Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKryzys energetyczny nie pozostał bez wpływu na koniunkturę gospodarczą w Polsce – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

Przerwy w dostawach energii elektrycznej wpłynęły na wyraźne obniżenie oceny koniunktury w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych. Nasileniu uległy również zaobserwowane już w poprzednim miesiącu negatywne tendencje w zakresie prognoz na najbliższe półrocze – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W sierpniu 2015 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 108,9 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 111,6 pkt w lipcu. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 133,8 pkt w poprzednim miesiącu do 126,3 pkt w sierpniu.

 

 

Po tym, jak w lipcu sytuacja bieżąca polskich firm ulegała coraz dynamiczniejszej poprawie przy jednoczesnym pogorszeniu ich prognoz w perspektywie półrocznej, w bieżącym miesiącu mamy do czynienia ze spadkiem wskaźników Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców odnoszących się zarówno do aktualnej koniunktury gospodarczej, jak i oczekiwań co do jej kształtowania się na przestrzeni najbliższych 6 miesięcy. Taka sytuacja poprzednio miała miejsce w październiku 2014 r. Odnotowany w sierpniu spadek wartości wskaźnika był najwyższy od listopada ub.r. w przypadku oceny sytuacji bieżącej, podczas gdy wskaźnik oceny sytuacji przyszłej obniżał się najszybciej od 12 miesięcy. Pomimo wystąpienia tych negatywnych tendencji, składowe Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców nadal utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie.

 

Na pogorszenie oceny koniunktury gospodarczej w Polsce wpłynęły m.in. występujące w czasie prowadzenia badania ograniczenia w dostawach energii elektrycznej, które dotknęły w szczególności największych odbiorców. W konsekwencji, uczestniczące w ankiecie przedsiębiorstwa przemysłowe wykazywały najmniejszy optymizm spośród wszystkich sektorów uwzględnionych w Indeksie Optymizmu Przedsiębiorców. Wbrew dominującym w poprzednich okresach tendencjom, w sierpniu grupą, która najlepiej oceniała swoją kondycję ekonomiczną były małe przedsiębiorstwa. Nie można wykluczać, że część z nich – jako kooperanci większych podmiotów – dopiero z opóźnieniem odczuje negatywne skutki problemów w polskiej energetyce. Należy jednak zauważyć, że znacznie większe pogorszenie nastąpiło w zakresie oceny sytuacji przyszłej, a nie bieżącej, co trudno wiązać z ograniczeniami w dostępie do energii elektrycznej, biorąc pod uwagę krótkotrwały i nadzwyczajny charakter tej sytuacji. Na oczekiwania odnośnie do przyszłej koniunktury gospodarczej wpływają również słabnące perspektywy wzrostu popytu na dobra i usługi na rynkach światowych. Pogarszająca się sytuacja chińskiej gospodarki niekorzystnie wpływa na sytuację niemieckich przedsiębiorstw, od kondycji których w istotnej mierze uzależniona jest sytuacja ekonomiczna w Polsce.

 

Wykazująca w ostatnich miesiącach oznaki ożywienia branża transportowa ponownie zaczęła doświadczać spadku aktywności. Prognozy na przyszłość pozostają jednak w jej przypadku umiarkowanie optymistyczne. Spory optymizm w odniesieniu do sytuacji bieżącej przejawiają natomiast firmy budowlane, podczas gdy w handlu nastroje pozostają względnie neutralne.

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 25-08-2015 Do góry