Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręObowiązek powszechnej dematerializacja akcji wszedł w życie 1 marca 2021 r.

1 marca br. wszedł w życie obowiązek powszechnej dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, wynikający z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 30 sierpnia 2019 r. Od tego dnia wszystkie akcje mają postać elektronicznych zapisów w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych. Wraz z dematerializacją akcji ukoronowany został proces znoszenia dokumentowej formy papierów wartościowych na polskim rynku kapitałowym, zapoczątkowany wraz z jego powstaniem w 1991 r.

Dematerializacja oznacza zastąpienie materialnej postaci papierów wartościowych zapisem w systemach teleinformatycznych. Tym samym wyeliminowano z obrotu akcje mające postać dokumentu papierowego. Przepisy o dematerializacji akcji dotyczą także warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w majątku spółki.

Nowelizacja KSH wprowadziła zasadę tzw. jednolitego reżimu rejestrowego, co oznacza, że wszystkie akcje danej spółki muszą być rejestrowane w jednym systemie: rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez uprawniony podmiot albo w centralnym depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

Do dnia 30 września 2020 r. spółki niepubliczne miały obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. W związku z przyjęciem w KSH tzw. jednolitego reżimu rejestrowego, spółki publiczne, które z różnych względów posiadały emisje poza KDPW, musiały dokonać dematerializacji w Krajowym Depozycie.

KDPW nie wprowadził do katalogu swoich usług prowadzenia rejestru akcjonariuszy, ale umożliwia rejestrowanie akcji wyemitowanych przez spółki niepubliczne w depozycie papierów wartościowych na zasadach analogicznych do tych, na jakich rejestrowane są obecnie akcje emitowane przez spółki publiczne.

W związku z procesem obligatoryjnej dematerializacji akcji Krajowy Depozyt zawarł jak dotąd ok. 350 umów o rejestrację.

Wprowadzenie obowiązku pełnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych przynosi rynkowi szereg korzyści:
  • wzrost bezpieczeństwa obrotu akcjami - wykluczenie możliwości zniszczenia lub utraty akcji; 
  • unowocześnienie rynku poprzez pełną cyfryzację rejestru akcji; 
  • możliwość identyfikacji posiadacza akcji;
  • wzrost transparentności rynku, a co za ty idzie - zwiększenie zaufania;
  • ujednolicenie zasad obrotu akcjami tej samej spółki (w związku z zasadą jednego reżimu rejestrowego akcji);
  • uporządkowanie przez spółkę spraw akcjonariatu i ustalenia akcjonariuszy przed rejestracją akcji w KDPW albo w rejestrze akcjonariuszy.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (od 1991 roku jako jeden z działów warszawskiej Giełdy, a od 1994 roku jako samodzielny podmiot) prowadzi rejestr zdematerializowanych papierów wartościowych. Nigdy w całej historii jego działalności nie doszło do żadnych zdarzeń, które skutkowałby zagubieniem dematerializowanych instrumentów finansowych, czy innymi nieprawidłowościami.

Wartość zarejestrowanych w KDPW emisji akcji wynosi 632 mld zł i obejmuje 1.045 emisjii. KDPW prowadzi także rejestr emisji obligacji: skarbowych (wartość 419 emisji wynosi 841 mld zł) i pozaskarbowych (3.787 emisji o wartości 271 mld zł) oraz szeregu innych instrumentów finansowych.
i - dane na 24 lutego 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 01-03-2021 Do góry