Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę​PL
Komunikat KDPW i KNF dla inwestorów FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wraz z Komisją Nadzoru Finansowego informują, że trwa realizacja wypłat rekompensat dla byłych klientów (dalej: inwestor) firmy inwestycyjnej FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A. (dalej: FIT DM), w związku ze stwierdzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego, że FIT DM nie jest w stanie wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów.

Wypłaty rekompensat dokonywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014, poz. 94, z późn. zm.).

Uprawnionymi do otrzymania rekompensaty są inwestorzy FIT DM, wskazani na liście inwestorów uprawnionych do otrzymania rekompensat. Lista ta została sporządzona zgodnie z zasadami przewidzianymi w powyższej ustawie. 

Wypłaty rekompensat dla osób objętych listą inwestorów uprawnionych, w wysokości  z niej wynikającej, są dokonywane przez Krajowy Depozyt na podstawie dyspozycji wypłaty rekompensaty składanych przez inwestorów. 

W przypadku osób, których roszczenie nie jest objęte listą inwestorów uprawnionych do wypłaty rekompensat, będą one mogły zwrócić się do Krajowego Depozytu o wypłatę rekompensaty, jednakże po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu stwierdzającego prawo do otrzymania rekompensaty oraz jej wysokość.​​

EN
Notification by KDPW and the Polish Financial Supervision Authority to investors of FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) and the Polish Financial Supervision Authority (KNF) hereby give notice that compensation payments are currently being offered to the clients (“investors”) of FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A. (FIT DM), following an official declaration by the Polish Financial Supervision Authority that FIT DM is unable to meet its obligations in connection with claims submitted by its investors.

The payment of compensation shall be performed in accordance with the provisions of the Law on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005 (Dz.U (Journal of Laws) of 2014, item 94, with later amendments).

Investors of FIT DM entitled to receive compensation shall be named on a list of entitled investors. The list has been prepared according to principles defined in the aforementioned Law. 

Compensation payments for persons included on the list of entitled investors shall be made according to the amounts described in the list by KDPW on the basis of compensation claims submitted by investors. 

Those persons whose claims are not included on the list of investors entitled to receive compensation payments, will be able to apply to KDPW for payment of compensation, however, they will first need to obtain a legal decision from a court confirming both the right to obtain compensation and the compensation amount.​​

CZ
Zpráva KDPW (Polský depozit cenných papírů) a KNF (Úřad pro regulaci finančního sektoru) pro investory First International Traders Dom Maklerski S.A

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (Polský depozit cenných papírů) S.A. spolu s Úřadem pro regulaci finančního sektoru sdělují, že probíhají výplaty odškodnění pro bývalé zákazníky (dále jen: investor) investiční firmy First International Traders Dom Maklerski S.A. (dále jen: FIT DM) v souvislosti se zjištěním Úřadu pro regulaci finančního sektoru, že FIT DM není schopen plnit své závazky vyplývající z nároků investorů.
Výplaty odškodnění se provádějí v souladu s ustanoveními zákona ze dne 29. července 2005 o obchodování s finančními nástroji (Sb. z r. 2014, pol. 94, ve znění pozd. předpisů). Subjekty oprávněnými obdržet odškodnění jsou investoři FIT DM, uvedení na seznamu investorů oprávněných obdržet odškodnění. Tento seznam byl vyhotoven v souladu s pravidly uvedenými ve výše zmíněném zákoně. Výplatu odškodnění osobám uvedeným na seznamu oprávněných investorů, ve výši, která z něj vyplývá, provádí Polský depozit na základě příkazu k výplatě odškodnění podaného investory.
Osoby, jejichž nárok nebyl zahrnut do seznamu investorů oprávněných k výplatě odškodnění, se budou moci obrátit na Polský depozit s žádostí o výplatu odškodnění, avšak teprve po získání právoplatného soudního rozhodnutí, dokládajícího nárok na obdržení odškodnění a jeho výši.

Ostatnia aktualizacja: 29-03-2016 Do góry