Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O usłudze

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje usługi rozrachunku transakcji warunkowych w następującym zakresie:
 • usługa tri-party repo,
 • rozrachunek transakcji zamykającej na podstawie danych przekazanych przez uczestników w transakcji otwierającej,
 • transakcje repo lub transakcje sell/buy-back realizowane bez pośrednictwa KDPW – rozrachunek otwarcia i zamknięcia repo na podstawie niezależnych instrukcji przesyłanych przez uczestników.

Tri-party repo – rozrachunki transakcji repo w połączeniu z monitorowaniem i zarządzaniem wartością papierów wartościowych przewłaszczonych pomiędzy stronami jako zabezpieczenie
Mając na uwadze wspomaganie długoterminowych transakcji repo oferowana jest usługa tri-party repo. 
Rolą KDPW jest  wykonywanie wszystkich zadań wynikających z prowadzenia kompleksowego systemu rozrachunku oraz monitoringu zabezpieczeń dla transakcji repo tj.:
 •  przyjmowanie instrukcji repo,
 • dobór zabezpieczeń do transakcji repo,
 • aktualizacja zabezpieczeń, tj. wyliczanie i inicjowanie transferów zabezpieczenia,
 • raportowanie stronom repo informacji o wymaganym zabezpieczeniu,
 • obsługa zamknięcia repo w wyznaczonej dacie i z uwzględnieniem stopy repo,
 • obsługa operacji na papierach wartościowych stanowiących zabezpieczenie – zmiany w rejestrze zabezpieczeń,
 • obsługa rekompensat związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z papierów stanowiących zabezpieczenia.

{Title}
{Description}


W ramach usługi tri-party repo oferowane są w systemie kdpw_stream nowe rozwiązania, nie stosowane dotychczas w związku z obsługą transakcji repo:
 • inicjowanie transakcji repo poprzez wskazanie kwoty pożyczki, możliwego zabezpieczenia (niekoniecznie jako jednego konkretnego kodu ISIN dla papieru wartościowego) oraz parametrów repo
 • możliwość zabezpieczania repo wieloma papierami wartościowymi - kodami ISIN (tzw. koszyk zabezpieczeń),
 • codzienna aktualizacja – dot. zabezpieczenia, jak również wartości umowy repo,
 • uzupełnianie zabezpieczenia – jako podstawowe przyjmuje się zabezpieczenie w papierach wartościowych, natomiast gotówka wykorzystywana jako rozwiązanie „awaryjne”,
 • obsługa zdarzeń korporacyjnych – rekompensata przekazywana dawcy zabezpieczenia w dniu płatności,
 • obsługa operacji na papierach wartościowych – dokonywanie zmian w rejestrze repo na papierach stanowiących zabezpieczenie repo.

Zabezpieczenia transakcji tri-party repo (w zakładce "Zabezpieczenia w papierach")


Rozrachunek transakcji zamykającej na podstawie danych przekazanych przez uczestników w transakcji otwierającej
Umowa repo składa się z transakcji otwierającej oraz transakcji zamykającej, nazywanych dalej łącznie transakcjami repo.
Transakcja otwierająca zawierana w ramach umowy repo polega na:

 1. przeniesieniu własności papierów wartościowych oznaczonych danym kodem bez dokonywania ich blokady na koncie nabywcy albo
 2. przeniesieniu własności papierów wartościowych oznaczonych danym kodem wraz z ich zablokowaniem na koncie nabywcy, albo
 3. zobowiązaniu się do przeniesienia własności papierów wartościowych oznaczonych danym kodem wraz z ich zablokowaniem na koncie zbywcy
- w zamian za zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej.

Transakcja zamykająca zawierana w ramach umowy repo polega odpowiednio na:
 1. zwrotnym przeniesieniu nabytych papierów wartościowych w tej samej liczbie i oznaczonych tym samym kodem, co papiery wartościowe będące przedmiotem transakcji otwierającej albo
 2. zwrotnym przeniesieniu nabytych papierów wartościowych w tej samej liczbie i oznaczonych tym samym kodem, co papiery wartościowe będące przedmiotem transakcji otwierającej, po uprzednim ich odblokowaniu na koncie nabywcy, albo
 3. odblokowaniu papierów wartościowych zablokowanych uprzednio na koncie zbywcy wraz ze zwolnieniem go z zobowiązania do przeniesienia ich własności
- w zamian za zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej.

Instrukcje rozrachunku składane w celu dokonania rozrachunku transakcji otwierającej uważa się za zgodne, jeżeli poza standardowymi informacjami, zawierają odpowiednio zgodne informacje dotyczące:
 1. oznaczenia typu umowy repo,
 2. stopy repo,
 3. daty rozrachunku transakcji zamykającej.
Krajowy Depozyt wystawia dowód ewidencyjny, na podstawie którego dokonuje rozrachunku transakcji zamykającej, w terminie rozrachunku tej transakcji wskazanym, odpowiednio, w zgodnych instrukcjach rozrachunku składanych w celu rozrachunku transakcji otwierającej.


Transakcje repo i sell/buy-back realizowane bez pośrednictwa KDPW
Po konsultacjach w ramach prac krajowej grupy S&R NMPG zaimplementowano w systemie kdpw_stream nową, uproszczoną obsługę transakcji repo i buy sell back, polegającą na traktowaniu operacji otwarcia i zamknięcia jak dwóch niezależnych operacji (bez generowania transakcji zamykającej na poziomie systemu KDPW). KDPW wprowadził uproszczony model rozrachunku transakcji warunkowych, pozostawiając jednak konieczność oznaczania ww. operacji jako transakcje repo i buy-sell back repo, ze wskazaniem fazy operacji (otwarcie/zamknięcie). W tym celu zostały wprowadzone odrębne oznaczenia kodowe do definiowania tego rodzaju transakcji.

 

Ostatnia aktualizacja:21-01-2016 Do góry