Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręUruchomienie platformy T2S

W dniu 22 czerwca br. został uruchomiony system TARGET2-Securities - paneuropejska platforma rozrachunku papierów wartościowych, której uczestnikami są 23 centralne depozyty papierów wartościowych, reprezentujące 21 rynków europejskich oraz banki centralne ze strefy euro obsługujące depozyty papierów wartościowych w zakresie rozliczeń pieniężnych. Inicjatywa została podjęta przez Europejski Bank Centralny w 2006 r. (formalnie zatwierdzona do realizacji w roku 2008) i była wdrażana przez Eurosystem przy szerokiej współpracy ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami rynku. Jej głównym celem jest zapewnienie zharmonizowanego rozrachunku DVP, zarówno krajowego jak i transgranicznego, w pieniądzu banku centralnego na jednolitych zasadach. W pierwszym etapie rozrachunek pieniężny będzie prowadzony wyłącznie w walucie euro. Planowane jest również uruchomienie rozrachunku w koronie duńskiej pod koniec 2018 r. przez Centralny Bank Danii. Rozrachunek w krajowych walutach będzie nadal prowadzony przez depozyty spoza strefy euro poza T2S, na ich własnych systemach rozrachunkowych, na praktycznie niezmienionych zasadach.

 

22 czerwca br. pierwsze 4 depozyty przystąpiły do platformy T2S: Bank of Greece Securities Settlement System (Grecja), Depozitarul Central (Rumunia), Malta Stock Exchange oraz SIX SIS (Szwajcaria). Pełne uruchomienie platformy ma nastąpić w kilku etapach, od czerwca 2015 do lutego 2017, podczas których do platformy będą dołączać kolejne grupy depozytów.

 

Wdrożenie systemu T2S przyniesie niewątpliwie korzyści inwestorom nastawionym na działalność na rynkach zagranicznych, jak również emitentom papierów wartościowych nastawionych na międzynarodowych inwestorów. Wymierne oszczędności w długim okresie czasu będą również miały duże firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze, które działają na wielu rynkach strefy euro i które będą posiadały bezpośredni technologiczny dostęp do T2S, tzw. DCP (Directly Connected Party). Spodziewana jest zmiana modelu biznesowego uczestników rynku, ze względu na zmniejszenie liczby pośredników w dostępie do lokalnych CSD, najpierw w strefie euro, a następnie w krajach, które zdecydują się przystąpić do rozrachunku na T2S z własną walutą. W konsekwencji wdrożenia T2S, jak również zmiany modelu biznesowego międzynarodowych uczestników rynku, nastąpi obniżenie kosztów rozrachunku transgranicznego w walutach dopuszczonych do T2S. Uzyskanie wyższej efektywności obsługi rozrachunku związane jest z poniesieniem znaczących nakładów inwestycyjnych na dostosowanie systemów informacyjnych uczestników (DCP) i CSD do zmienionych warunków działania. Dla podmiotów obsługujących małą liczbę rynków zagranicznych korzyści z T2S będą znacząco mniejsze, ze względu na ograniczoną skalę działania oraz stosunkowo wysokie koszty poniesionych inwestycji.

 

W 2012 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, z poparciem grupy roboczej T2S NUG_PL, złożonej z przedstawicieli polskiego rynku kapitałowego, przesunął w czasie podjęcie decyzji o ewentualnym przystąpieniu do uczestnictwa w projekcie T2S, nie później jednak niż na 2 lata przed wejściem Polski do strefy euro. Brak przystąpienia KDPW do TARGET2-Securities od początku funkcjonowania tego systemu wynika głównie z braku spodziewanych biznesowych korzyści zarówno dla uczestników krajowych, jak i zagranicznych, wynikających ze specyfiki polskiego rynku. KDPW przewiduje bowiem niewielką wartość rozrachunku instrumentów finansowych w euro w KDPW do czasu wejścia Polski do strefy euro, w stosunku do znaczących kosztów adaptacji sytemu kdpw_stream do T2S. Rozrachunek w euro przez polskich inwestorów będzie więc prowadzony tak jak obecnie za pośrednictwem banków powierniczych. Do czasu pozostawania Polski poza strefą euro nie byłoby także możliwości zaoferowania polskim uczestnikom na T2S (1) bezpłatnego dostępu do śród-dziennego kredytu w euro (autokolateralizacji), oraz (2) rejestracji, w KDPW jako depozycie macierzystym, euroobligacji polskich emitentów, które byłyby akceptowane jako zabezpieczenie w operacjach z bankami centralnymi strefy euro. Ponadto, ze względu na pozostawanie PLN poza rozrachunkiem na T2S, konieczna byłaby obsługa przez KDPW dodatkowego systemu rozrachunku transakcji, tj. T2S w euro, do czasu wejścia Polski do strefy euro. Podwyższyłoby to koszty funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego, nie zmieniając sposobu dostępu uczestników zarówno zagranicznych jak i krajowych do rozrachunku w PLN.
KDPW nie posiada obecnie połączeń operacyjnych wiążących się z obsługą płatności (DVP) w walucie zagranicznej, a w szczególności w euro. Obecnie posiadane przez KDPW połączenia operacyjne typu Free of Payment (bez obsługi płatności) w części dotyczą depozytów pozostających poza T2S. Z tego względu uczestnictwo Krajowego Depozytu w T2S dla obsługi rozrachunku transgranicznego nie przyniosłoby istotnej wartości dodanej. Połączenia KDPW z zagranicznymi depozytami uczestniczącymi w systemie T2S nie będą wymagać szczególnych zmian wynikających z rozpoczęcia działania tej platformy i mogą funkcjonować nadal w obecnym kształcie.

 

W zależności od kształtowania się rynku rozrachunku transgranicznego po uruchomieniu systemu T2S, KDPW będzie na bieżąco dostosowywać mapę istniejących połączeń operacyjnych, zarówno FOP jak i w przyszłości DVP, tak, aby zapewnić swoim uczestnikom dostęp do papierów wartościowych ze wszystkich rynków, którymi będą zainteresowani.

 

Przesunięcie w czasie zaangażowania w projekt T2S pozwoliło Grupie KDPW na realizację nowych projektów, usług i funkcjonalności, przyczyniających się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Należą do nich między innymi:

  • w KDPW_CCP: netting w papierach wartościowych, rozliczanie i gwarantowanie negocjowanych pożyczek papierów wartościowych, rozliczanie derywatów OTC w PLN oraz planowane do uruchomienia rozliczanie tych instrumentów w EUR,
  • w KDPW: rozrachunek w częściach, zarządzanie zabezpieczeniami w ramach transakcji tri-party repo, standaryzacja i harmonizacja obsługi zdarzeń korporacyjnych, jak również raportowanie transakcji do repozytorium transakcji i nadawanie kodów LEI.

 

Wyżej wymienione funkcjonalności i usługi są komplementarne do działań podejmowanych przez GPW w ramach strategii realizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, mającej na celu budowanie organicznego rozwoju polskiego rynku i wzrost jego skali działania w perspektywie najbliższych kilku lat.

 

Ze względu na wagę projektu T2S dla rozwoju krajowego i transgranicznego obrotu papierami wartościowymi w Unii Europejskiej, Krajowy Depozyt na bieżąco śledzi postępy rozwoju platformy T2S, a poprzez harmonizację rynku polskiego ze standardami europejskimi stopniowo przygotowuje się do uczestnictwa w TARGET2-Securities w przyszłości.

 

Więcej informacji na stronie www.t2s.eu​

Ostatnia aktualizacja: 23-06-2015 Do góry