Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę 

Spowalniające tempo poprawy sytuacji w maju –
najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

 

 

- Przedsiębiorcy odczuwają poprawę sytuacji bieżącej, choć jest ona wolniejsza niż przed miesiącem. Sugeruje to, że w II kwartale bieżącego roku ożywienie gospodarcze może wytracić część swojego rozpędu, chociaż wciąż większość przesłanek przemawia za tym, iż problemy te będą miały przejściowy charakter. Umiarkowanemu pogorszeniu uległy również prognozy sytuacji przyszłej, choć wciąż zdecydowanie przeważają optymiści – wskazują wyniki majowej edycji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

Na podstawie badań ankietowych prowadzonych przez Pracodawców RP w maju 2014 roku, Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 104,5 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej wobec 105,4 pkt w kwietniu. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 118,9 pkt w kwietniu do 116,2 pkt w maju.

  

Maj przyniósł spadek większości składowych oceny bieżącej Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, jednak nadal pozostają one w przeważającej mierze w strefie wzrostowej, sygnalizując jednie spowolnienie tempa poprawy sytuacji. Przeciwną tendencję można natomiast zaobserwować w odniesieniu do subindeksów zatorów płatniczych oraz zatrudnienia, w przypadku których nastąpiło odwrócenie negatywnych tendencji z poprzedniego miesiąca.

 

O ile przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają bieżącą sytuację w tych dwóch aspektach, jednocześnie coraz mniej optymistycznie zapatrują się na sytuację przyszłą w tym zakresie. Oczekiwany w perspektywie nadchodzącego półrocza spadek zatrudnienia oraz coraz większe opóźnienia płatności zaburzają obraz dynamicznego ożywienia gospodarczego. Należy jednak zaznaczyć, że duży wpływ na obniżenie wartości tych wskaźników w maju miały bardzo pesymistyczne oceny firm z sektora górniczego.

 

Jak pokazują wyniki badania, problemem, z którym nadal zmagają się polscy przedsiębiorcy, jest utrzymująca się presja na spadek cen sprzedawanych przez nich wyrobów gotowych, przy równoczesnym wolniejszym tempie spadku kosztów materiałów i półproduktów. Zjawisko to może bardzo negatywnie wpływać na wynik finansowy firm, w skrajnych przypadkach powodując wręcz straty. Niemniej jednak w maju mieliśmy do czynienia z ograniczeniem skali problemów z tym związanych.

 

Głównym motorem poprawy sytuacji przedsiębiorstw w Polsce pozostaje wzrost popytu na oferowane przez nie dobra i usługi, co przejawia się w dalszym wzroście liczby nowych zamówień – w perspektywie następnych 6 miesięcy aż 59 proc. ankietowanych firm (nie korygując danych o ich wielkość) spodziewa się dalszego ich wzrostu. O rosnącej skali działalności naszego biznesu świadczy również ich zwiększająca się aktywność zakupowa oraz szybko malejący stan zapasów. Coraz bardziej realna konieczność uzupełniania magazynów dodatkowo będzie stymulowała wzrost polskiej gospodarki w kolejnych kwartałach. Optymistycznym sygnałem jest również to, że – chociaż spadła ocena ogólna przyszłej sytuacji biznesowej – plany inwestycyjne polskich przedsiębiorców stają pomimo tego coraz bardziej ambitne.

 

Podsumowanie oceny sytuacji bieżącej

 

Podsumowanie oceny sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu w przyszłości. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a gdy przekracza 100 pkt sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 27-05-2014 Do góry