Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górępracodawcy_RP_rys0L.PNG

pracodawcy_RP_rys0P.PNG

Przedsiębiorcy oczekują ożywienia gospodarczego –
pierwsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

 

Przedsiębiorcy coraz optymistyczniej oceniają swoją sytuację. Widzą ożywienie gospodarcze i spodziewają się dalszej poprawy koniunktury w kraju – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

Platforma Finansowa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej zainicjowała cykliczne badanie, w którym członkowie Organizacji (ok. 10 tys. firm, zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu w perspektywie najbliższych 6 miesięcy. Pracodawcy RP wzorowali się przy tym na niemieckim wskaźniku koniunktury gospodarczej IFO. Wyniki badania prezentowane są w postaci Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – gdy przyjmuje on wartość poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a gdy przekracza 100 pkt – wówczas sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt pokazuje brak zmian). Poniżej prezentujemy pierwsze wyniki.

 

Na podstawie badań ankietowych prowadzonych w marcu 2014 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartości: 104,2 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej oraz 131 pkt w przypadku perspektywy półrocznej. – Oznacza to, że przedsiębiorcy patrzą w przyszłość, spodziewają się zwiększenia zamówień, sygnalizują zatrudnianie nowych osób i wskazują na zwiększenie konsumpcji oraz skali inwestycji. Oczekiwania wobec przyszłości są jeszcze bardziej pozytywne – mówi Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

 

– Polski rynek jest już na tyle dojrzały i duży, że potrzebuje wskaźnika obrazującego bezpośrednie nastroje tych, którzy zarządzają przedsiębiorstwami, tworzą miejsca pracy oraz dbają o rozwój gospodarczy kraju. Polskie media często publikowały wyniki podobnych wskaźników z zagranicy. Doszliśmy do wniosku, że potrzeba nam barometru polskiej koniunktury, którego twórcami będą bezpośrednio działające na naszym rynku firmy. Dlatego do udziału w badaniu zaprosiliśmy przedsiębiorców będących członkami naszej Organizacji – powiedziała Iwona Sroka, Przewodnicząca Platformy Finansowej i jednocześnie Wiceprezydent Organizacji.

 

pracodawcy_RP_rys1.PNG

 

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej osiągnęła poziom 104,2 pkt, co oznacza umiarkowany optymizm i poprawę sytuacji w stosunku do poprzedniego miesiąca. Największą poprawę sytuacji biznesowej firmy zasygnalizowały w sferze nowych zamówień, co może korzystnie wpłynąć na przyszły wzrost gospodarczy. Z optymizmem przedsiębiorcy patrzą także na poziom zatrudnienia – przy zwiększonej liczbie zamówień potrzebni będą bowiem kolejni pracownicy. Z kolei największe pogorszenie sytuacji firmy odczuwają w obszarze cen sprzedaży, co świadczyć może o dużej konkurencji na rynku i presji na obniżkę cen zbytu.

 

Niepokój w biznesie budzą natomiast zatory płatnicze – aż 25 proc. ankietowanych biznesmenów wskazało na pogorszenie sytuacji. Umożliwienie sprawniejszego dochodzenia własnych roszczeń, ale również wyeliminowanie fiskalizmu, niekorzystnego działania organów skarbowych, niejasnych przepisów i ich niespójnego interpretowania przez administrację, pozwoliłyby na ograniczenie skali tego problemu. Istotną bolączką naszych przedsiębiorców jest również spadek cen sprzedawanych przez nie dóbr i usług. Wskazują na to wyniki naszego Indeksu, a potwierdzają to także np. dane z GUS na temat inflacji producenckiej.

 


Ocena sytuacji bieżącej:
pracodawcy_RP_rys2.PNG

 

Przedsiębiorcy skupieni w Pracodawcach RP bardzo pozytywnie oceniają warunki do prowadzenia biznesu w kolejnych 6 miesiącach. Ponad połowa z nich spodziewa się nowych zamówień, co trzeci uważa, że ceny sprzedaży ich towarów i usług wzrosną, a prawie 50 proc. zapowiada dalsze inwestycje.

 


Ocena sytuacji przyszłej:
pracodawcy_RP_rys3.PNG

 

Najwięcej optymizmu wykazują średnie firmy, co pokazuje, że potrafią one elastycznie reagować na sytuację rynkową. Z drugiej strony nie można nie zauważyć wciąż bardzo trudnej – i nadal pogarszającej się – sytuacji małych przedsiębiorstw. Niestety warunki do prowadzenia małych firm niemal zawsze są niekorzystne, niezależnie od aktualnej koniunktury gospodarczej. Mniejsi przedsiębiorcy nie mają wystarczających zasobów finansowych oraz możliwości korzystania ze specjalistycznych usług, m.in. prawnych, pozwalających na poruszanie się w gąszczu skomplikowanych przepisów.

 


Ocena ogólna sytuacji bieżącej w zależności od wielkości firmy:
pracodawcy_RP_rys4.PNG

 


Ocena ogólna w perspektywie najbliższych 6 miesięcy w zależności od wielkości firmy:
pracodawcy_RP_rys5.PNG

 

Wspieranie firm z sektora MŚP jest również bardzo istotne z punktu widzenia rynku pracy – zatrudniają one ok. 2/3 ogółu osób pracujących w Polsce. Bez poprawy kondycji małych firm nie mamy zatem co liczyć na daleko idące ograniczenie zjawiska bezrobocia. Należy zauważyć, iż w ramach Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców sytuacja bieżąca w tym względzie oceniana jest umiarkowanie pozytywnie, a w perspektywie 6 miesięcy już nieco gorzej – podczas gdy w innych kategoriach dzieje się odwrotnie. To sygnał ostrzegawczy, wskazujący na to, że nie możemy traktować spadku bezrobocia w kolejnych kwartałach jako rzecz daną i przesądzoną. Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – a zwłaszcza umowy o dzieło – na pewno nie pomogłoby zwiększyć poziomu zatrudnienia.

 

Uwagi oraz problemy zasygnalizowane przez członków Pracodawców RP w części opisowej ankiety:

  • Przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa spożywczego wskazują, że ich sytuacja może się znacząco pogorszyć w wyniku wprowadzenia podatku akcyzowego od napojów bezalkoholowych, co – jak wynika z doniesień medialnych – jest obecnie rozważane przez Ministerstwo Finansów.
  • Firmy z branży budowlanej zwracają uwagę na to, że istotnym problemem, z jakim muszą się zmagać, są zatory płatnicze oraz kolejne fale upadłości ich kontrahentów.
  • Przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu osób podkreślają, że w ich branży panują trudne warunki prowadzenia działalności, a także ma miejsce istotne pogorszenie płynności finansowej, z uwagi na bardzo nasiloną walkę konkurencyjną.
  • Firmy zajmujące się transportem towarowym również sygnalizują pogarszające się warunki prowadzenia biznesu, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw obsługujących kierunek wschodni – co wynika także z rosnących napięć politycznych. Jak wskazują przedsiębiorcy, ceny frachtów w ciągu ostatniego roku spadły o ponad 15 proc. Wielu przewoźników zmuszonych jest do realizowania usług poniżej kosztów funkcjonowania lub do omijania przepisów.
  • Pośrednicy finansowi sygnalizują, iż wprowadzenie przez KNF wymogu posiadania od początku bieżącego roku przez kredytobiorców 5 proc. wkładu własnego w przypadku kredytów hipotecznych sprawia, że zainteresowanie ich usługami jest mniejsze.

 

Podsumowanie badania

 Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to wskaźnik pokazujący bieżącą ocenę koniunktury i oczekiwania w stosunku do najbliższych 6 miesięcy. Platforma Finansowa Pracodawców RP opracowuje go na podstawie ankiet, które wypełniają członkowie Organizacji (jest ich ok. 10 tys.). Indeks ma charakter diagnostyczny i prognostyczny – każdy z objętych badaniem podmiotów udziela co miesiąc odpowiedzi na pytania o zarówno bieżącą, jak i przyszłą kondycję kierowanych przez nich przedsiębiorstw. Pytania dotyczą ogólnej sytuacji, a także: zamówień, zapasów, poziomu produkcji, cen, zatrudnienia, inwestycji. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjmuje wartości od 0 do 200 pkt. Wynik poniżej 100 pkt oznacza pogarszanie się sytuacji biznesowej, równe 100 pkt – brak zmian, a wskaźnik powyżej 100 pkt to poprawa sytuacji. Pracodawcy RP przygotowują Indeks Optymizmu Przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem tych kwestii, które ograniczają swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i blokują wzrost gospodarczy w naszym kraju.

 

Platforma Finansowa Pracodawców RP

Misją działającej w ramach Pracodawców RP Platformy Finansowej jest stworzenie forum dialogu, współpracy i współdziałania osób, organizacji oraz firm związanych z szeroko pojętą branżą finansową na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce oraz upowszechniania wiedzy i podejmowania wspólnych działań, służących jego budowie.

 


Więcej informacji:

 

Piotr Gawełczyk
e-mail: p.gawelczyk@pracodawcyrp.pl
tel.: (22) 518 87 41
Dariusz Marszałek
e-mail: dariusz.marszałek@kdpw.pl
tel.: (22) 537 91 29

 

Ostatnia aktualizacja: 27-03-2014 Do góry