Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręPodsumowanie roku 2014 w Grupie KDPW

Mijający rok był dla Grupy KDPW okresem intensywnego dostosowywania do nowych ram rynków finansowych stworzonych przez europejskie regulacje post-kryzysowe. W kwietniu izba rozliczeniowa KDPW_CCP uzyskała europejską autoryzację na gruncie rozporządzenia EMIR, jako trzeci taki podmiot w Europie. Wprowadzony został netting w papierach wartościowych oraz automatyczny rozrachunek w częściach – funkcjonalności obniżające koszty i zwiększające atrakcyjność rodzimego rynku finansowego dla polskich i zagranicznych uczestników. Ponadto KDPW rozwijał kompetencje Repozytorium Transakcji i Agencji Numerującej, nadającej m.in. kody LEI. Skrócony został cykl rozrachunkowy z T+3 na T+2 dla instrumentów rynku kasowego.


W grudniu 2014 r. KDPW_CCP złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o poszerzenie autoryzacji w zakresie rozliczanych instrumentów, o te z rynku międzybankowego denominowane w euro oraz rozszerzenie zabezpieczeń o walutę euro i euroobligacje. - To wyraz dbałości o zapewnienie kompleksowej oferty posttransakcyjnej dla uczestników – w tym przypadku sektora bankowego. Wraz z wejściem w życie obliga europejskiego, banki będą miały gotowe, korzystniejsze rozwiązanie na krajowym rynku, wykorzystujące istniejące synergie w usługach świadczonych na rzecz rynku przez Grupę KDPW – powiedziała Iwona Sroka, prezes KDPW i KDPW_CCP.


W 2015 r. planowane jest wprowadzenie obsługi rozliczania i zabezpieczenia transakcji na obligacjach i transakcjach repo z rynku Treasury BondSpot Poland (TBSP). Z kolei w KDPW przeprowadzane będą prace związane z przygotowaniem do autoryzacji centralnego depozytu zgodnie z unijnym rozporządzeniem CSDR. Przeprowadzona zostanie również standaryzacja i automatyzacja obsługi kolejnych zdarzeń korporacyjnych oraz wdrożenie komunikatów opartych o normę ISO 20022.


W ostatnich kilku latach w Grupie KDPW zrealizowano szereg projektów rozwojowych, dzięki którym oferuje ona rynkowi komplementarny pakiet usług, wychodzący poza zakres tradycyjnych usług depozytowo-rozliczeniowych – na równi ze swoimi odpowiednikami z Francji, Niemiec, Włoch, Danii, Hong-Kongu czy Australii. Grupa KDPW zapewnia usługi w zakresie: rozrachunku, rozliczeń, obsługi corporate actions, gromadzenia danych, a także zadania agencji numerującej, aby zapewnić kompletną i atrakcyjną obsługę polskich firm inwestycyjnych i inwestorów, a także podmiotów zagranicznych operujących na polskim rynku finansowym. Dzięki temu pod względem oferty usług post-transakcyjnych polski rynek kapitałowy wypada najlepiej na tle regionu. - Wysoki poziom dotychczasowego rozwoju instytucji infrastrukturalnych na rynku kapitałowym w Polsce oraz systematycznie pozyskiwane autoryzacje na świadczenie usług posttransakcyjnych w UE, umożliwiają budowę międzynarodowych kompetencji w Grupie KDPW – dodała Iwona Sroka.


Mapa_670.jpg

Grupa KDPW nie tylko zapewnia najszerszy wachlarz usług w obszarze obsługi rynku finansowego w regionie CEE, ale w zakresie oferowanych usług posiada także wymagane autoryzacje europejskie, które potwierdzają zgodność jej usług z międzynarodowymi regulacjami i otwierają drogę do świadczenia usług w całej Unii Europejskiej. Fakt ten znacząco podnosi wiarygodność polskiego rynku finansowego na arenie międzynarodowej i jest swoistą gwarancją jakości usług post-transakcyjnych oferowanych w Polsce.


Szczegóły projektów zrealizowanych przez KDPW i KDPW_CCP w 2014 roku

KDPW

Rozwój Repozytorium Transakcji KDPW_TR
12 lutego 2014 wszedł w życie obowiązek raportowania kontraktów pochodnych do repozytoriów transakcji. Repozytorium w KDPW, jako jedno z 6 zrejestrowanych tego typu instytucji w Unii Europejskiej, rejestruje informacje o wszystkich rodzajach kontraktów pochodnych. Od momentu uruchomienia do KDPW_TR spłynęły informacja o transakcjach ponad 7 tys. podmiotów zobligowanych do raportowania. Uczestnikami repozytorium w KDPW jest 170 instytucji z 12 krajów.

 

Wdrożenie cyklu rozrachunkowego T+2
6 października 2014 KDPW zmienił dotychczasowy cykl rozrachunkowy z T+3 na T+2 dla głównych instrumentów z rynku kasowego. Zmiana cyklu rozrachunkowego dostosowuje polski rynek kapitałowy do standardów wprowadzanych w Unii Europejskiej. W szczególności zmiana ta wynika z konieczności dostosowania zasad obowiązujących w KDPW do regulacji CSDR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych).
Uczestnikom KDPW_CCP zmiana pozwala na skrócenie okresu utrzymywania depozytów zabezpieczających dla pozycji rozliczeniowych. Inwestorzy oraz uczestnicy zyskali zaś krótszy okres finalizacji zawieranych transakcji: szybsze pozyskiwanie papierów wartościowych (strona kupująca) oraz środków pieniężnych (strona sprzedająca).


Automatyczny rozrachunek w częściach
Od 4 sierpnia 2014 r. w ramach optymalizacji procesu rozrachunku transakcji Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje funkcjonalność automatycznego rozrachunku w częściach, który umożliwia rozrachunek instrukcji w części wyznaczonej wysokością dostępnego salda na koncie ewidencyjnym w danym dniu rozrachunku i rozrachunek pozostałej części w kolejnych dniach. Automatyczny rozrachunek w częściach wpływa na zwiększenie płynności prowadzonych rozrachunków poprzez optymalizację rozrachunku transakcji w KDPW oraz zwiększenie płynności rozliczeń prowadzonych przez KDPW_CCP.
Wprowadzenie automatycznego rozrachunku w częściach skoordynowane zostało z wdrożeniem mechanizmu nettingu.


Pierwszy zagraniczny uczestnik bezpośredni
Raiffeisen Bank International z Wiednia został pierwszym zagranicznym podmiotem, który utworzył rachunek zbiorczy (tzw. konto omnibus) bezpośrednio w KDPW. Na rachunku tym są deponowane wszystkie papiery wartościowe klientów banku, które zarejestrowane są w Krajowym Depozycie i są w obrocie na polskim rynku.
RBI, decydując się na prowadzenie w KDPW konta omnibus, zyskał nie tylko profesjonalną obsługę np. w sprawach podatkowych, ale przeniósł aktywa swoich klientów do instytucji gwarantującej najwyższy poziom bezpieczeństwa przechowywanych papierów wartościowych, jaką jest centralny depozyt papierów wartościowych. RBI jest także pierwszym podmiotem, z którym KDPW wykorzystuje komunikację opartą na komunikatach SWIFT, które oferuje od dłuższego czasu jako jeden ze sposobów komunikacji ze swoimi uczestnikami.


Rozwój usług Agencji Numerującej
Od 17 listopada 2014 r. wszystkim instrumentom, którym KDPW nadaje kody ISIN i CFI, równolegle nadawane są również kody FISN (Financial Instrument Short Name). Kod FISN został opracowany w celu zapewnienia spójnego i jednolitego podejścia do standaryzacji krótkich opisów instrumentów finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami. KDPW nadal FISN także wszystkim instrumentom, którym w przeszłości nadał kody ISIN.
KDPW jest jedyną instytucją na rynku polskim oraz jedną z niewielu w Europie oferujących tak szeroki wachlarz usług nadawania numerów i kodów dla podmiotów oraz instrumentów z rynku finansowego. KDPW nadaje następujące kody:
• ISIN i CFI
• FISN
• LEI
Od momentu rozpoczęcia nadawania kodów LEI pod koniec 2013 r. KDPW nadał łącznie ponad 4,5 tys. takich oznaczeń.


KDPW_CCP

Unijna autoryzacja izby KDPW_CCP zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR
8 kwietnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego dokonała autoryzacji izby rozliczeniowej KDPW_CCP, potwierdzając tym samym, że spełnia ona wszystkie wymagania stawiane tego typu instytucjom przez unijne rozporządzenie EMIR. KDPW_CCP była trzecia autoryzowaną w UE izbą rozliczeniową.
KDPW_CCP dzięki autoryzacji jako centralny kontrpartner uzyskał status kwalifikowanego kontrahenta centralnego (zgodnie z definicją CRR – Capital Requirements Regulation), co oznacza niższą wagę ryzyka dla ekspozycji z tytułu transakcji rozliczanych w izbie.
Unijna autoryzacja KDPW_CCP pozwala aktualnie na centralne rozliczanie derywatów z rynku OTC denominowanych w PLN. Już teraz KDPW_CCP oferuje rozliczanie następujących instrumentów:
• Forward Rate Agreements (FRA)
• Interest Rate Swaps (IRS)
• Overnight Index Swaps (OIS)
• Basis Swaps
• Transakcje REPO
W grudniu 2014 r. KDPW_CCP złożyła wniosek o rozszerzenie autoryzacji o kolejne instrumenty: IRS, OIS, FRA - denominowane w euro.
KDPW_CCP, dzięki autoryzacji jako centralny kontrpartner, uzyskała status kwalifikowanego kontrahenta centralnego (zgodnie z definicją CRR, czyli europejskiego rozporządzenia Capital Requirements Regulation). Dzięki temu wymogi kapitałowe dla instytucji finansowych z tytułu transakcji rozliczanych w KDPW_CCP jako kwalifikowanym CCP są o wiele bardziej atrakcyjne (2% dla CCP vs. 20-100% dla instytucji nie będących CCP).


Netting w papierach wartościowych
4 sierpnia 2014 r. izba KDPW_CCP wprowadziła mechanizm nettingu w papierach wartościowych, co w praktyce umożliwiło generowanie przez KDPW_CCP jednej instrukcji rozrachunku ze wszystkich operacji, uznających lub/i obciążających dane konto rozrachunkowe.
Wdrożenie mechanizmu kompensacji (netting) oraz agregacji (netting kierunkowy) zobowiązań i należności w papierach wartościowych oznacza zdecydowane zmniejszenie liczby instrukcji dostarczanych do rozrachunku przy jednoczesnym obniżeniu wysokości kosztów związanych z rozrachunkiem transakcji.
Wprowadzenie mechanizmu nettingu skoordynowane z funkcją automatycznego rozrachunku w częściach.


System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych
System pożyczek papierów wartościowych inicjowanych przez Uczestników jest organizowany przez KDPW_CCP we współpracy z KDPW. Funkcjonuje od 1 października 2014 r.
Głównym zadaniem systemu jest aktywne zarządzanie ryzykiem kontrparnera i gwarantowanie transakcji przez CCP, która poprzez nowacje staje się stroną transakcji, bezpośrednio po rozrachunku transakcji otwierającej. Dotyczy transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.


Pozostałe projekty Grupy KDPW zrealizowane w 2014 r.:
• Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo (wprowadzenie usługi zarządzania zabezpieczeniami, wykonywanie przez KDPW funkcji agenta w ramach tri-party-repo, a także wprowadzenie rozrachunku otwarcia i zamknięcia repo na podstawie niezależnych instrukcji przesyłanych przez uczestników)
• Wdrożenie zmian w obsłudze prawa poboru - automatyzacja w zakresie procesu wymiany danych z Uczestnikami
• Uruchomienie nowego kanału komunikacji elektronicznej z Uczestnikami - webESDI

Ostatnia aktualizacja: 31-12-2014 Do góry