Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKomisja Nadzoru Finansowego 8 kwietnia 2014 r. dokonała autoryzacji izby rozliczeniowej KDPW_CCP, potwierdzając tym samym, że spełnia ona wszystkie wymagania stawiane tego typu instytucjom przez unijne rozporządzenia EMIR.

 

Zgodnie z rozporządzeniem, wszystkie działające w Unii Europejskiej izby rozliczeniowe do 15 września 2013 r. miały obowiązek złożyć w krajowym organie nadzoru wniosek autoryzacyjny. W sumie w EU stosowne dokumenty złożyły 22 izby. Potwierdzeniem wywiązania się danej izby z określonych wymogów jest jej autoryzacja, dokonywana przez krajowy organ nadzoru, po rekomendacji międzynarodowego Kolegium złożonego, m.in. z przedstawicieli banku centralnego oraz wybranych członków organów nadzorczych z innych krajów Unii Europejskiej oraz europejskiego nadzoru ESMA.

 

Warto podkreślić, że polska izba rozliczeniowa jest trzecią autoryzowaną izbą w całej UE! Pierwszą była Nasdaq OMX Clearing AB (18 marca 2014), drugą European Central Counterparty N.V. (1 kwietnia 2014).

 

- Pozytywna opinia Kolegium, a finalnie stosowna decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, pozwala KDPW_CCP na działalność jako autoryzowane CCP w całej Unii Europejskiej, a zwłaszcza pełnoprawnie rozszerza zakres usług izby na obsługę międzybankowego rynku derywatów OTC – powiedziała Iwona Sroka, Prezes KDPW_CCP.

 

Kalendarium autoryzacji KDPW_CCP
8kwietnia1.PNG

 

Wraz z wnioskiem autoryzacyjnym izba złożyła listę instrumentów OTC, które będzie rozliczała – są to instrumenty pochodne rozliczane w PLN (FRA, IRS, OIS, Repo).

 

- Prawdopodobnie od początku 2015 roku wejdzie w życie obowiązek rozliczania derywatów z rynku międzybankowego przez autoryzowane izby rozliczeniowe. Banki zaangażowane w handel instrumentami OTC denominowanymi w złotych polskich już teraz otrzymują możliwość rozliczania tych transakcji przez autoryzowaną izbę. Liczymy, że usługa ta przyniesie szereg korzyści polskiemu rynkowi finansowemu: uwolni limity kredytowe, jakie banki nakładają na kontrpartnerów swoich transakcji, zmniejszy wymogi kapitałowe na zabezpieczenie ekspozycji wobec ryzyka kontrpartnera, zwiększy płynność rynku międzybankowego, a także zmniejszy ryzyko operacyjne – dodała Prezes Sroka.

 

Autoryzacja KDPW_CCP – korzyści dla rynku
8kwietnia2.PNG

 

Unia Europejska od kilku lat prowadzi politykę unifikacji przepisów dotyczących funkcjonowania rynku finansowego. Efektem tych prac są dyrektywy i rozporządzenia kształtujące rynek finansowy w UE. Jednym z nich jest EMIR, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, które określa m.in. warunki, jakie spełniać powinny izby rozliczeniowe typu CCP.

 

Rozporządzenie EMIR nałożyło także na przedsiębiorstwa obowiązek raportowania informacji o zawieranych kontraktach pochodnych, zarówno z rynku regulowanego jak i OTC, do wyspecjalizowanych podmiotów – repozytoriów transakcji. Obowiązek ten wszedł w życie 12 lutego 2014 r. Raportowanie jest możliwe jedynie do instytucji, które spełnią określone w rozporządzeniu EMIR wymogi, co potwierdza stosowna rejestracja repozytorium w ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych). KDPW uruchomił usługę repozytorium, a 7 listopada 2013 r. ESMA zarejestrowała Repozytorium Transakcji, jako jedną z czterech pierwszych tego typu instytucji w Europie i pierwszym i jedynym działającym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Dodatkowe informacje: KDPW_CCP

Ostatnia aktualizacja: 11-04-2014 Do góry