Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Odwiedź nas:

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) jest odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz ASO (alternatywne systemy obrotu), jak również prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych.

Ponadto KDPW realizuje szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, jako odrębna spółka, powstał w 1994 roku. Wcześniej, od 1991 roku, był częścią Giełdy Papierów Wartościowych. Akcjonariuszami KDPW w równych częściach są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski oraz Skarb Państwa.

1 lipca 2011 roku nastąpiło wydzielenie ze struktur KDPW izby rozliczeniowej KDPW_CCP, co było efektem przyjętej i realizowanej Strategii Krajowego Depozytu na lata 2010-2013. Izba KDPW_CCP jest odpowiedzialna za prowadzenie rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu i prowadzenia systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. Do 1 czerwca 2011 roku funkcje te pełnił KDPW. Spółka KDPW_CCP jest w 100 proc. własnością Krajowego Depozytu. Tworząc na polskim rynku izbę rozliczeniową KDPW wypełnił najwyższe międzynarodowe standardy oraz znacząco podniósł konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego.

Istotną rolą Krajowego Depozytu na rynku kapitałowym jest również tworzenie połączeń operacyjnych (tzw. linków), dzięki którym możliwy jest rozrachunek transakcji zagranicznych spółek notowanych na GPW w formule dual-listing. KDPW może pochwalić się największą liczbą tego typu połączeń wśród centralnych depozytów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie Krajowy Depozyt utrzymuje 19 połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami depozytowymi. Dzięki utworzonym przez KDPW linkom możliwe jest notowanie kilkunastu zagranicznych spółek na GPW z takich krajów, jak: Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja, Kanada, Litwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

W 2012 roku KDPW uruchomił usługę repozytorium transakcji w KDPW (KDPW_TR). Usługa repozytorium transakcji to odpowiedź KDPW na Rozporządzenie EMIR. Wprowadziło ono m.in. obowiązek raportowania przez przedsiębiorstwa wszystkich kontraktów pochodnych do specjalnych podmiotów - repozytorium transakcji. 7 listopada 2013 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zarejestrował Repozytorium Transakcji w KDPW, stwierdzając tym samym, że spełnia ono wszelkie wymagania stawiane repozytoriom zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR. KDPW_TR było jedną z czterech pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie.
 
Od 29 listopada 2013 r. poprzez stronę internetową KDPW uzyskać można numer LEI. Jego posiadanie jest niezbędne, aby móc prawidłowo raportować informacje do repozytoriów transakcji. Tym samym KDPW poszerzył swoją ofertę jako Agencja Numerująca, nadając kody LEI, obok świadczonej już usługi nadawania numerów ISIN. 19 sierpnia 2013 r. KDPW otrzymał prefix (2594) niezbędny do nadawania identyfikatorów zgodnych ze standardem LEI. O numer prefix dla KDPW wystąpił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który działa jako podmiot pośredniczący w procesie zatwierdzania KDPW jako jednostki uprawnionej do nadawania tych numerów.