Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręIzba KDPW_CCP złożyła wniosek w sprawie autoryzacji na gruncie europejskiej regulacji EMIR

 

28 czerwca 2013 r. izba rozliczeniowa KDPW_CCP złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o autoryzację izby zgodnie z europejskim rozporządzeniem EMIR*, które określa m.in. jednolite wymogi dotyczące funkcjonowania izb rozliczeniowych w Unii Europejskiej. Uzyskanie autoryzacji potwierdzi gotowość do świadczenia przez KDPW_CCP usług zgodnych z unijnymi standardami na terenie całej UE, a podmiotom zobowiązanym do rozliczania określonych klas instrumentów pochodnych OTC na wywiązanie się z tego obowiązku.

 

Przez ostatnie miesiące izba KDPW_CCP prowadziła prace mające na celu przygotowanie swoich procedur, regulacji oraz technologii do autoryzacji, której – zgodnie z unijnym rozporządzeniem – dokona kolegium złożone z przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, ESMA (europejski organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym) oraz NBP.

 

- Do najważniejszych zmian, jakich dokonaliśmy w izbie, ale także w jej otoczeniu prawnym, należały nasze zabiegi zmierzające do wprowadzenie do polskiego porządku prawnego mechanizmu nowacji, podniesienie kapitałów własnych KDPW_CCP, adekwatnych do wielkości obsługiwanych rynków, zmiana kolejności wykorzystania zasobów w systemie gwarantowania rozliczeń oraz utworzenie Komitetu ds. Ryzyka – powiedziała Prezes KDPW_CCP Iwona Sroka.

 

Wprowadzenie, dzięki zabiegom KDPW_CCP, mechanizmu nowacji do polskiego porządku prawnego umożliwiło izbie rozliczeniowej wstąpienie w prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji zawartych na rynku z chwilą przyjęcia jej do rozliczenia. KDPW_CCP, dzięki odpowiednim kapitałom własnym i systemowi gwarantowania rozliczeń, przejęła istotną część ryzyka inwestycyjnego związanego z ewentualną niewypłacalnością strony transakcji. ​

 

Od grudnia 2012 roku izba KDPW_CCP oferuje także usługę rozliczania derywatów z rynku międzybankowego. Obowiązek rozliczania określonych klas instrumentów tego typu przez izby CCP nakłada rozporządzenie EMIR.​

 

Przygotowując się do autoryzacji KDPW_CCP podwyższyła swoje kapitały własne do poziomu 209,5 mln zł. Wyposażenie KDPW_CCP w kapitał adekwatny do obsługiwanego rynku oraz wymogów określonych m.in. w rozporządzeniu EMIR to istotny element w realizacji projektu obsługi przez KDPW_CCP sektora bankowego oraz krok przygotowujący spółkę do uzyskania statusu kwalifikowanego centralnego kontrpartnera, w rozumieniu Dyrektywy o wymogach kapitałowych CRD (Capital Requirements Directive).​

 

Komitet do Spraw Ryzyka, powołany 12 czerwca br., pełni funkcję opiniodawczą i doradczą w zakresie wszelkich spraw, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem. Komitet opiniuje również regulaminy rozliczeń transakcji oraz szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń transakcji. W jego skład wchodzą kluczowe organizacje zrzeszające domy maklerskie, banki i inwestorów, dając im bezpośredni wpływ na działalność izby w kluczowych obszarach jej działalności.

 

Schemat 1. Decyzja w sprawie autoryzacji KDPW_CCP

 Emir timeline.png

 

*T – termin, w którym powstanie obowiązek przekazywania do rozliczeń przez instytucje typu CCP kontraktów na derywaty OTC należące do klasy podlegającej temu obowiązkowi (tj. około 9 miesięcy od notyfikowania przez ESMA pierwszych klas instrumentów, w tym 6 miesięcy – na stworzenie standardów technicznych i 3 m-ce – na konsultacje publiczne i proces zatwierdzania).
Źródło: Opracowanie własne

 

Autoryzacja zgodnie z Rozporządzeniem EMIR pozwala naszej izbie na jednoczesne uzyskanie statusu kwalifikowanego CCP zgodnie z projektowanym rozporządzeniem o wymogach kapitałowych CRR (Capital Requirement Regulation). - Zgodnie z zapisami rozporządzenia CRR w przypadku kontrahentów centralnych spełniających wymogi określone rozporządzeniem EMIR, może zostać zastosowana obniżona waga ryzyka dla transakcji, w których po nowacji stają się oni drugą stroną – powiedziała Iwona Sroka – Prezes KDPW_CCP.

 

2 maja 2013 Krajowy Depozyt złożył w ESMA wniosek o rejestrację, również zgodnie z wymogami regulacji EMIR, prowadzonego przez siebie Repozytorium Transakcji.

 

**********

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR).​

Ostatnia aktualizacja: 01-07-2013 Do góry