Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Testy

Nowe aplikacje internetowe: 
  • rejestracja papierów wartościowych za pośrednictwem agenta emisji, 
  • obsługa wypłat świadczeń pieniężnych z wykorzystaniem funkcji agenta płatniczego,
  • przekazywanie danych umożliwiających KDPW publikację informacji o zadłużeniu emitentów – w zakresie papierów wartościowych emitowanych począwszy od 1 lipca br., rejestrowanych poza systemem depozytowym prowadzonym przez KDPW.

Nowe aplikacje internetowe w środowisku testowym dostępne są pod adresem: https://tst-online.kdpw.pl 
  • jest to podstawowy adres przez który uzyskiwany jest dostęp z wykorzystaniem konta dostępowego – służy on zarówno do realizacji procesów związanych z utworzeniem oraz utrzymaniem konta dostępowego, jak również będzie wykorzystywany do korzystania z poszczególnych aplikacji (usług), w zakresie których dany użytkownik posiada stosowne uprawnienie dostępowe
  • utworzone konto dostępowe będzie wykorzystywane obecnie w prowadzonych testach, jak również będzie wykorzystywane w otoczeniu produkcyjnym po implementacji nowych rozwiązań, zatem począwszy od 1 lipca br. Z tego względu konieczne jest podawanie prawdziwych danych osób, które wnioskują o utworzenie konta dostępowego.

W przeciwieństwie do danych pozyskanych w procesie tworzenia konta dostępowego, zakres uprawnień dostępowych uzyskanych w ramach prowadzonych testów będzie miał zastosowanie wyłącznie w środowisku testowym. Uzyskanie uprawnień w systemie produkcyjnym będzie możliwe dopiero od 1 lipca br., i w tym zakresie będą stosowane procedury zawarte w Instrukcji opublikowanej przez Krajowy Depozyt.

Otwarcie konta dostępowego - instrukcja, wersja 1.0 z 10.06.2019 r.
Wniosek o dostęp do aplikacji - instrukcja, wersja 1.1 z 17.06.2019 r.
Obsługa wniosków o dostęp do aplikacji przez administratora - instrukcja, wersja 1.0 z 11.06.2019 r.

Szczegółowa procedura przetwarzania wygenerowanych w systemie wniosków o dostęp do poszczególnych aplikacji internetowych. Prosimy o stosowanie następujących reguł, które będą stosowane wyłącznie na potrzeby niniejszych testów:
a. dostarczenia wygenerowanego wniosku do KDPW na adres poczty elektronicznej: emitent@kdpw.pl
b. w tytule przesyłki mailowej wskazać treść: „Testy – formularz dostępowy”,
c. na formularzu dotyczącym testów nie są wymagane podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danej instytucji, jednakże prosimy, aby została użyta pieczęć firmowa wnioskodawcy albo pieczątka imienna osoby wyznaczonej przez wnioskodawcę do udziału w testach, ewentualnie przełożonego tej osoby,
d. prosimy, aby w ramach jednego podmiotu uprawnienia dostępowe były nadawane dla maksymalnie 3 osób – w przypadku chęci skorzystania z większej liczby uprawnień dostępowych prosimy o wykorzystanie funkcji Administratora, który będzie uprawniony do nadawania uprawnień w ramach Państwa instytucji,
e. prosimy, aby wnioski dostępowe dotyczyły wyłącznie następujących aplikacji:
i. Rejestracja emisji – aplikacja wykorzystywana do procesów rejestracji papierów wartościowych za pośrednictwem agenta emisji,
ii. Wypłata świadczeń - aplikacja wykorzystywana do procesów obsługi zdarzeń korporacyjnych; w zakresie tej aplikacji przewiduje się późniejsze rozpoczęcie testów, w związku z tym wnioski o nadanie uprawnień będą przyjmowane do KDPW, jednakże do momentu rozpoczęcia testów nie będą akceptowane - informacja o rozpoczęciu testów w tym zakresie będzie otrzymanie potwierdzenia w zakresie nadania uprawnień,
iii. Zobowiązania emitentów - aplikacja wykorzystywana do procesów przekazywania do KDPW danych o papierach wartościowych rejestrowanych poza systemem depozytowym,
f. prosimy o nie składanie wniosków dostępowych w zakresie aplikacji „Walne zgromadzenia” – ta aplikacja nie jest przedmiotem prowadzonych obecnie testów.

wzór zgłoszenia udziału w testach - wypełniony formularz prosimy przesłać na  emitent@kdpw.pl
(w tytule przesyłki mailowej należy wskazać treść: „Formularz – zgłoszenie do testów”)

Szczegółowe informacje dotyczące testów znajdują się w korespondencji z 31 maja 2019 r. i 7 czerwca 2019 r.

 
Ostatnia aktualizacja:29-07-2019 Do góry