Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Regulacje związane z działalnością w zakresie obrotu instrumentami finansowymi:
REGULAMIN KDPW
stan prawny począwszy
od 1 stycznia 2018 r.

REGULAMIN KDPW* (dokument PDF, 0.54 MB)

* W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (uchylenie w art.43 ust. 13 - zwolnienie z podatku VAT wyodrębnionych czynności, niezbędnych i właściwych dla wykonywania usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, a także usług w zakresie obsługi płatności), wprowadzonej ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz.2024), do dotychczasowej wysokości netto opłat zawartych w punktach Tabeli Opłat KDPW S.A.: od uczestników 5.1., 5.1.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.6.1., 8.6.1.1., 8.6.1.2., 8.6.2.1., 8.6.2.2., 8.6.3., 8.6.3.1., 8.6.5., 8.6.7., 8.9.3. oraz od emitentów 6.5., 6.5.1., 7.1., 7.2., zostanie doliczony podatek według stawki podstawowej (23%).

Czasowe obniżki

Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 stycznia 2018 r do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie:

opłaty za rozrachunek operacji zmiany statusu aktywów w zakresie dotyczącym operacji przeniesienia papierów wartościowych na specjalne konto ewidencyjne służące rejestrowaniu papierów wartościowych przeznaczonych przez uczestnika na potrzeby udzielania automatycznych pożyczek papierów wartościowych, a także operacji przeniesienia papierów wartościowych z takiego konta na inne konto ewidencyjne prowadzone dla danego uczestnika.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 57/694/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Czasowe obniżenie na okres od 1 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie:

opłaty za udostępnienie emitentowi informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w danym walnym zgromadzeniu tj. opłaty z ppkt 6.5. w części „Opłaty pobierane od emitentów” Tabeli Opłat, emitentom, którzy wyrażą zgodę na stosowanie względem nich faktur elektronicznych. Opłata, która wynosi obecnie 2500 (dwa tysiące pięćset) złotych została obniżona do 2000 (dwa tysiące) złotych.
Obniżona opłata będzie dotyczyć wszystkich emitentów, którzy złożyli lub złożą Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie im przez Krajowy Depozyt faktur, faktur korygujących i ich duplikatów w postaci elektronicznej, zgodnie ze wzorem.

Obniżone opłaty znajdą zastosowanie wyłącznie do opłat objętych fakturami, które w związku z oświadczeniem uczestnika, o którym mowa, mogą mu zostać przesłane w postaci elektronicznej.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 18/718/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Uchwały zmieniające:


Uchwały wykonawcze

Uchwała 623/2016 w sprawie papierów wartościowych, które nie mogą być zapisywane na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w KDPW
Uchwała 1000/2011 z póżn. zm. w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez KDPW oraz w sprawie banków rozliczeniowych
Uchwała 401/2017 w sprawie określenia liczby osób posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie lub kwalifikacje w zakresie prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, zatrudnianych przez uczestnika prowadzącego tę ewidencję

Archiwum zmian
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW
stan prawny począwszy
od 6 czerwca 2018 r. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW


Uchwały wykonawcze:

Uchwała nr 791/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
- Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 2.01, 30.03, 3.05, 31.05, 15.08, 1.11, 24.12 i 31.12 2018 r.

 

Archiwum zmian
PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW
stan prawny począwszy
od 20 listopada 2017 r. 

PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW


Archiwum zmian
REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI
stan prawny począwszy
od 30 października 2017 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI


Archiwum zmian
REGULAMIN ARM
stan prawny począwszy
od 8 grudnia 2017 r.

REGULAMIN ARM


Zmiany, które wejdą w życie dnia 1 lipca 2018 r.:
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 335/2018 z dnia 28 maja 2018 r.
Zakres zmian:
 • dodanie zapisów określających terminy, w których powinno nastąpić przekazanie przez uczestnika komunikatów niezbędnych do zbudowania raportu do organu nadzoru. Regulamin ARM w dotychczasowym brzmieniu przewidywał, że terminy te zamieszczane są wyłącznie, jako informacja na stronie internetowej KDPW (zmiana w § 9 ust. 5 i § 10 ust. 2 oraz skreślenie pkt 2 w § 2 ust. 2 Regulaminu ARM);
 • doprecyzowanie terminu wypowiedzenia przez KDPW uczestnikowi ARM umowy o uczestnictwo, poprzez dodanie w § 28 ust. 1 Regulaminu ARM, zapisu, zgodnie z którym rozwiązanie umowy o uczestnictwo następuje z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego; 
 • uwzględnienie w Tabeli Opłat opłaty za czynności związane z unieważnieniem lub zmianą sprawozdania z transakcji dokonywanymi na wniosek uczestnika, poprzez zastąpienie w pkt 2 Tabeli Opłat opłaty za raport ARM opłatą za zgłoszenie ARM. Pojęcie „zgłoszenia” zdefiniowane zostało w § 2 ust. 1 pkt 19 Regulaminu ARM, jako zgłoszenie do KDPW szczegółów pojedynczej transakcji za pośrednictwem komunikatu przekazanego przez uczestnika lub za pośrednictwem systemu obrotu, w celu wygenerowania raportu ARM, lub zgłoszenie usunięcia raportu ARM albo wycofania informacji niezbędnych do zbudowania takiego raportu. Jednocześnie, w celu dostosowania do pozostałych zapisów, dokonano zmiany definicji „komunikatu”, zawartej w pkt 6 w § 2 ust. 1 Regulaminu ARM; 
 • zmniejszenie stawek opłat pobieranych za uczestnictwo w ARM (pkt 1 Tabeli Opłat) oraz maksymalnej sumy opłat pobieranych od jednego uczestnika (pkt 3 tabeli Opłat);
 • wprowadzenie zapisu § 29 ust. 3, zgodnie z którym stawki opłat pobieranych od uczestników określone w Tabeli Opłat są stawkami opłat netto;
 • rozszerzenie grupy podmiotów, które mogą ubiegać się o uczestnictwo w ARM w typie reprezentant, o spółki prowadzące system obrotu instrumentami finansowymi, w zakresie przekazywania zgłoszeń dotyczących transakcji zawieranych w danym systemie (dodany pkt 3 w § 7 ust. 1 Regulaminu ARM).
REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
stan prawny począwszy
od 2 czerwca 2018 r.

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)


REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 4 września 2015 r.
 

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.

 
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
stan prawny począwszy
od 1 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT

Uchwały wykonawcze:

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2018


Zmiany, które wejdą w życie dnia 1 lipca 2018 r.:
wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 35/672/17 z dnia 13 września 2017 r., zmienioną uchwałą Nr 58/695/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.
  Zmiany dotyczą w szczególności:
 •  wprowadzenia kanału elektronicznego jako podstawowego sposobu wymiany danych i dokumentów operacyjnych w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem i uczestnikami systemu rekompensat. W formie elektronicznej (w ustalonej strukturze) będą przekazywane przez uczestników informacje o wysokości wpłaty rocznej, wysokości poszczególnych rat, informacje o średniej wartości aktywów, liczbie inwestorów. Krajowy Depozyt będzie przekazywał tym kanałem, np. informacje o stwierdzeniu nadwyżki wniesionych wpłat do systemu rekompensat, informacje o realizowanych wypłatach w związku z uruchomieniem systemu rekompensat na cele ustawowe, sprawozdania półroczne z zarządzania środkami systemu,
 • wprowadzenia opłaty za przekazywanie przez uczestnika systemu rekompensat ww informacji w formie papierowej albo w formacie lub strukturze odbiegających od wymaganych. Wymieniona opłata nie będzie naliczana w okresie dostosowawczym tj. w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie zmian Regulaminu.
Regulacje związane z funkcjonowaniem funduszy emerytalnych:
REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
stan prawny począwszy
od 26 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

Regulacje korporacyjne:
STATUT KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 6 marca 2018 r.

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI
stan prawny począwszy
od 6 czerwca 2018 r.

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI (dokument PDF, 0.13 MB)


Zmiany, które wejdą w życie dnia 2 lipca 2018 r.:
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 383/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.
Zakres zmian:
 • wprowadzenie nowego rodzaju certyfikatu (tzw. „certyfikatu internetowego”) z wykorzystaniem którego możliwa będzie wzajemna komunikacja pomiędzy Uczestnikami SWI a Krajowym Depozytem w zakresie relacji wynikających z uczestnictwa w systemie rekompensat oraz uczestnictwa w systemie ARM;
 • postanowienia o charakterze porządkującym treść Regulaminu SWI (dot. klauzul RODO oraz wzoru treści jednego z pełnomocnictw).

Archiwum zmian
Ostatnia aktualizacja:18-06-2018 Do góry