Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę18 lat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych


7 listopada 2012 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych skończył 18 lat. W latach 1991 – 1994 był częścią Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 1994 r. funkcjonuje jako odrębna spółka. W 2011 roku ze struktur KDPW wyodrębniona została spółka KDPW_CCP, pełniąca rolę izby rozliczeniowej.


W ciągu ostatnich 18 lat KDPW rozliczył ponad 157 mln transakcji – czyli średnio prawie 24 tys. dziennie, licząc wszystkie 365 dni w roku. Wartość obrotu rozliczonego w tym czasie to ponad 123 biliony zł. Kapitalizacja, czyli wartość instrumentów zdeponowanych w KDPW, osiągnęła w tym roku rekordowy poziom 1,3 biliona zł, a liczba emitentów, którzy deponowali w KDPW swoje papiery wartościowe po raz pierwszy przekroczyła tysiąc i na koniec października wyniosła 1.063.


- Jak na rocznicę symbolicznie oznaczającą wejście w dorosłość, Krajowy Depozyt może pochwalić się swoją dojrzałością: w przeciągu ostatnich kilku lat zrealizował bowiem szereg projektów, dzięki którym infrastruktura polskiego rynku kapitałowego osiągnęła poziom rozwiniętych rynków finansowych i najwyższe światowe standardy – powiedziała Prezes KDPW Iwona Sroka.


Dziś Grupa KDPW to dwie kluczowe dla polskiego rynku spółki: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP. Krajowy Depozyt odpowiada m.in. za rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych, rozrachunek transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz po zanim, realizację usług dla emitentów (pośrednictwo w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilacja, zamiana, konwersja, podział akcji), Zarządzanie Systemem Rekompensat, który został utworzony w celu gwarantowania środków pieniężnych dla inwestorów w przypadku upadku domów maklerskich i banków. KDPW_CCP natomiast jest nowoczesną izbą rozliczeniową i prowadzi rozliczenia transakcji z rynku regulowanego, ASO oraz spoza rynku zorganizowanego przy wykorzystaniu wielostopniowego mechanizmu gwarantowania rozliczeń.


W ciągu ostatnich 18 lat KDPW świadczył usługi dla polskiego rynku kapitałowego, implementując najlepsze międzynarodowe rozwiązania. Depozyt papierów wartościowych w KDPW od samego początku prowadzony był na zasadzie dematerializacji papierów wartościowych, czyli elektronicznych rejestrów (nie stosowano formy papierowej np. akcji). Już od 1996 roku Krajowy Depozyt oznacza międzynarodowym kodem ISIN wszystkie papiery wartościowe przyjmowane do depozytu i jest jedyną w Polsce uprawnioną do tego instytucją (kod ISIN to unikatowy numer dla danego papieru, np. akcji).


- Wraz z rozwojem polskiego rynku, rozwijał się także wachlarz usług oferowanych przez KDPW: w 2001 r. przyjęto do KDPW papiery wartościowe pierwszego zagranicznego emitenta (obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego). Dwa lata później w KDPW zarejestrowano akcje Banku Austria Creditanstalt AG, pierwszej zagranicznej spółki notowanej jednocześnie w Warszawie i Wiedniu, a w 2004 r. KDPW po raz pierwszy wypłacił dywidendę w euro – mówi Iwona Sroka.


Rok 2009 to przyjęcie nowej strategii rozwoju KDPW do 2013 roku, która zakładała realizację szeregu projektów znacząco poprawiających jakość infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce. Nowe usługi oraz udoskonalenie oferowanych już przez KDPW rozwiązań służą wzmocnieniu pozycji rodzimego rynku i wszystkich operujących na nim podmiotów: instytucji finansowych, emitentów, inwestorów. W 2009 roku wdrożony został nowy system depozytowo-rozliczeniowy kdpw_stream, a także uruchomiono aplikację internetową do obsługi Walnych Zgromadzeń, znacznie usprawniając proces organizacji WZA przez spółki.


Kolejne lata to lista istotnych zmian dla klientów KDPW. Najważniejszym z nich było wydzielenie ze struktur KDPW w 2011 r. nowej spółki – izby rozliczeniowej KDPW_CCP, która pełni na polskim rynku rolę tzw. centralnego kontrpartnera. Izba wyposażona została w nowy system gwarantowania rozliczeń transakcji oraz własny kapitał (obecnie 200 mln zł). Poprawiło to znacznie pozycję polskiego rynku na arenie międzynarodowej.


W ciągu ostatnich 3 lat KDPW nawiązał aż 6 nowy połączeń operacyjnych z zagranicznymi depozytami, dzięki czemu możliwe jest notowanie zagranicznych spółek na GPW w formule dual listing. Dla emitentów papierów wartościowych wprowadzono specjalną aplikację, dzięki której mogą oni w szybki sposób, on-line, przekazywać do KDPW informacje o zdarzeniach korporacyjnych.


Rok 2012


Mijający rok to przede wszystkim wzmożone prace nad uruchomieniem usługi rozliczania derywatów z rynku OTC. Wspólnie z przedstawicielami polskich banków opracowany został produkt odpowiadający regulacjom europejskim w tym zakresie oraz spełniający oczekiwania lokalnego rynku. Start usługi zaplanowano jeszcze na listopad br. W związku z wkroczeniem na nowy rynek i objęcie rozliczaniem nowego wachlarza transakcji, izba KDPW_CCP podwyższyła swój kapitał ze 100 do 200 mln zł, co pozwala jej na bezpieczne zarządzanie ryzykiem z uwzględnieniem nowego segmentu – rynku międzybankowego.


Kolejną istotną usługą było uruchomienie repozytorium transakcji, w którym będą mogły być gromadzone informacje o transakcjach zawieranych w instrumentach pochodnych. Obowiązek taki dla wybranych klas instrumentów wprowadza unijna regulacja EMIR.


W 2012 r. weszły w życie zmiany w Regulaminie KDPW, które umożliwiają Uczestnikom Krajowego Depozytu prowadzenie rachunków zbiorczych, tzw. kont omnibus. Wkrótce takie konta będzie można otwierać także na poziomie samego KDPW. Emitentom papierów wartościowych została udostępniona dedykowana aplikacja internetowa umożliwiająca elektroniczny obieg informacji z Krajowym Depozytem, dotyczących zdarzeń korporacyjnych.


2012 rok to dwa kolejne połączenia operacyjne, tzw. linki, z zagranicznymi depozytami: rumuńskim Sibex Depository oraz łotewskim Latvian Central Depository. W sumie KDPW posiada ich już 19. Ponadto Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podpisał porozumienie o współpracy z azerskim depozytem papierów wartościowych.


Osiemnasty rok działalności to także kolejne nagrody i wyróżnienia: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zostało uhonorowany nagrodą WEKTORA 2011. Wyróżnienie zostało przyznane za dwudziestoletnie, perfekcyjne prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego oraz za przemyślaną i odpowiadającą wyzwaniom strategię rozwoju. KDPW znalazł się w gronie najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, w plebiscycie Innowator 2012, a Prezes Krajowego Depozytu Iwona Sroka została jedną z 3 najlepszych menedżerek 2012 roku wg. tygodnika WPROST.


***


KDPW i KDPW_CCP są członkami najważniejszych międzynarodowych organizacji skupiających instytucje depozytowo-rozliczeniowe, m.in.: European Central Securities Depository Association (ECSDA), International Society of Securities Administrators (ISSA), Association of National Numbering Agencies (ANNA), International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), CCP12, European Association of Clearing Houses (EACH), International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

Ostatnia aktualizacja: 07-11-2012 Do góry