Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Rozrachunek w częściach


W ramach optymalizacji procesu rozrachunku transakcji Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje funkcjonalność rozrachunku w częściach.

Rozrachunek w częściach umożliwia rozrachunek zleceń w części wyznaczonej wysokością dostępnego salda na koncie ewidencyjnym w systemie rozrachunkowym w danym dniu rozrachunku i rozrachunek pozostałej części w kolejnych dniach. 

Rozrachunek w częściach wpływa na zwiększenie płynności prowadzonych rozrachunków poprzez optymalizację rozrachunku transakcji w KDPW oraz zwiększenie płynności rozliczeń prowadzonych przez KDPW_CCP.
Funkcjonalność ta sprzyja zmniejszeniu wolumenu zawieszeń rozrachunków, w przypadku braku na koncie depozytowym dostatecznej liczby walorów danego rodzaju pozwalających na dokonanie rozrachunku w całości, a co za tym idzie ma korzystny wpływ także na redukcję przypadków zawieszenia rozrachunku w dniu ustalenia praw do pożytków.
Rozrachunek w częściach ma szczególne znaczenie dla izb rozliczeniowych, które kierują do KDPW zlecenia rozrachunku ustalone na bazie netto z wielu zleceń rynkowych. Wykonanie rozrachunku w częściach, w przypadku niedoboru papierów wartościowych do rozrachunku całego zlecenia, pozwala na zmniejszenie wzajemnych zobowiązań i należności z tytułu przeprowadzanych rozliczeń pomiędzy izbą, a jej uczestnikami.

 

 

Podstawowe założenia:

  • rozrachunkiem w częściach są objęte transakcje zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW, z wyjątkiem transakcji złożonych, transakcji tri-party repo, zleceń zmiany statusów aktywów oraz operacji, które zgodnie z odrębnymi przepisami prawa nie mogą podlegać częściowemu rozrachunkowi;
  • usługa ma charakter opcjonalny w przypadku operacji, których rozrachunek jest dokonywany na podstawie zestawianych zleceń rozrachunku, albowiem obie strony rozrachunku muszą wyrazić zgodę na zastosowanie rozrachunku w częściach. W przypadku operacji, których rozrachunek jest dokonywany na podstawie niezestawianych zleceń rozrachunku objętych systemem gwarantowania, usługa ma charakter obligatoryjny;
  • rozrachunek w częściach jest wykonywany w ramach rozrachunku przeprowadzanego w systemie wielosesyjnym na każdej płatnej sesji rozrachunkowej oraz w systemie RTGS w przypadku braku papierów wartościowych na koncie ewidencyjnym uczestnika.

Regulacje:
Zasady rozrachunku w częściach w systemie kdpw_stream zostały opisane w Regulaminie KDPW (Dział IV, Rozdział 1, § 102) oraz w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Tytuł drugi, Dział 1, § 28 i 32, Dział 2, § 55 i 57)
Narzędzia IT:
Struktury komunikatów dostępne są w zakładce: kdpw_stream/wymogi dla uczestników
Last modified:16-04-2021 Go up