Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up

Document templates

All documents need to be submitted in the Polish language. The enclosed english version is for descriptive purposes only.

E11 
PL - Aneks do Listu księgowego akcji, składany w przypadku rejestracji akcji nowej emisji pod kodem akcji istniejących
EN - Annex to the Issue Letter of Shares, submitted for the registration of new issue shares under the code of existing shares
E56
PL - List księgowy akcji dla akcji zdeponowanych w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej wraz z kwestionariuszem dotyczącym wykonania praw z papierów zagranicznych
EN - The issue letter for shares for shares deposited in the foreign depository-settlement institution with the questionnaire on the execution of rights stemming from foreign securities
E57
PL - Oświadczenie notyfikacja prospektu
EN - Prospectus notification statement
E58
PL - Wniosek o rejestrację papierów wartościowych zagranicznego emitenta - KDPW depozytem macierzystym
EN - Application for registration - for registration of securities in the depository - KDPW as the home depository
E59
PL - Wniosek o rejestrację papierów wartościowych zagranicznego emitenta - KDPW depozytem wtórnym
EN - Application for registration - for registration of securities in the depository - KDPW as the secondary depository

E60
PL - List księgowy obligacji/certyfikatów - dla papierów wartościowych zdeponowanych w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej
EN - The issue letter for notes / certificates - for securities deposited in the foreign depository-settlement institution

Ostatnia aktualizacja:15-12-2020 Do góry