Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się

Narzędzia IT

Wraz z przejściem na wymianę informacji w postaci nowych komunikatów ISO20022 w ramach obsługi zdarzeń dot. wypłaty dywidendy (DVCA) i wypłaty dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych (CAPG):
  • każde zdarzenie definiowane będzie odrębnie dla każdego kodu ISIN, którym oznaczone są papiery wartościowe Emitenta, dokonującego danej wypłaty świadczenia;
  • komunikat notyfikujący o zdarzeniu (seev.031.001.03) będzie wysyłany do Uczestnika KDPW wyłącznie w przypadku, gdy posiada on na koncie/kontach zapisane papiery wartościowe, których dotyczy zdarzenie lub gdy w systemie kdpw_stream istnieją dokumenty w toku dla tego Uczestnika dot. kodu ISIN ze zdarzenia (z uwzględnieniem obowiązujących już zasad monitoringu dla obsługi zdarzeń korporacyjnych opartych o normę ISO20022);
  • komunikat informujący o zdarzeniu będzie jeden dla Uczestnika bez względu na liczbę posiadanych przez niego kont podmiotowych (tak jak dotychczas), natomiast komunikaty informujące o uprawnieniach i prognozowanych przepływach w ramach danego zdarzenia będą wysyłane oddzielnie dla każdego konta podmiotowego o niezerowym saldzie danego kodu ISIN w dniu ustalenia praw (dzień D);
  • komunikaty informujące o uprawnieniach, w ramach zdarzenia kompletnego (seev.035.001.03) będą rozsyłane do właściwych Uczestników na koniec dnia księgowego w dniu ustalenia praw (dzień D);
  • w przypadku niedostarczenia przez Emitenta wymaganych w dniu planowanej płatności środków pieniężnych, wysyłany będzie do Uczestników nowy komunikat: seev.032.001.03 informujący o opóźnieniu danej płatności.
Obsługa procesu certyfikacji podatkowej (zdarzenie WTRC) w odniesieniu do wypłat świadczeń dot. emitentów krajowych, będzie inicjowana, jako zdarzenie powiązane do zdarzenia głównego i wyłącznie w przypadku wypłaty świadczeń z papierów wartościowych, zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez KDPW lub rachunkach zbiorczych (tj. Uczestników KDPW w typie Deponent, Deponent - biuro maklerskie i Depozytariusz zagraniczny), w stosunku, do których KDPW pełni funkcję płatnika podatku dochodowego „u źródła”. W pozostałych przypadkach nie zachodzi potrzeba stosowania zdarzenia WTRC, bowiem uczestnicy otrzymują świadczenia brutto.

Ponadto planowane jest wykorzystanie komunikatu dscl.ins.001.01 (oraz pozostałych komunikatów z grupy dscl) w przypadku, gdy Krajowy Depozyt, w związku z wypłatą dywidendy od emitentów zagranicznych, pełnił będzie rolę pośrednika w przekazywaniu danych beneficjentów na potrzeby obsługi podatkowej lub gdy przekazanie danych beneficjenta jest niezbędne do wypłaty dywidendy. Także w takim przypadku wypłata dywidendy realizowana będzie jako zdarzenie DVCA (MAND), a rolę komunikatu informującego o zdarzeniu pełnić będzie seev.031.001.xx (Corporate Action Notification). W komunikacie seev.031.001.xx, w polu Response Deadline, wskazana zostanie data, do której Krajowy Depozyt przyjmował będzie dane beneficjentów, przekazywane przez uczestników za pomocą komunikatu dscl.ins.001.01 (Disclosure Instruction). Powyższy tryb obsługi dotyczył będzie wszystkich uczestników, przekazujących za pośrednictwem KDPW dane beneficjentów, w związku z wypłata dywidendy od emitentów zagranicznych. Warto podkreślić, że poszerzony zostanie zakres rynków zagranicznych, dla których Krajowy Depozyt oferował będzie tego rodzaju obsługę na bazie komunikatów elektronicznych (obecnie obsługa taka oferowana jest tylko dla papierów z rynków estońskiego i węgierskiego).

Struktury komunikatów DSCL oraz przykładowe komunikaty DVCA, WTRC, CAPG, INTR, REDM oraz MCAL

Ostatnia aktualizacja:21-12-2016 Do góry