednictwem agenta emisji, ograniczenie sumy opłat pobieranych z tytułu tych rejestracji do kwoty 25.000 złotych, a także odniesienie minimalnej wysokości opłaty ustalonej z uwzględnieniem lit. a powyżej, do tej sumy.
Przedłużenie wcześniejszego zwolnienia (obowiązującego do 30 czerwca 2020 r.) do 31 grudnia 2020 r.

6. Czasowe obniżenie minimalnej wysokości opłaty z tytułu rejestracji certyfikatów strukturyzowanych (ppkt 1.1.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”) z 1000 złotych do 500 złotych.
Przedłużenie wcześniejszego zwolnienia (obowiązującego do 30 czerwca 2020 r.) do 31 grudnia 2020 r.

7. Czasowe obniżenie minimalnej wysokości opłaty z tytułu obsługi wypłaty pożytków z certyfikatów strukturyzowanych albo z tytułu wykupu lub umorzenia certyfikatów strukturyzowanych, jeżeli nie jest on obsługiwany w sposób, o którym mowa w § 73 ust.1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ppkt 2.3.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”) z 500 złotych do 200 złotych.
Przedłużenie wcześniejszego zwolnienia (obowiązującego do 30 czerwca 2020 r.) do 31 grudnia 2020 r.

8. Czasowe obniżenie wysokości opłaty z tytułu obsługi pozostałych operacji na papierach wartościowych (ppkt 5.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”) pobieranej za przeprowadzenie operacji asymilacji certyfikatów inwestycyjnych, z 4.000 zł do 1.000 zł.
Przedłużenie wcześniejszego zwolnienia (obowiązującego do 30 czerwca 2020 r.) do 31 grudnia 2020 r.

Szczegóły oraz podstawa prawna zmian w Tabeli Opłat KDPW na stronie
 Obniżki opłat

Ostatnia aktualizacja: 26-05-2020 Do góry