Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze


W ramach optymalizacji procesu rozrachunku transakcji Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje funkcjonalność automatycznego rozrachunku w częściach.

Automatyczny rozrachunek w częściach umożliwia rozrachunek instrukcji w części wyznaczonej wysokością dostępnego salda na koncie ewidencyjnym w systemie rozrachunkowym w danym dniu rozrachunku i rozrachunek pozostałej części w kolejnych dniach.

Jest to standardowa usługa oferowana przez izby rozrachunkowe w ramach optymalizacji procesu rozrachunku. Automatyczny rozrachunek w częściach wpływa na zwiększenie płynności prowadzonych rozrachunków poprzez optymalizację rozrachunku transakcji w KDPW oraz zwiększenie płynności rozliczeń prowadzonych przez KDPW_CCP.
Funkcjonalność ta sprzyja zmniejszeniu wolumenu zawieszeń rozrachunków, w przypadku braku na koncie depozytowym dostatecznej liczby walorów danego rodzaju pozwalających na dokonanie rozrachunku w całości, a co za tym idzie ma korzystny wpływ także na redukcję przypadków zawieszenia rozrachunku w dniu ustalenia praw do pożytków.
Rozrachunek w częściach ma szczególne znaczenie dla izb rozliczeniowych, które kierują do KDPW zlecenia rozrachunku ustalone na bazie netto z wielu instrukcji rynkowych. Wykonanie rozrachunku w częściach, w przypadku niedoboru papierów wartościowych do rozrachunku całego zlecenia, pozwala na zmniejszenie wzajemnych zobowiązań i należności z tytułu przeprowadzanych rozliczeń pomiędzy izbą, a jej uczestnikami.

{Title}
{Description}

 

 

Podstawowe założenia:

  • rozrachunkowi w częściach mogą podlegać instrukcje, których rozrachunek jest prowadzony na zasadzie DvP (Delivery versus Payment). WYJĄTEK: przelewy posttransakcyjne FoP oraz instrukcje przekazane przez KDPW_CCP wygenerowane na skutek zastosowania nettingu w papierach wartościowych podlegają rozrachunkowi w częściach, jeśli powodują przeksięgowanie papierów wartościowych: DvP, RvP, DFP, RFP, DWP, RWP)
  • rozrachunek w częściach będzie mógł dotyczyć instrukcji, które nie stanowią części instrukcji złożonych i nie dotyczą transakcji warunkowych;
  • usługa będzie miała charakter opcjonalny w przypadku operacji, których rozrachunek jest dokonywany na podstawie zestawianych instrukcji rozrachunku, albowiem obie strony rozrachunku muszą wyrazić zgodę na zastosowanie rozrachunku w częściach. W przypadku operacji, których rozrachunek jest dokonywany na podstawie niezestawianych instrukcji rozrachunku, w szczególności transakcji objętych systemem gwarantowania, usługa będzie mieć charakter obligatoryjny dla strony otrzymującej papiery wartościowe, albowiem zgodę na zastosowanie rozrachunku w częściach będzie wyrażać wyłącznie strona będąca dostawcą papierów wartościowych;
  • automatyczny rozrachunek w częściach będzie wykonywany w ramach rozrachunku przeprowadzanego w systemie wielosesyjnym na każdej płatnej sesji rozrachunkowej;
  • zakłada się, że w przypadku transakcji zawartych poza rynkiem zorganizowanym, w tym z rynku Treasury BondSpot będzie stosowana wartość progowa, czyli określona wartość rozrachunku (20.000.000 PLN), poniżej której instrukcja rozrachunku nie będzie podlegać rozrachunkowi w częściach, przy czym wartość pierwszej części rozrachunku nie może wynosić mniej niż 5.000.000 PLN;
  • jeśli wystawca wskaże dopuszczalność RwC w instrukcji do transakcji OTC nie podlegającej RwC, taka instrukcja nie zostanie odrzucona, a jej rozrachunek będzie dokonywany bez stosowania RwC.


Prezentacja usługi automatycznego rozrachunku w częściach - czerwiec 2013

Usługa KDPW_CCP: Netting w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego 

Last modified:20-04-2017 Go up