Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Aktualności dotyczące projektów rozwojowych realizowanych w KDPW

 

2 lipca 2012 r.

Wdrożenie mechanizmu Hold-release

Od 2 lipca 2012 r. system kdpw_stream został wzbogacony o nową funkcjonalność – hold-release. Implementacja tego mechanizmu, który umożliwia sterowanie przekazywaniem instrukcji do rozrachunku, to kolejny projekt doskonalący pakiet usług oferowanych przez KDPW, zgodny z zaleceniami międzynarodowymi.

Wprowadzenie hold-release usprawni proces zestawiania instrukcji rozrachunku, umożliwi wcześniejsze zestawienie i potwierdzenie warunków rozrachunku niezależnie od posiadanych środków i kierowanie instrukcji do rozrachunku, gdy te środki są już zapewnione. Mechanizm hold-release usuwa dwie zdiagnozowane przez ESF(ESSF) i ECSDA „bariery” utrudniające wczesne zestawianie instrukcji, tzn. usuwa ograniczenie, że zestawione instrukcje są zawsze „locked-in” (gotowe do rozrachunku) oraz nie tworzy konieczności dosłania drugiej instrukcji w celu rozrachunku instrukcji zestawionej.

Lista zmian, wynikająca z wprowadzania międzynarodowych standardów, została poszerzona o postulaty reprezentantów uczestników zgłoszone w ciągu ostatniego roku, w tym na forum grupy S&R NMPG PL.

Wśród najistotniejszych zmian objętych projektem należy wskazać:

 • funkcjonalność hold-release,
 • dopuszczenie przekazywania instrukcji rozrachunku ze wsteczną datą rozrachunku, która stała się ścisłym kryterium zestawiania instrukcji (funkcjonalność wdrożona 31.10.2011),
 • zmianę obsługi przeterminowania instrukcji rozrachunku – 30 dni kalendarzowych

od oczekiwanej daty rozrachunku lub daty ostatniej zmiany statusu (funkcjonalność wdrożona 31.10.2011),

 • wprowadzenie dwóch przedziałów tolerancji w zależności od kwoty transakcji (dotychczas w zależności od typu operacji) dla zestawianych instrukcji rozrachunku,
 • informowanie o przyczynach braku zestawiania w komunikacie statusu instrukcji,
 • standaryzację kodów statusów instrukcji rozrachunku,
 • stosowanie identyfikatora klienta finalnego w procesie zestawiania instrukcji rozrachunku.

Odpowiednie zmiany w Regulaminie KDPW dotyczące nowej usługi zostały zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obowiązują od 2 lipca 2012 r.

   

14 maja 2012 r.

14 maja 2012 r. została uruchomiana specjalna aplikacja internetowa w ramach Systemu Obsługi Emitentów umożliwiająca elektroniczny obieg informacji dotyczących zdarzeń korporacyjnych między KDPW a emitentami papierów wartościowych

Nowa usługa obejmie wybrane zdarzenia korporacyjne polegające na wypłacie świadczeń z papierów wartościowych, takie jak:

 • wypłaty dywidendy,
 • wypłaty zaliczki na poczet dywidendy,
 • wypłaty dochodów FIZ bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 • wypłaty odsetek,
 • wykupu papierów dłużnych.

Podobny sposób komunikacji z emitentami KDPW wykorzystuje w zakresie przekazywania i udostępniania wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki. Wdrożenie aplikacji internetowej znacząco ułatwiło przekaz informacji do KDPW - wyeliminowało korespondencję papierową, a także umożliwiło emitentom monitorowanie realizowanych zdarzeń, czy pobranie wezwania w sprawie przekazania środków pieniężnych na wypłatę świadczeń. ​ Podobny sposób komunikacji wykorzystywany jest już obecnie jako narzędzie dla wymiany informacji pomiędzy Krajowym Depozytem a emitentami w zakresie przekazywania i udostępniania wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki.

    
 

9 stycznia 2012 r.

Krajowy Depozyt wdrożył system webGIR wspomagający i upraszczający proces fakturowania wynikający z członkostwa w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej KDPW (GIR KDPW).

Nowe rozwiązanie pozwala nie tylko na tzw. self-billing, ale również elektroniczne przesyłanie faktur czy przygotowywanie propozycji zawartości faktury, którą powinien wystawić członek GIR, jak również archiwizację faktur dla członka GIR To pierwsze tego typu tak kompleksowe narzędzie na krajowym rynku.


System webGIR umożliwia wymianę faktur poprzez stronę internetową w pełni korzystając z liberalizacji w tym zakresie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. W zakresie fakturowania webGIR umożliwia dostęp uprawnionym pracownikom członka GIR do danych związanych z fakturowaniem, pobieranie danych do faktur w formacie XML lub MS Excel, ich przesyłanie do i z GIR KDPW w formie elektronicznej, a także realizację self-billingu.

Główne korzyści płynące z wdrożenia nowego rozwiązania:

 • dane umożliwiające wystawienie faktur są dostępne w każdym momencie przez stronę WWW,
 • możliwość umieszczania przez członków GIR własnych faktur (w formacie PDF) wystawionych dla GIR KDPW,
 • faktury dostępne są dla członków GIR natychmiast po ich wystawieniu przez GIR KDPW,
 • natychmiastowe dostarczenie faktur  – możliwość zamknięcia miesiąca nawet ostatniego dnia danego miesiąca,
 • brak kosztów związanych z obsługą, drukowaniem, przesyłaniem faktur w sposób standardowy – oszczędność czasu i pieniędzy,
 • kontrola przez członka GIR na każdym etapie wystawiania faktury w ramach self-billingu,
 • dobrowolność i dowolny czas przystąpienia do systemu,
 • możliwość wyboru odpowiedniej opcji fakturowania i wymiany faktur zgodnie z potrzebami członka GIR.

Dzięki temu rozwiązaniu wyeliminowane zostaną błędy wynikających z ręcznego wystawiania faktur przez członków GIR. webGIR to także oszczędność energii, papieru i przestrzeni w archiwach – eliminuje obieg drukowanych dokumentów - są one przechowywane w formie elektronicznej. Na zlecenie członka GIR, archiwizację jego faktur z tytułu członkostwa w GIR, może prowadzić Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Działania KDPW w tym zakresie są zgodne z intencją Unii Europejskiej, która dąży do podniesienie bezpieczeństwa, uproszczenia i obniżania kosztów związanych z dokumentowaniem transakcji gospodarczych. Oprogramowanie obsługujące nowe narzędzie zostało napisane w całości w KDPW.

21 listopada 2011 r. 
Pełna migracja rozrachunku w euro na platformę TARGET2

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z sukcesem zakończył prace związane z przeniesieniem rozrachunku w euro na platformę TARGET2. 21 listopada br. nastąpiła pełna migracja na platformę TARGET2. Projekt był realizowany w ramach Strategii KDPW na lata 2010-2013, a jego efektem jest ściślejsza integracja KDPW i polskiego rynku kapitałowego ze strukturami paneuropejskimi.

W październiku br. pomyślnie zakończyła się ostatnia faza testów przeprowadzana z uczestnikami KDPW, NBP oraz TARGET2. Prace nad projektem trwały 2 lata.
 
Z technicznego punktu widzenia TARGET2 to system stworzony w oparciu o jednolitą platformę techniczną SSP (Single Shared Platform), za pośrednictwem której na tych samych zasadach technicznych następuje składanie i przetwarzanie wszystkich zleceń płatniczych i dochodzi do otrzymywania płatności.
 
Migracja rozrachunków dokonywanych przez KDPW w Euro na platformę TARGET2 umożliwia:

 • dokonywanie rozrachunku transakcji w Euro w trybie sesyjnym oraz w trybie RTGS poprzez obciążanie i uznawanie rachunków RTGS banków na SSP TARGET2,
 • dokonywanie obsługi w Euro zobowiązań pieniężnych emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych (w tym na rachunki banków w TARGET2 prowadzone przez inne niż NBP banki centralne),
 • dokonywanie szybszego transferu środków w Euro pomiędzy zagranicznymi i krajowymi rachunkami KDPW,
 • rozwój nowych funkcjonalności związanych z możliwością dokonywania rozrachunku trangranicznego w Euro transakcji na zasadzie DvP,
 • dokonywanie rozrachunku w Euro poprzez TARGET2-Securities,
 • dokonywanie sprawnej obsługi kont omnibus dla zagranicznych instytucji depozytowo-rozliczeniowych.

Do tej pory Krajowy Depozyt uczestniczy w systemie za pośrednictwem NBP. Zgodnie z zaleceniami Rady Zarządzającej EBC, po czteroletnim okresie przejściowym KDPW był zobowiązany do przeniesienia rozrachunków na platformę TARGET2. 
 
System TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) został uruchomiony pod nadzorem Europejskiego Banku Centralnego w listopadzie 2007 roku. Narodowy Bank Polski przystąpił do niego 19 maja 2008 roku, uruchamiając system TARGET2-NBP. System ten umożliwia szybsze i bardziej bezpieczne rozliczenia w euro między bankami z różnych krajów, tym samym wzmacnia płynność europejskiego systemu finansowego. Ponadto TARGET2 oferuje specjalne procedury rozrachunkowe dla tzw. systemów zewnętrznych (Ancillary System), w szczególności systemów rozrachunku papierów wartościowych.

11 października
Rachunki zbiorcze – nowelizacja Ustawy podpisana

W dniu 11 października 2011 r. Prezydent RP podpisał nowelizację Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która wprowadza na polski rynek pojęcie rachunków zbiorczych (Omnibus accounts). Ustawa wchodzi w życie z dn. 1 stycznia 2012 r.

Omnibus accounts to rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do osób, dla których rachunki te formalnie są prowadzone.
Wprowadzenie rachunków zbiorczych otwiera polski rynek dla nowych inwestorów, ułatwi inwestowanie i w konsekwencji zwiększy napływ kapitału poprzez podniesienie atrakcyjności oraz dostępności naszego rynku. Rynki z wielopoziomowym systemem rejestracji są postrzegane jako łatwiej dostępne, odznaczają się poszerzoną bazą inwestorów i bardziej zróżnicowaną ich strukturą, co poprzez większą liczbę zawieranych transakcji w efekcie zwiększa stabilność i poprawia płynność obrotu na danym rynku.
Ponadto wprowadzenie rachunków zbiorczych może przyczynić się do zwiększenia płynności polskich skarbowych papierów wartościowych (SPW). Możliwość otwierania i prowadzenia w KDPW rachunków zbiorczych na rzecz zagranicznych depozytów papierów wartościowych i platform rozliczeniowych (np. Clearstream czy Euroclear) zwiększy dostępność polskich SPW dla zagranicznych inwestorów, głównie poprzez obniżenie kosztów dostępu do rynku polskich SPW. Bez istnienia rachunków zbiorczych inwestorzy, w tym inwestorzy zagraniczni, chcąc nabywać polskie SPW musieli zakładać rachunki papierów wartościowych w swoim imieniu. Wiązało się to z ponoszeniem kosztów związanych z otwarciem i funkcjonowaniem takiego rachunku, co w przypadku inwestorów zagranicznych często było kosztem dodatkowym, obok kosztów utrzymywania rachunku w swoim państwie macierzystym.
Wcześniejsze przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zakładały konieczność umiejscowienia wszystkich rachunków papierów wartościowych na terytorium Polski. Architektura funkcjonującego wcześniej dwupoziomowego systemu ewidencji wykluczała możliwość prowadzenia rachunków zbiorczych przez poszczególnych uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowego.
Rachunki zbiorcze funkcjonują w wielu krajach UE i na świecie, m.in. w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, na Węgrzech. Spośród państw spoza UE rachunki zbiorcze funkcjonują m.in. w Szwajcarii i w Stanach Zjednoczonych.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, system depozytowo-rozliczeniowy w Polsce charakteryzuje się dwupoziomową strukturą ewidencji. Pierwszy poziom to rejestracja na kontach depozytowych prowadzonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych dla firm inwestycyjnych, banków powierniczych i innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
Drugi poziom to rejestracja na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowego (biura maklerskie, banki), na których można ustalić posiadaczy papierów wartościowych.
Rachunki zbiorcze staną się trzecim, obok kont depozytowych oraz rachunków papierów wartościowych, urządzeniem ewidencyjnym prowadzonym w ramach depozytu papierów wartościowych. Od rachunków papierów wartościowych różnić je będzie to, że nie będą one pozwalać na identyfikację osób uprawnionych z zapisanych na nich papierów wartościowych, zaś od kont depozytowych to, że nie będą one powiązane z rachunkami papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz że będą mogły być prowadzone nie tylko przez KDPW, ale także przez uczestników depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW. Rachunki zbiorcze będą mogły prowadzić wyłącznie podmioty uprawnione zgodnie z tą ustawą do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (prowadzenie takich rachunków będzie w rozumieniu ustawy przejawem prowadzenia działalności maklerskiej albo działalności powierniczej), zaś ich posiadaczami będą mogły być wyłącznie podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo państwie równoważnym w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Takie rozwiązanie pozwala przyjąć, z jednej strony, że działalność polegającą na prowadzeniu rachunków zbiorczych prowadzić będą jedynie podmioty odpowiednio do tego przygotowane, z drugiej zaś – że rachunki zbiorcze będą wykorzystywane na potrzeby utworzenia połączeń operacyjnych pomiędzy systemami ewidencji papierów wartościowych prowadzonymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach równoważnych, a takim systemem prowadzonym w Polsce przez KDPW.

Ostatnia aktualizacja:18-01-2013 Do góry