Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę​KDPW od 20 lat dba o bezpieczeństwo i stabilność rynku finansowego

 

7 listopada br. minie 20 lat od powołania do życia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jako samodzielnej spółki, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w obrocie na rynku kapitałowym. KDPW odpowiada za rozliczanie i rozrachunek transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym i poza nim. W ciągu ostatnich 20 lat KDPW dokonał w sumie rozrachunku ponad 201 mln transakcji o wartości 86 bilionów złotych (kwota ponad 30 razy większa od tegorocznych planowanych wpływów do budżetu państwa). 
 
 
Krajowy Depozyt tworzy aktualnie Grupę kapitałową KDPW, która oferuje komplementarny pakiet usług rozrachunkowych, corporate actions, rozliczeniowych, związanych z gromadzeniem danych, a także zadaniami agencji numerującej. Grupę tworzą dwie spółki: KDPW – pełniąca rolę centralnego depozytu papierów wartościowych (CSD) oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP. W ramach KDPW funkcjonuje także Repozytorium Transakcji – KDPW_TR.
 
 
- Przez ostatnie dwie dekady, a zwłaszcza w okresie głębokiego kryzysu  po roku 2008, na polskim rynku kapitałowym nie doszło do żadnego zdarzenia, które zachwiałoby bezpieczeństwem i jakością funkcjonowania infrastruktury post-transakcyjnej. Jest to najlepszy sprawdzian dla poziomu działań KDPW – powiedziała Iwona Sroka, Prezes Krajowego Depozytu.
 
 
Do główny zadań KDPW, jako centralnego depozytu, należą: rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych na kontach depozytowych, rozrachunek transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz po zanim, realizacja usług dla emitentów (m.in. pośrednictwo w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilacja, zamiana, konwersja, podział akcji). KDPW oferuje także usługę Repozytorium Transakcji (KDPW_TR) i jest jedyną instytucją na rynku polskim oraz jedną z niewielu w Europie oferujących tak szeroki wachlarz usług nadawania numerów i kodów dla podmiotów oraz instrumentów z rynku finansowego, takich jak kody ISIN, CFI, FISN, czy numery LEI.
 
 
Istotną rolą KDPW jest zarządzanie Systemem Rekompensat, stworzonym dla ochrony aktywów i środków pieniężnych inwestorów na wypadek upadku biura maklerskiego. W gestii Krajowego Depozytu jest także zarządzanie Funduszem Gwarancyjnym tworzonym ze składek Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.
 
 
KDPW pełni także funkcję Agenta w systemie pożyczek papierów wartościowych, prowadzi rozrachunek i zarządzanie zabezpieczeniami dla transakcji repo.

Usługi realizowane przez KDPW
 
2014-11-07_1.png
Usługi dla rynku
 
Od kilku lat grupa KDPW realizuje strategię budowania pełnego wachlarza usług post-transakcyjnych w Polsce.
 
- Wszystkie realizowane przez Grupę Kapitałową KDPW projekty mają na celu wzmocnienie pozycji polskiego rynku finansowego w Europie oraz wspieranie potencjału lokalnych firm inwestycyjnych, banków i innych podmiotów. Dostarczamy kompletną ofertę usług post-transakcyjnych. Chcemy być  instytucją „pierwszego wyboru” dla uczestników naszego rynku, zarówno krajowych jak i zagranicznych, tak aby nie musieli szukać stosowanych rozwiązań za granicą – podkreśla Iwona Sroka, szefowa KDPW.
 
 
Istotne, z punktu widzenia  całego rynku finansowego w Polsce, było wydzielenie w 2011 r. ze struktur KDPW, izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Dzięki temu polski rynek nie tylko spełnia międzynarodowe standardy dotyczące funkcjonowania centralnych depozytów i izb rozliczeniowych (które wymagają separacji ryzyka generowanego przez te podmioty), ale otworzył się również na nowe kategorie klientów. Po raz pierwszy zagraniczne podmioty mogą uzyskać status uczestnika rozliczającego izby. Wcześniej, z uwagi na regulacje, było to niemożliwe. 
 
 
Kolejnym krokiem w świadomym budowaniu pozycji Grupy KDPW była europejska autoryzacja izby rozliczeniowej, która od grudnia 2012 r. świadczy także usługę rozliczania i gwarantowania rozliczeń derywatów rynku OTC oraz transakcji repo (OTC_CLEARING), otwierając się na zupełnie nowy rynek – sektor bankowy. Od listopada 2012 r. KDPW oferuje usługę także istotną dla rynku usługę Repozytorium Transakcji (KDPW_TR) oraz nadawania kodów LEI, niezbędnych do realizacji procesu raportowania. - Krajowy Depozyt, jako jedna z czterech pierwszych instytucji w Europie, otrzymał rejestrację repozytorium transakcji. Jak do tej pory w całej UE działa tylko sześć tego typu podmiotów – dodała Iwona Sroka.
 

O KDPW
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych powstał w 1991 roku, jako jeden z departamentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 7 listopada 1994 r. funkcjonuje jako niezależna spółka, której akcjonariuszami, w równych częściach, są: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka KDPW_CCP rozpoczęła działalność 1 lipca 2011 roku; jest w 100 proc. własnością KDPW.

Podstawowe dane statystyczne 1994-2014*
Liczba transakcji rozrachowanych w KDPW (mln)
 2014-11-07_2.png
 Źródło: KDPW
 
Wartość transakcji rozrachowanych przez KDPW (mln zł)
 2014-11-07_3.png
 Źródło: KDPW
 
Liczba zdeponowanych emisji akcji 
 2014-11-07_4.png
Źródło: KDPW
 
Kapitalizacja zdeponowanych emisji akcji (mld zł)
 2014-11-07_5.png
Źródło: KDPW
 
Liczba zdeponowanych emisji obligacji skarbowych i pozaskarbowych
 2014-11-07_6.png
Źródło: KDPW
 
Kapitalizacja zdeponowanych emisji obligacji skarbowych i pozaskarbowych (mld zł)
2014-11-07_7.png
Źródło: KDPW

*Dane za 2014 rok: stan na koniec października 2014.
Ostatnia aktualizacja: 21-11-2014 Do góry