Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Strategia KDPW na lata 2010-2013

Horyzont czasowy
Strategia KDPW na lata 2010-2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki w grudniu 2009 r.
W 2011 r., w wyniku znaczących zmian zachodzących na rynkach kapitałowych w Europie oraz ze względu na zmianę procesów funkcjonowania Grupy Kapitałowej, związanych z wydzieleniem spółki KDPW_CCP z KDPW, dokonano aktualizacji Strategii. Rada Nadzorcza Grupy KDPW przyjęła dokument aktualizujący Strategię w grudniu 2011 r.

Misja
Misją Grupy Kapitałowej KDPW jest oferowanie usług rozliczeniowych oraz depozytowo-rozrachunkowych, obsługa zdarzeń korporacyjnych podmiotów krajowych i zagranicznych, tworzenie instrumentów wspomagających operacje rynku kapitałowego dla polskich i zagranicznych uczestników rynku oraz usług obejmujących obszary biznesowe pozostające w ścisłej relacji z podstawową działalnością KDPW, w sposób szybki, tani i bezpieczny.

Wizja

Wizją Grupy Kapitałowej KDPW jest tworzenie prężnej organizacji, reagującej z wyprzedzeniem na wyzwania konkurencji, budującej zintegrowany portfel usług rozliczeniowych, rozrachunkowych oraz depozytowych, opartych na nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, tworzących wartość dla uczestników rynku finansowego, wspierającej budowę centrum regionalnego w Warszawie i działającej na rzecz bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania infrastruktury rynku finansowego, będących warunkami utrzymania stabilności systemu finansowego w Polsce, przy aktywnej współpracy z innymi polskimi i zagranicznymi uczestnikami tego rynku oraz z GPW i BondSpot.
Wizją jest uczynienie z Grupy Kapitałowej KDPW wiodącej instytucji depozytowej i rozliczeniowej w Europie Środkowej i Wschodniej, wykorzystującej efektywnie swoje zasoby i potencjał oraz budującej wartość dla swoich akcjonariuszy.

Naczelne wartości
Naczelnymi wartościami, będącymi kluczowymi elementami kultury organizacyjnej Grupy Kapitałowej KDPW są:
  • innowacyjność technologiczna i operacyjna ukierunkowana na wprowadzanie nowych usług,
  • dynamiczne reagowanie na potrzeby rynkowe i ograniczenie kosztów rozliczeń i rozrachunków,
  • wiarygodność kształtowana przez codzienne działania na rzecz rozwoju polskiego rynku finansowego,
  • zgodność z międzynarodowymi standardami rozliczeń i rozrachunku oraz wysokiej jakości infrastruktura informatyczna, niezawodność działania zapewniająca bezpieczeństwo, ciągłość, jakość i terminowość rozliczeń i rozrachunku.

 

Cele strategiczne
Głównym celem Strategii na lata 2010 -2013 jest przygotowanie KDPW i KDPW_CCP do poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym oraz budowa wartości Grupy Kapitałowej przy wykorzystaniu potencjału rozwoju polskiego rynku finansowego oraz specyfiki rynków kapitałowych w Regionie.

Główny cel strategiczny oraz wizja Grupy Kapitałowej KDPW są realizowane przez poniższe cele:
  1. Wzmocnienie nowego modelu biznesowego Grupy Kapitałowej KDPW.
  2. Pozycjonowanie Grupy Kapitałowej KDPW w Regionie jako wiodącej instytucji integrującej się ze strukturami europejskimi
  3. Zwiększenie wartości Grupy Kapitałowej KDPW poprzez wprowadzenie nowych usług
  4. Podniesienie jakości i efektywności obecnie oferowanych usług
  5. Pozyskanie nowych uczestników i inwestorów dla polskiego rynku kapitałowego

Strategia na lata 2010-2013 - prezentacja
Ostatnia aktualizacja:07-06-2013 Do góry