Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę​Warszawa, 3 września 2020 r.

 
Nowe rozwiązania ułatwiające komunikację spółek z akcjonariuszami
Wdrożenie przepisów wykonawczych do Dyrektywy SRD-II
 
3 września 2020 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wprowadził nowe rozwiązania ułatwiające komunikację spółek giełdowych ze swoimi akcjonariuszami. Wynikają one z dostosowania  do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD II.
 
Zakres zmian związanych z wdrożeniem nowych regulacji obejmuje dwa obszary. Pierwszy dotyczy dostosowania zakresu informacji przekazywanych przez spółki do KDPW, a dalej przekazywanych przez KDPW do uczestników bezpośrednich (banków i biur maklerskich), w celu umożliwienia akcjonariuszom wykonywania praw z posiadanych przez nich akcji. W szczególności chodzi tu o zawiadomienia o walnym zgromadzeniu oraz innych zdarzeniach korporacyjnych. Drugi z obszarów jest nowością i dotyczy przekazywania spółce informacji o jej akcjonariuszach.
 
Walne zgromadzenia i inne zdarzenia korporacyjne
W przypadku walnych zgromadzeń istotnie zmieni się zakres funkcjonalny aplikacji  internetowej  dla  emitentów  akcji,  służącej  do  obsługi  walnych  zgromadzeń.  Aplikacja ta zapewni m.in. przekazywanie zawiadomień o walnym zgromadzeniu, zawiadomień o udziale akcjonariusza w walnych zgromadzeniu oraz potwierdzeń zarejestrowania i policzenia głosów.
Jeśli chodzi zaś o zdarzenia inne niż walne zgromadzenia, regulacje europejskie wskazują, że jeśli spółka nie jest w stanie wysłać zawiadomień o zdarzeniach na akcjach (zarówno zdarzeniach o charakterze finansowym, jak wypłata dywidendy, jak również o zdarzeniach reorganizujących spółkę), bezpośrednio do wszystkich swoich akcjonariuszy, zobowiązana jest do niezwłocznego, nie później niż w tym samym dniu roboczym, w którym ogłasza zdarzenie, informowania o takich zdarzeniach pośredników prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy. W przypadku spółek giełdowych z siedzibą na terytorium Polski tym pośrednikiem jest KDPW, który następnie będzie dystrybuował informacje do swoich uczestników bezpośrednich, a ci – do akcjonariuszy.
 
Identyfikacja akcjonariuszy
Od 3 września br. emitenci mogą korzystać z nowej aplikacji internetowej „Identyfikacja akcjonariuszy”, udostępnionej przez KDPW. Umożliwia ona ujawnienie spółkom informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy, w tym informacji o liczbie posiadanych przez nich akcji. Proces ten inicjowany będzie na żądanie spółki. Po otrzymaniu takiego żądania, Krajowy Depozyt przekazuje je uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, a po otrzymaniu stosownych informacji od pośredników, KDPW agreguje dane i udostępnia je spółce w postaci raportu w aplikacji internetowej.
Informacja taka udostępniana jest jedynie spółce i nie będzie jawna. Spółka otrzymując informacje z KDPW będzie musiała je odpowiednio chronić. Dane osobowe akcjonariuszy będą mogły być przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia spółce giełdowej identyfikacji swoich akcjonariuszy, zapewnienia bezpośredniej komunikacji z nimi oraz ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy i zaangażowania w sprawy spółki.
 
Podstawy prawne
Nowe rozwiązania są efektem wdrożenia zmian w Dyrektywie 2007/36/WE dokonanych Dyrektywą 2017/828/UE, nazywaną dyrektywą SRD-II, która uprawnia spółki giełdowe do identyfikowania swoich akcjonariuszy i wymaga od pośredników (centralnych depozytów papierów wartościowych, firm inwestycyjnych i banków) współpracy w tym procesie. Zapisy Dyrektywy uszczegóławia Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r. Zapisy Dyrektywy do polskiego prawa implementuje Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 3 września 2020r.
 
Wszystkie informacje związane ze zmianami wynikającymi z dostosowania KDPW do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD II dostępne są na naszych stronach internetowych:
Informacje dla spółek giełdowych, emitentów akcji:
Adres aplikacji Identyfikacja akcjonariuszy: https://online.kdpw.pl
Instrukcje dotyczące sposobu logowania do aplikacji
Opłaty dla emitentów związane z ujawnianiem informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy oraz ustalaniem liczby posiadanych przez nich akcji

Szczegółowe informacje dla podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych:
Komunikaty ISO 20022, za pomocą których obsługiwany będzie nowy proces ujawnienia informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej, jak też procesy związane z obsługą walnych zgromadzeń
Informacje dot. komunikacji systemowej z KDPW (kanałów komunikacyjnych dla obszarów funkcjonalnych ujawnienie informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej oraz obsługa walnych zgromadzeń akcjonariuszy)
Informacje dot. testowania przez uczestników bezpośrednich nowych rozwiązań także po dacie wdrożenia
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Ostatnia aktualizacja: 03-09-2020 Do góry