Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręStabilny filar rynku - artykuł Prezes Iwony Sroki

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Prezes Iwony Sroki opublikowanym w Gazecie Giełdy Parkiet, z okazji wręczenia nagród Byki i Niedźwiedzie.

 

Iwona Sroka – Prezes KDPW i KDPW_CCP

 

Wręczanie nagród jest bez wątpienia dużą przyjemnością; ich otrzymywanie – powodem do dumy i zadowolenia ze zrealizowanych zamierzeń, osiągniętych efektów. Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele to cenne wyróżnienie dla ludzi i instytucji tworzących polski rynek finansowy. Dlatego chciałabym serdecznie pogratulować wszystkim tegorocznym zwycięzcom i podziękować za wysiłek włożony w osiągnięte rezultaty.
Nasza gospodarka potrzebuje nowoczesnego i silnego filaru w postaci sektora finansowego. Bez niego trudno będzie nam dalej doganiać Europę. O jego rozwój musimy dbać wszyscy – my, ludzie rynku, bezpośrednio na nim pracujący, prowadzone przez nas firmy i instytucje, przy współpracy nadzorcy, odpowiednich resortów, organizacji rynkowych.
Grupa KDPW stara się zawsze jak najlepiej sprostać takim wyzwaniom: oferować nowoczesne usługi depozytowo-rozliczeniowe, a także aktywnie włączać się w dialog i działania na rzecz rozwoju rynku. Od ponad dwóch dekad KDPW – najpierw jako dział warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, a od 1994 roku jako odrębna spółka, czuwa nad bezpieczeństwem rozliczeń i deponowaniem papierów wartościowych. I robi to skutecznie - w całej swojej historii nie zanotowaliśmy ani jednej poważnej awarii.

 

Rok zmian
Zamierzenia na ten rok są ambitne. Od stycznia w KDPW_CCP funkcjonuje usługa gwarantowania i rozliczania derywatów z rynku OTC i transakcji repo, a od listopada ubiegłego roku - repozytorium transakcji w KDPW. To nowe rozwiązania, które są odpowiedzią na unijne regulacje i dostosowaniem naszej oferty do potrzeb rynku. Na rozwijaniu tych funkcjonalności skupimy swoją uwagę. Ale to nie wszystko. KDPW planuje ponadto automatyzację procesu obsługi prawa poboru w zakresie wymiany danych z uczestnikami, implementację do systemu kdpw_stream automatycznego rozrachunku w częściach, wprowadzenie zmian w systemie pożyczek papierów wartościowych inicjowanych przez uczestników, czy nowych standardów komunikacji opartych na normie ISO 20022. Pracować będziemy nad wprowadzeniem kont rozliczeniowych oraz kont zagregowanych, automatyzacją procesów w systemie rozliczeniowym KDPW_CCP, usługą nettingu w papierach wartościowych. Cały rok aktywnie włączamy się także w konferencje, projekty, dyskusje realizowane przez innych uczestników rynku. Można zapytać: po co ulepszać coś, co i tak dobrze funkcjonuje? Sytuacja na rynkach kapitałowych jest w ostatnich latach dynamiczna i stawia przed instytucjami infrastruktury nowe wyzwania. A konkurencja nie śpi. Dlatego musimy zapewnić działającym na naszym rynku bankom i domom maklerskim oparte na najlepszych światowych standardach rozwiązania. Naszym benchmarkiem nie jest już Praga czy Budapeszt, a Londyn i Frankfurt.

 

Rozliczanie derywatów OTC i repozytorium
Nowe usługi Grupy KDPW są pokłosiem ostatniego kryzysu finansowego. Jedną z przyczyn załamania światowych finansów był niekontrolowany handel derywatami. Jeszcze przed jego wybuchem jeden z najsłynniejszych inwestorów Warren Buffet nazywał te instrumenty „finansową bronią masowego rażenia”. Broń w końcu w 2009 roku wypaliła, a nadzorcy rynków finansowych zaczęli się zastanowią co zrobić, aby wyeliminować, albo przynajmniej zminimalizować, takie zagrożenie w przyszłości. W 2009 roku na szczycie G-20 w Pittsburgu przywódcy uznali, że wszystkie standardowe instrumenty pochodne OTC powinny być rozliczane przez centralnego kontrpartnera (central counterparty – CCP), a kontrakty w instrumentach pochodnych raportowane do repozytoriów transakcji.
W Europie odpowiednie uregulowania przyjęto w 2012 roku – w lipcu Parlament Europejski i Rada przyjęły stosowne rozporządzenie, które w sierpniu weszło w życie jako EMIR (European Market Infrastructure Regulation). Co w praktyce zmienia EMIR? Przede wszystkim poddaje kontroli międzybankowy rynek derywatów. W takich transakcjach pojawi się swoisty pośrednik – centralny kontrpartner (CCP). Zamiast dotychczasowej jednej transakcji, będą miały miejsce dwie – w obu jedną ze stron będzie CCP – raz jako kupujący, drugi raz jako sprzedający. Na naszym rynku rolę CCP sprawuje instytucja, która mogła się tego podjąć, czyli pełniąca rolę izby rozliczeniowej spółka zależna KDPW – KDPW_CCP. Jest ona dobrze do nowych obowiązków przygotowana – w ubiegłym roku jej kapitał, pełniący również funkcje w systemie gwarantowania rozliczeń, osiągnął pułap 212 mln zł. Ponadto przygotowaliśmy odpowiednie regulacje, we współpraca z ekspertami bankowymi opracowaliśmy techniczne rozwiązania oraz listę rozliczanych instrumentów.
W pierwszym etapie KDPW_CCP oferuje rozliczanie transakcji denominowanych w polskich złotych, takich jak: Forwardy na stopę procentową (Forward Rate Agreements), Swapy stopy procentowej (Interest Rate Swap), Overnight Index Swaps, Basis Swaps oraz repo (na polskich obligacjach skarbowych). Od 2014 roku izba przygotowuje się także do rozliczeń pochodnych denominowanych w innych walutach.
Dostosowanie do wymogów regulacji europejskich i międzynarodowych standardów podnosi konkurencyjność polskiego rynku finansowego i czyni go bardziej atrakcyjnym zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów. Jest to niezwykle istotne dla dalszego rozwoju i zwiększania bezpieczeństwa krajowego rynku finansowego.
Drugim ważnym elementem nowego systemu jest wspomniane repozytorium transakcji, do którego będą musiał być raportowane wszelkie informacje o transakcjach zwieranych w instrumentach pochodnych, nie tylko z rynku OTC. Zgodnie ze znowelizowaną w sierpniu 2012 roku ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, KDPW uzyskał możliwość prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu i przechowywaniu informacji dotyczących transakcji na tych instrumentach oraz informacje o nich samych. Nowa usługa zwiększa przejrzystość rynku oraz pomoże w identyfikowaniu zagrożeń związanych z transakcjami na rynku derywatów. W znaczny sposób ułatwi monitorowanie rynku, zwiększy bezpieczeństwo obrotu oraz ograniczy ryzyko systemowe z tym związane.
Wprowadzane zmiany umacniają silną pozycję polskiego centralnego depozytu i izby rozliczeniowej w pierwszej lidze takich instytucji w Europie.

 

Autoryzacja KDPW_CCP oraz rejestracja repozytorium
Żeby obie nowe usługi, zarówno rozliczanie derywatów z rynku OTC, jak i repozytorium, działały zgodnie z unijnym rozporządzeniem EMIR, musimy poddać je swoistej weryfikacji na gruncie zapisów wskazanej regulacji UE.
Rozliczeń derywatów z rynku OTC dokonywać będą mogły bowiem tylko te instytucje, które uzyskają tzw. autoryzację w lokalnym organie nadzoru. W naszym przypadku proces autoryzacji prowadzony będzie w Komisji Nadzoru Finansowego, która w tym celu współpracować będzie z europejskim nadzorem ESMA oraz NBP. W chwili obecnej intensywnie przygotowujemy się do procesu autoryzacji. W drugim kwartale złożymy komplet dokumentów.
Dzięki autoryzacji izba KDPW_CCP otrzyma swoisty „certyfikat jakości”, potwierdzający, że nasze usługi są zgodne z EMIR, a podmioty rozliczające w naszej izbie kontrakty OTC będą miały gwarancję, że spełniają regulacyjny obowiązek.
W połowie lutego członkostwo w izbie rozliczeniowej KDPW_CCP z w zakresie rozliczania derywatów OTC uzyskał pierwszy podmiot - Raiffeisen Bank Polska. To realne zainteresowanie świadczy nie tylko o tym, że usługa jest potrzebna, ale i instytucja ją świadcząca – KDPW_CCP - cieszy się zaufaniem rynku.
Spełnienie wymogów prawnych w zakresie raportowania transakcji na instrumentach pochodnych będzie wymagało zgłaszania ich do rejestrowanego przez ESMA repozytorium. KDPW wystąpi do ESMA o rejestrację swojego repozytorium na gruncie regulacji europejskich także w drugim kwartale br. Tym samym podmioty raportujące do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW wypełniały będą obowiązki prawne w tym zakresie. Działające obecnie repozytorium oferuje możliwość rejestracji odpowiednich informacji o transakcjach poprzez aplikację internetową. Docelowo repozytorium w KDPW spełniać będzie wszystkie wymogi standardów technicznych i będzie dawało możliwość rejestracji informacji o transakcjach w pochodnych za pomocą aplikacji internetowej oraz systemowo – poprzez izbę rozliczeniową KDPW_CCP.
Aktualny harmonogram ESMA przewiduje, że obowiązek raportowania nastąpi w drugiej połowie września 2013 r. i będzie dotyczył wyłącznie instrumentów pochodnych stopy procentowej oraz kredytowych. Obowiązek raportowania w zakresie pozostałych kontraktów pochodnych wejdzie w życie prawdopodobnie od 1 stycznia 2014 r.​

 

Dla rynku
W porównaniu ze wspomnianymi wyżej nowymi projektami KDPW i KDPW_CCP inne realizowane przez nas zadania i nowe usługi mogą wyglądać nieco skromnie. Chcemy jednak podkreślić, że projekty takie, jak: dostosowanie do nowego systemu transakcyjnego GPW – UTP, autoryzacja KDPW_CCP, wprowadzenie pod koniec tego roku nettingu w papierach wartościowych, dostosowanie systemu KDPW do rozliczeń pieniężnych na platformie Sorbnet2 oraz standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych na bazie normy ISO 20022 postawią naszą infrastrukturę post-transakcyjną na poziomie porównywalnym do naszych konkurentów z UE.
Zmiany duże, zmiany mniejsze, wszystkie jednak służące rynkowi i działającym na nim podmiotom. Wszystkie mają na celu budowanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury, z której mogą korzystać jego uczestnicy. Tym bardziej cieszy nas fakt, że tak wiele nagrodzonych dziś firm i osób na co dzień korzysta z naszych usług.
To wkład spółek z Grupy KDPW w budowanie siły i pozycji sektora finansowego w Polsce. Nie zamierzamy spoczywać na laurach, czego wszystkim laureatom i nominowanym serdecznie życzę.

Ostatnia aktualizacja: 12-03-2013 Do góry