Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

Automatyczne pożyczki papierów wartościowych stanowią instrument zapobiegający powstawaniu zawieszeń rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, zabezpieczonych funduszem rozliczeniowym prowadzonym przez KDPW_CCP.

Pożyczka papierów wartościowych jest umową, na podstawie której pożyczkodawca przenosi na pożyczkobiorcę własność określonej liczby papierów wartościowych oznaczonych danym kodem, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia własności tej samej liczby papierów wartościowych oznaczonych tym kodem w terminie wynikającym z umowy oraz do dania odpowiedniego zabezpieczenia i zapłaty wynagrodzenia w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat.

Pożyczki automatyczne będące transakcjami tyu SL (Securities Lending) podlegają raportowaniu pod Rozporządzeniem SFTR. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Repozytorium SFTR / Pożyczki automatyczne.


{Title}
{Description}


Warunki zawierania automatycznych pożyczek papierów wartościowych:
1. Udzielanie pożyczek automatycznych:
 • Przed rozpoczęciem ostatniej płatnej sesji rozrachunkowej Krajowy Depozyt wysyła do uczestników bezpośrednich zapotrzebowanie na papiery wartościowe do pożyczki.
 • Pożyczki udzielane są na III sesji rozrachunkowej.
 • Po zakończeniu sesji, do stron pożyczki, wysyłane są komunikaty statusowe, w których zidentyfikowane są strony pożyczki.
2. Zabezpieczanie pożyczek:
 • Przedmiotem zabezpieczenia pożyczki mogą być środki pieniężne pożyczkobiorcy a także papiery wartościowe (obligacja Skarbu Państwa będące w obrocie na rynku regulowanym, akcje wchodzące w skład indeksu WIG 20, bony skarbowe).
 • Wartość zabezpieczenia nie może być niższa niż wartość pożyczonych papierów wartościowych.
 • Za wartość papierów wartościowych wchodzących w skład zabezpieczenia przyjmuje się ich wartość rynkową, która może podlegać zmniejszeniu w wyniku zastosowania odpowiednich wag.
 • Zabezpieczenie w formie pieniężnej składane jest na rachunku bankowym Krajowego Depozytu, natomiast papiery wartościowe będące przedmiotem zabezpieczenia pożyczki automatycznej są blokowane na odpowiednim koncie lub rachunku prowadzonym w Krajowym Depozycie dla pożyczkobiorcy.
3. Zwrot pożyczonych papierów wartościowych:
 • Zwrot pożyczonych papierów wartościowych powinien nastąpić w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. Pożyczkobiorca może zwrócić pożyczone papiery wartościowe przed nadejściem tego terminu.
 • Pożyczkobiorca może dokonać częściowego zwrotu pożyczki.
 • Częściowy zwrot pożyczki nie powoduje wydłużenia okresu jej trwania, zatem zwrot ostatniej części powinien nastąpić najpóźniej na ostatniej sesji rozrachunkowej piątego dnia trwania pożyczki.
4. Zaspokajanie wierzytelności pożyczkodawcy z przedmiotu zabezpieczenia:
Niezwłocznie po zaistnieniu jednego z trzech przypadków defaultu po stronie pożyczkobiorcy, tj.:
 • niedokonaniu zwrotu pożyczki w wymaganym terminie,
 • nieuzupełnieniu zabezpieczenia do wysokości wymaganej lub
 • niewniesieniu zabezpieczenia w należytej formie.
Krajowy Depozyt przekazuje pożyczkodawcy środki stanowiące przedmiot zabezpieczenia. Oznacza to przeniesienie środków pieniężnych na rachunek pieniężny uczestnika oraz przeniesienie papierów wartościowych na odpowiednie konto/rachunek prowadzony w Krajowym Depozycie dla pożyczkodawcy.
Ostatnia aktualizacja:16-06-2020 Do góry