Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Opłaty

Stawki opłat stosowane przez KDPW w związku z obsługą niepublicznych papierów wartościowych w systemie Krajowego Depozytu:

Opłata z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, dokonywana w następstwie złożenia wniosku przez działającego w imieniu emitenta agenta emisji wynosi 0,005% wartości rynkowej tych papierów, lecz nie mniej niż 2.000 zł i nie więcej niż 25.000 zł. Opłata jest pobierana od emitenta.

W zakresie opłat związanych z obsługą wypłat świadczeń z papierów wartościowych nie ma odrębnych stawek stosowanych w przypadku realizacji operacji za pośrednictwem agenta płatniczego, natomiast opłaty są pobierane od agenta płatniczego, naliczane odrębnie za poszczególne operacje oraz fakturowane miesięcznie. 

Czasowa obniżka opłat:
W okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., obniżone zostały następujące opłaty:
  • 1. opłata pobierana z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, dokonanej w następstwie złożenia wniosku przez agenta emisji:
    • a. oplata minimalna obniżona z 2.000 zł do 1 000 zł,
    • b. w przypadku, gdy nieopłacone w pełni certyfikaty inwestycyjne imienne tej samej emisji, emitowane przez dany fundusz inwestycyjny zamknięty niebędący publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, są rejestrowane w tym samym miesiącu kalendarzowym na podstawie więcej niż jednego wniosku, o którym mowa w § 40 ust.1a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, suma opłat pobieranych z tytułu tych rejestracji nie może przekroczyć 25000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, a minimalna wysokość opłaty odnosi się do tej sumy, a nie do poszczególnych opłat, które się na nią składają.
    • c. Zasadę, o której mowa w pkt b. stosuje się pod warunkiem zawieszającym, że emitent rejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych złoży Krajowemu Depozytowi w formie pisemnej oświadczenie potwierdzające zaistnienie przypadku, o którym mowa w tym punkcie, oraz zawierające informacje pozwalające na identyfikację wniosków, na podstawie których w danym miesiącu kalendarzowym dokonano ich rejestracji, a złożenie tego oświadczenia nastąpi nie później, niż w następnym miesiącu kalendarzowym.
  • 2. opłata pobierana od agenta płatniczego z tytułu obsługi wykupu lub wypłaty świadczeń z papierów wartościowych (ppkt 3.2 Tabeli Opłat) - z 500 zł do 200 zł.

przy czym obniżki te będą stosowane w przypadku, gdy podmiot uiszczający opłatę zadeklaruje stosowanie e-faktury.

Ostatnia aktualizacja:01-07-2019 Do góry