Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

Automatyczne pożyczki papierów wartościowych stanowią instrument zapobiegający powstawaniu zawieszeń rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym.

Pożyczka papierów wartościowych jest umową, na podstawie której pożyczkodawca przenosi na pożyczkobiorcę własność określonej liczby papierów wartościowych oznaczonych danym kodem, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia własności tej samej liczby papierów wartościowych oznaczonych tym kodem w terminie wynikającym z umowy oraz do dania odpowiedniego zabezpieczenia i zapłaty wynagrodzenia w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat.

{Title}
{Description}


Warunki zawierania automatycznych pożyczek papierów wartościowych:

 1. Zabezpieczenie pożyczki
  • Zasady ustalania wartości wymaganego zabezpieczenia określa Zarząd Krajowego Depozytu z uwzględnieniem wartości pożyczonych papierów wartościowych (§ 83 Szczegółowych Zasad Działania KDPW).
  • Wartość zabezpieczenia nie może być niższa niż wartość pożyczonych papierów wartościowych.
  • Za wartość papierów wartościowych wchodzących w skład zabezpieczenia przyjmuje się ich wartość rynkową, która może podlegać zmniejszeniu w wyniku zastosowania odpowiednich wag.
  • Zabezpieczenie w formie pieniężnej składane jest na rachunku bankowym Krajowego Depozytu, natomiast papiery wartościowe będące przedmiotem zabezpieczenia pożyczki automatycznej są blokowane na odpowiednim koncie lub rachunku prowadzonym w Krajowym Depozycie dla pożyczkobiorcy.
 2. Zasady zaspokajania wierzytelności pożyczkodawcy z przedmiotu zabezpieczenia:
  • Niezwłocznie po zaistnieniu jednego z trzech przypadków defaultu po stronie pożyczkobiorcy, tj.:
   • niedokonaniu zwrotu pożyczki w wymaganym terminie,
   • nieuzupełnieniu zabezpieczenia do wysokości wymaganej lub
   • niewniesieniu zabezpieczenia w należytej formie
   Krajowy Depozyt przekazuje pożyczkodawcy środki stanowiące przedmiot zabezpieczenia. Oznacza to przeniesienie środków pieniężnych na rachunek pieniężny uczestnika oraz przeniesienie papierów wartościowych na odpowiednie konto/rachunek prowadzony w Krajowym Depozycie dla pożyczkodawcy. 
   Zgodnie z poprzednio obowiązującymi regulacjami w takich przypadkach zabezpieczenie było przejmowane przez KDPW_CCP oraz wykorzystywane w celu nabycia papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki i dokonania ich zwrotu pożyczkodawcy. Zmiana polega na przekazywaniu zabezpieczenia przez Krajowy Depozyt bezpośrednio pożyczkodawcy. W konsekwencji KDPW nie pobiera już opłaty za uruchomienie procedury zamknięcia pożyczki w przypadku defaultu po stronie pożyczkobiorcy. 
  • Zasady zwrotu pożyczonych papierów wartościowych
   • Zwrot pożyczonych papierów wartościowych powinien nastąpić w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. Pożyczkobiorca może zwrócoć pożyczone papiery wartościowe przed nadejściem tego terminu.
    Termin zwrotu pożyczonych papierów wartościowych został określony na poziomie Regulaminu KDPW.
   • Pożyczkodawca nie może odmówić przyjęcia częściowego zwrotu pożyczonych papierów wartościowych.
    Wprowadzona została możliwość częściowego zwrotu papierów wartościowych przez pożyczkobiorcę. Dzięki temu pożyczkobiorca może, w jednej lub kilku instrukcjach przesłanych w okresie trwania pożyczki, zwrócić w całości lub w częściach pożyczone papiery wartościowe. Jeżeli liczba zwracanych papierów będzie wyższa od wolumenu pożyczki – instrukcja zostanie odrzucona.
   • Częściowy zwrot pożyczki nie powoduje wydłużenia okresu jej trwania, zatem zwrot ostatniej części powinien nastąpić najpóźniej na ostatniej sesji rozrachunkowej piątego dnia trwania pożyczki.
  • Identyfikacja stron pożyczki

   Krajowy Depozyt umożliwia stronom zawartej umowy pożyczki ich wzajemną identyfikację.

   Zgodnie z poprzednio obowiązującymi regulacjami strony pożyczki pozostawały dla siebie anonimowe. Zasada ta została zniesiona: po dokonaniu rozrachunku umowy pożyczki informacja o pożyczkobiorcy jest przekazywana pożyczkodawcy co umożliwia monitorowanie ryzyka związanego z osobą pożyczkobiorcy i analogicznie pożyczkobiorca otrzymuje informację o pożyczkodawcy.

     

    Warunki zawierania automatycznych pożyczek papierów wartościowych zostały szczegółowo opisane w Regulaminie KDPW (Rozdział IVb Pożyczki papierów wartościowych) oraz Szczegółowych Zasadach Działania KDPW.

    Ostatnia aktualizacja:19-01-2018 Do góry